Ktl-icon-tai-lieu

phát hiện đột biến vi mat đoạn trên nhiễm sắc thể Y

Được đăng lên bởi Anh Hoang Vo
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 278 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PH¸T HIÖN VI ĐỨT ĐOẠN NHIÔM S¾C THÓ Y
Ở BÖNH NHÂN VÔ SINH NAM B»NG KỸ THUËT MULTIPLEX-PCR
Trần Văn Khoa*; Trần Thị Thu Huyền**;
Quản Hoàng Lâm*
TãM TẮT
Nghiên cứu trên 16 trường hợp nam vô tinh trùng-vô sinh nguyên phát. Sử dụng phản ứng
Multiplex-Polymerase chain reaction (PCR) với 6 cặp mồi trình tự đặc hiệu STR trên nhiễm sắc thể Y
mã hoá cho yếu tố azoospermia (AZF). Kết quả: 1/16 bệnh nhân (BN) vô sinh nam, có vi đứt đoạn ở
vùng AZFb và AZFc trên nhiễm sắc thể Y. Phản ứng Multiplex-PCR nhân gen thuộc STR locus AZF
có giá trị chẩn đoán vi đứt đoạn nhiễm sắc thể Y.
* Từ khoá: Vô sinh nam; Vô tinh trùng; Vi đứt đoạn nhiễm sắc thể Y.

DETECTION OF MICRODELETIONS ON Y-CHROMOSOME
IN INFERTILE MEN BY MULTIPLEX-PCR
SUMMARY
The study was carried out on sixteen primary azoospermia infirtile men. Multiplex-Polymerase
chain reaction (PCR) amplification using six Y-specific STS primer sets of azoospermia factor (AZF)
regions. Results: Of the 16 infertile subjects, one showed micro deletion in the AZFb and AZFc
regions of Y-chromosome. Multiplex-PCR amplification of STR-AZF locus may be useful for the
diagnosis of microdeletions in the Y-chromosome.
* Key words: Male infertile; Azoospermia; Microdeletions in the Y-chromosome.

ĐẶT VẤN ĐỀ
Khoảng 15 - 20% các cặp vợ chồng vô
sinh. Trong đó, khoảng 40% trong số này
có nguyên nhân do nam giới [3]. Phân tích
di truyền cho thấy có 3 vùng không chồng
nhau trên nhiễm sắc thể Y gọi là vùng yếu
tố vô tinh trùng AZFa, AZFb và AZFc.
Những nghiên cứu di truyền gần đây đã xác
định được gần 15 gen mới hoặc họ gen
trên nhiễm sắc thể Y, một số gen trong số
đó thuộc vùng AZF [4]. Vi đứt đoạn một
trong số các gen này liên quan đến suy
giảm sinh tinh và vô sinh nam [5].

*
**
Ph¶n biÖn khoa häc: PGS.TS. Hoµng V¨n L−¬ng

Những nghiên cứu tần số vi đứt đoạn
nhiễm sắc thể Y ở các chủng tộc người
khác nhau trên thế giới cho thấy kết quả vii
đứt đoạn nam giới vô tinh trùng và thiểu tinh
trùng dao động từ 1 - 55%. Tuy nhiên, ở Việt
Nam chưa có nhiều nghiên cứu về vi đứt
đoạn nhiễm sắc thể Y trên BN vô sinh nam.
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIªN CỨU
1. Đối tượng nghiên cứu.
16 nam giới vô sinh, vô tinh trùng
nguyên phát, tuổi từ 24 - 62 (trung bình 36),
dân tộc kinh, đến khám tại Trung tâm Công

nghệ Phôi, Học viện Quân y từ tháng 11- 2009 đến 3 2010. BN được khám lâm sàng, xét
nghiệm hormon và kiểm tra hệ thống sinh dục. Tiêu chí loại trừ: vô sinh thứ phát, có bất
thường cơ quan sinh dục, bất thường nhiễm sắc thể. Lấy tinh dịch xét nghiệm sa...
PH¸T HIÖN VI ĐỨT ĐON NHIÔM S¾C THÓ Y
BÖNH NHÂN VÔ SINH NAM B»NG K THUËT MULTIPLEX-PCR
Trn Văn Khoa*; Trn Th Thu Huyn**;
Qun Hoàng Lâm*
TãM TT
Nghiên cu trên 16 trường hp nam vô tinh trùng-vô sinh nguyên phát. S dng phn ng
Multiplex-Polymerase chain reaction (PCR) vi 6 cp mi trình t đặc hiu STR trên nhim sc th Y
mã hoá cho yếu t azoospermia (AZF). Kết qu: 1/16 bnh nhân (BN) vô sinh nam, có vi đứt đon
vùng AZFb và AZFc trên nhim sc th Y. Phn ng Multiplex-PCR nhân gen thuc STR locus AZF
có giá tr chn đoán vi đứt đon nhim sc th Y.
* T khoá: Vô sinh nam; Vô tinh trùng; Vi đứt đon nhim sc th Y.
DETECTION OF MICRODELETIONS ON Y-CHROMOSOME
IN INFERTILE MEN BY MULTIPLEX-PCR
SUMMARY
The study was carried out on sixteen primary azoospermia infirtile men. Multiplex-Polymerase
chain reaction (PCR) amplification using six Y-specific STS primer sets of azoospermia factor (AZF)
regions. Results: Of the 16 infertile subjects, one showed micro deletion in the AZFb and AZFc
regions of Y-chromosome. Multiplex-PCR amplification of STR-AZF locus may be useful for the
diagnosis of microdeletions in the Y-chromosome.
* Key words: Male infertile; Azoospermia; Microdeletions in the Y-chromosome.
ĐẶT VN ĐỀ
Khong 15 - 20% các cp v chng vô
sinh. Trong đó, khong 40% trong s này
có nguyên nhân do nam gii [3]. Phân tích
di truyn cho thy có 3 vùng không chng
nhau trên nhim sc th Y gi là vùng yếu
t vô tinh trùng AZFa, AZFb và AZFc.
Nhng nghiên cu di truyn gn đây đã xác
định được gn 15 gen mi hoc h gen
trên nhim sc th Y, mt s gen trong s
đó thuc vùng AZF [4]. Vi đứt đon mt
trong s các gen này liên quan đến suy
gim sinh tinh và vô sinh nam [5].
Nhng nghiên cu tn s vi đứt đon
nhim sc th Y các chng tc người
khác nhau trên thế gii cho thy kết qu vii
đứt đon nam gii vô tinh trùng và thiu tinh
trùng dao động t 1 - 55%. Tuy nhiên, Vit
Nam chưa có nhiu nghiên cu v vi đứt
đon nhim sc th Y trên BN vô sinh nam.
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIªN CU
1. Đối tượng nghiên cu.
16 nam gii vô sinh, vô tinh trùng
nguyên phát, tui t 24 - 62 (trung bình 36),
dân tc kinh, đến khám ti Trung tâm Công
*
**
Ph¶n biÖn khoa häc: PGS.TS. Hoµng V¨n L¬ng
phát hiện đột biến vi mat đoạn trên nhiễm sắc thể Y - Trang 2
phát hiện đột biến vi mat đoạn trên nhiễm sắc thể Y - Người đăng: Anh Hoang Vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
phát hiện đột biến vi mat đoạn trên nhiễm sắc thể Y 9 10 207