Ktl-icon-tai-lieu

pic

Được đăng lên bởi thanhnamk45ktd01
Số trang: 173 trang   |   Lượt xem: 861 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MUÏC LUÏC
CHÖÔNG 1 TOÅNG QUAN VEÀ VI ÑIEÀU KHIEÅN PIC
1.1 PIC LAØ GÌ ??
1.2 TAÏI SAO LAØ PIC MAØ KHOÂNG LAØ CAÙC HOÏ VI ÑIEÀU KHIEÅN KHAÙC??
1.3 KIEÁN TRUÙC PIC
1.4 RISC VAØ CISC
1.5 PIPELINING
1.6 CAÙC DOØNG PIC VAØ CAÙCH LÖÏA CHOÏN VI ÑIEÀU KHIEÅN PIC
1.7 NGOÂN NGÖÕ LAÄP TRÌNH CHO PIC
1.8 MAÏCH NAÏP PIC
1.9 BOOTLOADER VAØ ICP (In Circuit Programming)
CHÖÔNG 2 VI ÑIEÀU KHIEÅN PIC16F877A
2.1 SÔ ÑOÀ CHAÂN VI ÑIEÀU KHIEÅN PIC16F877A
2.2 MOÄT VAØI THOÂNG SOÁ VEÀ VI ÑIEÀU KHIEÅN PIC16F877A
2.3 SÔ ÑOÀ KHOÁI VI ÑIEÀU KHIEÅN PIC16F877A
2.4 TOÅ CHÖÙC BOÄ NHÔÙ
2.4.1 BOÄ NHÔÙ CHÖÔNG TRÌNH
2.4.2 BOÄ NHÔÙ DÖÕ LIEÄU
2.4.2.1 THANH GHI CHÖÙC NAÊNG ÑAËC BIEÄT SFR
2.4.2.2 THANH GHI MUÏC ÑÍCH CHUNG GPR
2.4.3 STACK
2.5 CAÙC COÅNG XUAÁT NHAÄP CUÛA PIC16F877A
2.5.1 PORTA
2.5.2 PORTB
2.5.3 PORTC
2.5.4 PORTD
2.5.5 PORTE
2.6 TIMER 0
2.7 TIMER1
2.8 TIMER2
2.9 ADC
2.10 COMPARATOR
2.10.1 BOÄ TAÏO ÑIEÄN AÙP SO SAÙNH
2.11 CCP
2.12 GIAO TIEÁP NOÁI TIEÁP

1.12.1 USART
2.12.1.1 USART BAÁT ÑOÀNG BOÄ
2.12.1.1.1 TRUYEÀN DÖÕ LIEÄU QUA CHUAÅN GIAO TIEÁP USART BAÁT ÑOÀNG BOÄ
2.12.1.1.2 NHAÄN DÖÕ LIEÄU QUA CHUAÅN GIAO TIEÁP USART BAÁT ÑOÀNG BOÄ
2.12.1.1.2 USART ÑOÀNG BOÄ
2.12.1.2.1 TRUYEÀN DÖÕ LIEÄU QUA CHUAÅN GIAO TIEÁP USART ÑOÀNG BOÄ MASTER
MODE
2.12.1.2.2 NHAÄN DÖÕ LIEÄU QUA CHUAÅN GIAO TIEÁP USART ÑOÀNG BOÄ MASTER
MODE
2.12.1.2.3 TRUYEÀN DÖÕ LIEÄU QUA CHUAÅN GIAO TIEÁP USART ÑOÀNG BOÄ SLAVE
MODE
2.12.1.2.4 NHAÄN DÖÕ LIEÄU QUA CHUAÅN GIAO TIEÁP USART ÑOÀNG BOÄ SLAVE MODE
2.12.2 MSSP
2.12.2.1 SPI
2.12.2.1.1 SPI MASTER MODE
2.12.2.1.2 SPI SLAVE MODE
2.12.2.2 I2C
2.12.2.2.1 I2C SLAVE MODE
2.12.2.2.2 I2C MASTER MODE
2.13 COÅNG GIAO TIEÁP SONG SONG PSP (PARALLEL SLAVE PORT)
2.14 TOÅNG QUAN VEÀ MOÄT SOÁ ÑAËC TÍNH CUÛA CPU.
2.14.1 CONFIGURATION BIT
2.14.2 CAÙC ÑAËC TÍNH CUÛA OSCILLATOR
2.14.3 CAÙC CHEÁ ÑOÄRESET
2.14.4 NGAÉT (INTERRUPT)
2.14.4.1 NGAÉT INT
2.14.4.2 NGAÉT DO SÖÏ THAY ÑOÅI TRAÏNG THAÙI CAÙC PIN TRONG PORTB
2.14.5 WATCHDOG TIMER (WDT)
2.14.6 CHEÁ ÑOÄ SLEEP
2.14.6.1 “ÑAÙNH THÖÙC” VI ÑIEÀU KHIEÅN
CHÖÔNG 3 TAÄP LEÄNH CUÛA VI ÑIEÀU KHIEÅN PIC
3.1 VAØI NEÙT SÔ LÖÔÏC VEÀ TAÄP LEÄNH CUÛA VI ÑIEÀU KHIEÅN PIC
3.2 TAÄP LEÄNH CUÛA VI ÑIEÀU KHIEÅN PIC
3.3 CAÁU TRUÙC CUÛA MOÄT CHÖÔNG TRÌNH ASSEMBLY VIEÁT CHO VI ÑIEÀU KHIEÅN
PIC

