Ktl-icon-tai-lieu

Phép đối xứng trục

Được đăng lên bởi glassmaskanime
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 506 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TOÁN HÌNH H C 11
BÀI TẬP - PHÉP Đ I X NG TR C
I. BÀI TẬP C NG C

KI N TH C CƠ B N

D ng 1 – Tìm nh c a điểm, hình qua phép t nh ti n
1. Trong mặt phẳng tọa độ cho 2 điểm A(3;2) và B(4;-3) thuộc d
a. Tìm ảnh của điểm M(-4;1) qua Đd ; ĐOx
b. Tìm ảnh của đường thẳng (d): 4x – 3y + 3 = 0 qua Đd ; ĐOx
c. Tìm ảnh của đường tròn (C): (x-2)2 + (y+3)2 = 4 qua Đd ; ĐOy
2. Trong mặt phẳng tọa độ cho đường thẳng (d): 2x – y – 3 = 0
a. Tìm tọa độ của điểm A biết A’(-4/5;7/5) là ảnh của A qua Đd
b. Viết pt đường thẳng (d) biết (d’): 2x – y + 3 = 0 là ảnh của (d) qua Đd
c. Viết pt đường tròn (C) biết (C’): (x-1)2 + (y - 4)2 = 4 là ảnh của (C) qua Đd
3. Trong mặt phẳng tọa độ cho tam giác ABC, A(2;-4), phân giác trong BI: x + y – 2 = 0,
phân giác trong CIL x – 3y – 6 = 0. Viết phương trình cạnh BC.
4. Trong mặt phẳng Oxy cho phép biến hình f biến M(x;y) thành M’(x’;y’) có biểu thức giải
tích là
a. {

x′ = x +

y′ =

√

√

y

x− y

−√5

x+ y
x′ =
b. {
√5
y′ = x + y

a. Lập phương trình đường thẳng (d) gồm tập hợp các điểm kép của phép biến hình f
b. Xác định biểu thức giải tích của phép biến hình g biến M’(x’;y’) thành điểm M(x;y).
c. CMR: f là phép đối xứng trục, có trục là đường thẳng (d).

D ng 2 – Tìm quỹ tích điểm qua phép đ i x ng tr c
1. Cho (O) có dây cung BC cố định và điểm A di động trên (O). H là trực tâm tam giác ABC.
Bằng phép đối xứng trục hãy tìm quỹ tích điểm H.
2. Cho tam giác ABC, B và C cố định còn A di động trên 1 đường tròn cố định. Các đường
tròn (B) và (C) qua A cắt nhau tại D. Tìm quỹ tích các điểm D.
3. Cho đường thẳng d và 2 điểm O, O’ cố định không nằm trên d. M là điểm di động trên d.
Các đường tròn (O) và (O’) đi qua M cắt nhau tại N khác M. Tìm quỹ tích các điểm N.
4. Cho (O) và 2 điểm A, B thuộc đường tròn đó. Đường tròn (O’) tiếp xúc ngoài với (O) tại
A. Một điểm M di động trên đường tròn (O), tia MA cắt (O’) tại điểm thứ 2 là N. Qua N kẻ
đường thẳng song song với AB cắt tia MB tại C. Tìm tập hợp các điểm C.

GSTT (MATHS) – LỚP LUYỆN THI MÔN TOÁN

TOÁN HÌNH H C 11
D ng 3 – Áp d ng phép t nh ti n vào bài toán dựng hình
1. Cho 2 điểm A, B nằm về 1 phía của đường thẳng d. Hãy dựng điểm M trên đường thẳng d
sao cho MA + MB bé nhất
2. Cho góc nhọn xOy và điểm A nằm trong góc đó. Hãy xác định điểm M ở trên Ox và điểm
C trên Oy sao cho tam giác ABC có chu vi nhỏ nhất.
3. Cho (O) , (O’) và đường thẳng d. Tìm trên d một điểm P sao cho tiếp tuyến vẽ từ P đến (O)
và (O’) tạo thành 1 góc nhận d làm đường phân giác.
4. Cho 2 điểm cố định A, B và 2 đường...
TOÁN HÌNH HC 11
GSTT (MATHS) LP LUYN THI MÔN TOÁN
BÀI TP - PHÉP ĐI XNG TRC
I. BÀI TP CNG C KIN THC CƠ BN
Dng 1 Tìm nh ca điểm, hình qua phép tnh tin
1. Trong mt phng tọa độ cho 2 điểm A(3;2) và B(4;-3) thuc d
a. Tìm nh của điểm M(-4;1) qua Đ
d
; Đ
Ox
b. Tìm nh của đường thng (d): 4x 3y + 3 = 0 qua Đ
d
; Đ
Ox
c. Tìm nh của đường tròn (C): (x-2)
2
+ (y+3)
2
= 4 qua Đ
d
; Đ
Oy
2. Trong mt phng tọa độ cho đường thng (d): 2x y 3 = 0
a. Tìm tọa độ của điểm A biết A’(-4/5;7/5) là nh của A qua Đ
d
b. Viết pt đường thng (d) biết (d’): 2x – y + 3 = 0 là nh của (d) qua Đ
d
c. Viết pt đường tròn (C) biết (C’): (x-1)
2
+ (y - 4)
2
= 4 là nh của (C) qua Đ
d
3. Trong mt phng tọa độ cho tam giác ABC, A(2;-4), phân giác trong BI: x + y 2 = 0,
phân giác trong CIL x 3y 6 = 0. Viết phương trình cạnh BC.
4. Trong mt phng Oxy cho phép biến hình f biến M(x;y) thành M’(x’;y’) có biểu thc gii
tích là
a.
 
 
b.

 
 
a. Lập phương trình đường thng (d) gm tp hợp các điểm kép ca phép biến hình f
b. Xác định biu thc gii tích ca phép biến hình g biến M’(x’;y’) thành điểm M(x;y).
c. CMR: f là phép đối xng trc, có trục là đường thng (d).
Dng 2 Tìm qu tích điểm qua phép đi xng trc
1. Cho (O) có dây cung BC c định và điểm A di động trên (O). H là trc tâm tam giác ABC.
Bằng phép đối xng trc hãy tìm qu tích điểm H.
2. Cho tam giác ABC, B và C c định còn A di động trên 1 đường tròn c định. Các đường
tròn (B) và (C) qua A ct nhau ti D. Tìm qu tích các điểm D.
3. Cho đường thẳng d và 2 điểm O, O’ cố định không nằm trên d. M là điểm di động trên d.
Các đường tròn (O) và (O’) đi qua M cắt nhau ti N khác M. Tìm qu tích các điểm N.
4. Cho (O) và 2 điểm A, B thuộc đường tròn đó. Đường tròn (O’) tiếp xúc ngoài vi (O) ti
A. Một điểm M di động trên đường tròn (O), tia MA cắt (O’) tại điểm th 2 là N. Qua N k
đường thng song song vi AB ct tia MB ti C. Tìm tp hợp các điểm C.
Phép đối xứng trục - Trang 2
Phép đối xứng trục - Người đăng: glassmaskanime
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phép đối xứng trục 9 10 153