Ktl-icon-tai-lieu

phương pháp định tinh , định luượng axit amin , protein

Được đăng lên bởi phuong-lau
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 5674 lần   |   Lượt tải: 16 lần
PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH, ĐỊNH LƯỢNG PROTEIN, AXIT AMIN
I. Tổng quan
1. Protein

Hình mô phỏng cấu trúc không gian của myoglobin.

Cấu trúc chung của axit amin
Protein (Protit hay Đạm) là những đại phân tử được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà các
đơn phân là axít amin. Chúng kết hợp với nhau thành một mạch dài nhờ các liên kết peptide
(gọi là chuỗi polypeptide). Các chuỗi này có thể xoắn cuộn hoặc gấp theo nhiều cách để tạo
thành các bậc cấu trúc không gian khác nhau của protein.

2. Cấu trúc của Protein


Axit amin - đơn phân tạo nên protein

Protein là một hợp chất đại phân tử được tạo thành từ rất nhiều các đơn phân là các axit amin.
Axit amin được cấu tạo bởi ba thành phần: một là nhóm amin (-NH2), hai là nhóm cacboxyl (COOH) và cuối cùng là nguyên tử cacbon trung tâm đính với 1 nguyên tử hyđro và nhóm
biến đổi R quyết định tính chất của axit amin. Người ta đã phát hiện ra được tất cả 20 axit
amin trong thành phần của tất cả các loại protein khác nhau trong cơ thể sống.
Sự khác nhau giữa axit amin do gốc R xác định ,phản ứng màu của protein được đặc trưng bởi
sự có mặt của các axit amim hay của các gốc R đặc biệt .thí dụ như phản ứng ninhidrin đối
với axit amin ,phản ứng xantổpteic với axit amin chứa vòng thơm ,phản ứng pholia với axit
amin chứa luu huynh …. Protein không có axit amin vòng thơm ,mạch vòng chỉ có phản ứng
màu với ninhidrin.
Protein là chất keo ưa nước ,bao quanyh phân tử protein có lớp vỏ hidrat bảo vệ .lớpvỏ hidrat
lấcc màng nước hình thành bởi nhóm phân cực của các axit amin có gốc R đặc biệt với phân
tử nươc lưỡng cực .dưới tác dụng của các tác nhân phã vỡ màng nước ,trung hoà điện tích
phân tử protein ,tạo nên kết tủa thuận nghịch hoặc không thuận nghịch .
Protein, axit amin là các chất điện ly lưỡng tính ,trong dung dịch pH từ 4 diến 9 chúng tồn tại
chủ yếu dưới dạng ion lưỡng tcực.trạng thái lưỡng cực của protein , axit amin phụ thuộc chủ
yếu vào số lượng các nhóm phân cực tự do (-COOH; NH 2 ; -OH; -SH) và được điều chỉnh bởi

độ pH dung dịch.
Do giá trị pH của môi trường mà phân tử prôtêin có tổng điện tích bằng 0, không di động
trong điện trường, kém bền vững, dưới dạng bị kết tủa. Để định lượng protein có thể dựa vào
các phản ứng màu đặc trưng của protein (biure, lowry).
Để định tính, định lượng protein, amin và các sản phẩm trung gian của chúng có sất nhiều
phương pháp phân tích ,nhưng trong khuôn khổ thực hành hoá sinh nhỏ sẽ chỉ giới thiệu một
số phản ứng định tính , định lượng quan trọng nhất.
II. ĐỊNH TÍNH AXIT AMIN ,PRO...
PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH, ĐỊNH LƯỢNG PROTEIN, AXIT AMIN
I. Tổng quan
1. Protein
Hình mô phỏng cấu trúc không gian của myoglobin.
Cấu trúc chung của axit amin
Protein (Protit hay Đạm) là những đại phân tử được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà các
đơn phân là axít amin. Chúng kết hợp với nhau thành một mạch dài nhờ các liên kết peptide
(gọi là chuỗi polypeptide). Các chuỗi này có thể xoắn cuộn hoặc gấp theo nhiều cách để tạo
thành các bậc cấu trúc không gian khác nhau của protein.
2. Cấu trúc của Protein
Axit amin - đơn phân tạo nên protein
Protein là một hợp chất đại phân tử được tạo thành từ rất nhiều các đơn phân là các axit amin.
Axit amin được cấu tạo bởi ba thành phần: một là nhóm amin (-NH
2
), hai là nhóm cacboxyl (-
COOH) và cuối cùng là nguyên tử cacbon trung tâm đính với 1 nguyên tử hyđro và nhóm
biến đổi R quyết định tính chất của axit amin. Người ta đã phát hiện ra được tất cả 20 axit
amin trong thành phần của tất cả các loại protein khác nhau trong cơ thể sống.
Sự khác nhau giữa axit amin do gốc R xác định ,phản ứng màu của protein được đặc trưng bởi
sự mặt của các axit amim hay của các gốc R đặc biệt .thí dụ như phản ứng ninhidrin đối
với axit amin ,phản ứng xantổpteic với axit amin chứa vòng thơm ,phản ứng pholia với axit
amin chứa luu huynh …. Protein không axit amin vòng thơm ,mạch vòng chỉ phản ứng
màu với ninhidrin.
Protein là chất keo ưa nước ,bao quanyh phân tử protein lớp vỏ hidrat bảo vệ .lớpvỏ hidrat
lấcc màng nước hình thành bởi nhóm phân cực của các axit amin gốc R đặc biệt với phân
tử nươc lưỡng cực .dưới tác dụng của c tác nhân phã vỡ màng nước ,trung hoà điện tích
phân tử protein ,tạo nên kết tủa thuận nghịch hoặc không thuận nghịch .
Protein, axit amin là các chất điện ly lưỡng tính ,trong dung dịch pH từ 4 diến 9 chúng tồn tại
chủ yếu dưới dạng ion lưỡng tcực.trạng thái lưỡng cực của protein , axit amin phụ thuộc chủ
yếu vào số lượng các nhóm phân cực tự do (-COOH; NH
2
; -OH; -SH) và được điều chỉnh bởi
phương pháp định tinh , định luượng axit amin , protein - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phương pháp định tinh , định luượng axit amin , protein - Người đăng: phuong-lau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
phương pháp định tinh , định luượng axit amin , protein 9 10 525