Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH, MÔ PHỎNG, ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC THU CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG CỦA MÁY PHÁT NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SƠN LA

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 693 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHÂN BAN B1. Nguồn điện

PHÂN TÍCH, MÔ PHỎNG, ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN
ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC THU CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG
CỦA MÁY PHÁT NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SƠN LA
Đỗ Việt Bách
Công ty Thủy điện Sơn La
Tóm tắt: Báo cáo gồm có các nội dung chính:
1. Tính toán trào lưu công suất phản kháng qua máy biến áp, kiểm nghiệm thông
số thực tại Nhà máy thủy điện Sơn La, đề xuất 2 phương án tăng hiệu quả thu
công suất phản kháng tại Nhà máy thủy điện Sơn La.
2. Tác giả đã viết 2 phần mềm là “Power characteristic curve 1.1” (vẽ đặc tính
công suất máy phát đồng bộ) và “Reactive Power Flow Analysis 1.1” (tính toán
trào lưu công suất phản kháng) để mô phỏng hiệu quả của từng đề xuất cải tiến
với độ chính xác cao.
3. Hai cải tiến là thay đổi nấc phân áp MBA tăng áp và giảm điện áp đầu cực máy
phát (< 95% điện áp định mức) được tách thành 2 phần riêng biệt, có phân tích cụ
thể ưu điểm và những vấn đề cần phải giải quyết khi sử dụng thay đổi đó.
4. Các phần mềm được viết với dữ liệu nhập vào tùy chọn, có khả năng ứng dụng
trên toàn bộ máy phát đồng bộ của hệ thống. Nâng cao khả năng thu Q của các
máy phát nối lưới, đảm bảo vận hành an toàn, ổn định cho tổ máy và hệ thống.
Chế độ vận hành thường xuyên của máy phát Nhà máy thủy điện Sơn La: Nhà máy thủy điện
Sơn La là nhà máy điện ở xa phụ tải, sử dụng truyền tải siêu cao áp 500 kV với 3 lộ xuất tuyến,
đặc biệt lộ Nho Quan với chiều dài gần 300 km nên chế độ vận hành thường xuyên của máy
phát SF400-66/16470 là chế độ thu công suất phản kháng từ lưới về, đặc biệt là vào giờ thấp
điểm đêm.
1. KHẢ NĂNG THU Q CỦA MÁY PHÁT TỪ TRÀO LƯU CÔNG SUẤT QUA MBA
TĂNG ÁP
Khó khăn khi mô phỏng là không có thông số của hệ thống 500 kV, máy phát điều chỉnh
PHÂN BAN B1. Nguồn điện
1
PHÂN TÍCH, MÔ PHỎNG, ĐỀ XUT CI TIN
ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC THU CÔNG SUT PHN KHÁNG
CA MÁY PHÁT NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SƠN LA
Đỗ Vit Bách
Công ty Thủy điện Sơn La
Tóm tắt: Báo cáo gồm có các nội dung chính:
1. Tính toán trào lưu công suất phản kháng qua máy biến áp, kiểm nghiệm thông
số thực tại Nhà máy thủy điện Sơn La, đ xuất 2 phương án tăng hiệu quả thu
công suất phản kháng tại Nhà máy thủy điện Sơn La.
2. Tác giả đã viết 2 phần mềm “Power characteristic curve 1.1” (vẽ đặc tính
công suất máy phát đồng bộ) “Reactive Power Flow Analysis 1.1” (tính toán
trào lưu công suất phản kháng) để phỏng hiệu quả của từng đxuất cải tiến
với độ chính xác cao.
3. Hai cải tiến thay đổi nấc phân áp MBA tăng áp và giảm điện áp đầu cực máy
phát (< 95% điện áp định mức) được tách thành 2 phần riêng biệt, có phân tích cụ
thể ưu điểm và những vấn đề cần phải giải quyết khi sử dụng thay đổi đó.
4. Các phần mềm được viết với dữ liệu nhập vào tùy chọn, khả năng ứng dụng
trên toàn bmáy phát đồng bộ của hệ thống. Nâng cao khả năng thu Q của các
máy phát nối lưới, đảm bảo vận hành an toàn, ổn định cho tổ máy và hệ thống.
Chế độ vận hành thường xuyên ca máy phát Nhà máy thủy điện n La: Nmáy thủy điện
Sơn La là nhà máy điện xa ph ti, s dng truyn ti siêu cao áp 500 kV vi 3 l xut tuyến,
đặc bit l Nho Quan vi chiu dài gn 300 km nên chế độ vận hành thường xuyên ca máy
phát SF400-66/16470 chế độ thu công sut phn kháng t i về, đc bit là vào gi thp
điểm đêm.
1. KH NĂNG THU Q CỦA MÁY PHÁT T TRÀO LƯU CÔNG SUẤT QUA MBA
TĂNG ÁP
Khó khăn khi phỏng là không thông s ca h thống 500 kV, máy phát điều chnh
_ h thng s đáp ứng theo & ta không có thông s để mô phng nó. Tuy nhiên ta có th
gii quyết vấn để vi nhiều hơn 2 tổ máy nối lưới. Điu này s được làm rõ ngay trong báo cáo
này.
PHÂN TÍCH, MÔ PHỎNG, ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC THU CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG CỦA MÁY PHÁT NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SƠN LA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN TÍCH, MÔ PHỎNG, ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC THU CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG CỦA MÁY PHÁT NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SƠN LA - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
PHÂN TÍCH, MÔ PHỎNG, ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC THU CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG CỦA MÁY PHÁT NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SƠN LA 9 10 214