CHÖÔNG 4 MOÄT SOÁ ÖÙNG DUÏNG CUÏ THEÅ CUÛA PIC16F877A
4.1 ÑIEÀU KHIEÅN CAÙC PORT I/O
4.1.1 CHÖÔNG TRÌNH DELAY
4.1.2 MOÄT SOÁ ÖÙNG DUÏNG VEÀ ÑAËC TÍNH I/O CUÛA CAÙC PORT ÑIEÀU KHIEÅN
4.2 VI ÑIEÀU KHIEÅN PIC16F877A VAØ IC GHI DÒCH 74HC595
4.3 PIC16F877A VAØ LED 7 ÑOAÏN
4.4 ...
MUÏC LUÏC
CHÖÔNG 1 TOÅNG QUAN VEÀ VI ÑIEÀU KHIEÅN PIC
1.1 PIC LAØ GÌ ??
1.2 TAÏI SAO LAØ PIC MAØ KHOÂNG LAØ CAÙC HOÏ VI ÑIEÀU KHIEÅN KHAÙC??
1.3 KIEÁN TRUÙC PIC
1.4 RISC VAØ CISC
1.5 PIPELINING
1.6 CAÙC DOØNG PIC VAØ CAÙCH LÖÏA CHOÏN VI ÑIEÀU KHIEÅN PIC
1.7 NGOÂN NGÖÕ LAÄP TRÌNH CHO PIC
1.8 MAÏCH NAÏP PIC
1.9 BOOTLOADER VAØ ICP (In Circuit Programming)
CHÖÔNG 2 VI ÑIEÀU KHIEÅN PIC16F877A
2.1 SÔ ÑOÀ CHAÂN VI ÑIEÀU KHIEÅN PIC16F877A
2.2 MOÄT VAØI THOÂNG SOÁ VEÀ VI ÑIEÀU KHIEÅN PIC16F877A
2.3 SÔ ÑOÀ KHOÁI VI ÑIEÀU KHIEÅN PIC16F877A
2.4 TOÅ CHÖÙC BOÄ NHÔÙ
2.4.1 BOÄ NHÔÙ CHÖÔNG TRÌNH
2.4.2 BOÄ NHÔÙ DÖÕ LIEÄU
2.4.2.1 THANH GHI CHÖÙC NAÊNG ÑAËC BIEÄT SFR
2.4.2.2 THANH GHI MUÏC ÑÍCH CHUNG GPR
2.4.3 STACK
2.5 CAÙC COÅNG XUAÁT NHAÄP CUÛA PIC16F877A
2.5.1 PORTA
2.5.2 PORTB
2.5.3 PORTC
2.5.4 PORTD
2.5.5 PORTE
2.6 TIMER 0
2.7 TIMER1
2.8 TIMER2
2.9 ADC
2.10 COMPARATOR
2.10.1 BOÄ TAÏO ÑIEÄN AÙP SO SAÙNH
2.11 CCP
2.12 GIAO TIEÁP NOÁI TIEÁP
pic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
pic - Người đăng: thanhnamk45ktd01
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
173 Vietnamese
pic 9 10 89