Ktl-icon-tai-lieu

Phương án xử lý nền bằng đệm cát

Được đăng lên bởi vthanhdl75
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2068 lần   |   Lượt tải: 1 lần
13
2. Ph¬ng ¸n xö lý nÒn b»ng ®Öm c¸t:
2.1. X¸c ®Þnh s¬ bé kÝch thíc ®¸y mãng:
Dïng c¸t th« lµm ®Öm, ®Çm ®Õn ®é chÆt trung b×nh. Tra b¶ng 2.3 s¸ch NÒn vµ
Mãng x¸c ®Þnh ®îc cêng ®é tÝnh to¸n quy íc cña nÒn c¸t th«, chÆt võa díi
mãng cã b
1
=1m, ch«n s©u h
1
=2m: R
0
= 500 kPa
Chän ®é s©u ch«n mãng h = 2,4m so víi cèt thiªn nhiªn, tøc lµ c¸ch 2,8m so víi
cèt ±0,00. §Õ mãng ®Æt trong líp ®Êt sÐt pha lÉn than bïn.
Gi¶ thiÕt b = 1,6 m.
cêng ®é tÝnh to¸n cña líp ®Öm c¸t :
V× h = 2,4m > h
1
=2m:
)hh.(.K)
b
bb
K(RR
'
II 12
1
1
10
1 γ+
+=
K
1
= 0,125 ; K
2
= 0,25 v× nÒn lµ c¸t th«.
TrÞ tÝnh to¸n thø hai cña träng lîng riªng trung b×nh cña ®Êt tõ ®¸y mãng trë
lªn:
h
h
ii
'
II
γ
=γ =
4,2
8,0.96,1.17
+
= 14,33 kN/m
3
2)-.(2,4 14,33.25,0)
1
16,1
.125,01.(500R +
+= =538,933 kPa
DiÖn tÝch s¬ bé ®¸y mãng
)4,04,2.(20 538,933
33,1183
)hh.(R
N
F
tntb
tc
0
+
=
+γ
= =2,45 m
2
Do mãng chÞu t¶i lÖch t©m nªn ta t¨ng diÖn tÝch ®¸y mãng lªn.
F
*
= 1,3. 2,45 = 3,185 m
2
Chän l/b = 1,3
3,1
3,185
b = = 1,57m lÊy b = 1,6m
l = 1,3.b = 1,3.1,6 = 2,08 lÊy l = 2,1m
l x b = 2,1 x 1,6 m.
2.2. KiÓm tra kÝch thíc ®¸y mãng theo ®iÒu kiÖn ¸p lùc t¹i ®¸y mãng:
Gi¶ thiÕt chiÒu cao mãng h
m
= 0,65 m
T¶i träng tiªu chuÈn ë ®¸y mãng:
F).hh.(NN
tntb
tctc
+γ+=
0
= 1183,33 + 20.(2,4+0,4).1,6.2,1= 1371,49 kN
250
00
=+=
m
tctctc
h.QMM + 20,83.0,65 = 263,54 kNm
Phương án xử lý nền bằng đệm cát - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương án xử lý nền bằng đệm cát - Người đăng: vthanhdl75
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Phương án xử lý nền bằng đệm cát 9 10 605