Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích hiện trạng về đề xuất một số giải pháp quản lý môi trường khu công nghiệp Nhơn Hội

Được đăng lên bởi nguyenquocphong1210
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 200 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LÔØI CAÛM ÔN
Luaän vaên ñaõ kheùp laïi 4 naêm ngoài treân giaûng ñöôøng ñaïi hoïc. Trong
thôøi gian hoïc tp vaø thöïc hin lun vaên, em ñaõ nhaän ñöôïc ï giuùp ñôõ ca raát
nhiu ngöôøi, nay xin daønh trang ñu tin cuûa luaän vaên ñeå ni leân
nhöõng lôøi caûm ôn chn thaønh nht.
Con xin daâng taát caû nhöõng gì con ñaït ñöôïc ñeán ba meï cuûa con ñeå toû loøng
bieát ôn taát caû nhöõng ñieàu ba meï ñaõ daønh cho con.
Em xin göûi lôøi caûm ôn ñeán quyù Thy Coâ tröôøng Ñaïi hoïc K Thuaät
Coâng Ngheä Ñaëc bieät caùc thaày coâ Khoa Mi Tröôøng vaø Coâng Ngh Sinh
Hoïc, nhöõng ngöôøi ñaõ tn nh truyn ñaït nõng kieán tùc cô baûn goùp phaàn
laøm nn taûng cho luaän vaên hm nay.
Ñaëc bieät xin baøy toû loøng bit ôn su saéc cuøng TS. Cheá Ñình Lyù -
ngöôøi ñ øng tham gia giaûng daïy trong nhöõng naêm em theo hoïc taïi tröôøng,
vaø cng laø ngöôøi ñaõ höôùng dn suoát tøi gian thöïc hieän luaän vaên, loøng nhit
nh vaø söï chæ dn aân caàn ca thaày gip em coù theå hoaøn thaønh lun vaên tt
nghieäp.
Xin chaân thaønh ôn caùc coâ chuù, anh c hin ñang cng taùc taïi Sôû Taøi
nguyeân Mi Tröôøng nh nh Ñònh, Ban Qun Lyù Khu Kinh T Nhôn Hoäi
heát lng gip ñôõ vaø cung caáp nhöõng tö lieäu caàn thieát phuïc v cho luaän vaên.
Vaø cuoái cuøng, xin göûi øi cm ôn ñeán caùc baïn hoïc khoa moâi tôøng
khoaù 2003 nhöõng ngöôøi luoân gaén boù, giuùp ñôõ mình trong sut tøi gian
hoïc tp taïi tôøng.
Sinh vieân
NGUYEÃN ÑÖÙC AN
Phân tích hiện trạng về đề xuất một số giải pháp quản lý môi trường khu công nghiệp Nhơn Hội - Người đăng: nguyenquocphong1210
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Phân tích hiện trạng về đề xuất một số giải pháp quản lý môi trường khu công nghiệp Nhơn Hội 9 10 896