Ktl-icon-tai-lieu

pic

Được đăng lên bởi thsonanh
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 668 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Tµi liÖu tham kh¶o cho pic16f877a
(®−îc viÕt bëi ®µo träng nghÜa- ®tvt 3a)

Ch−¬ng1

Giíi thiÖu tæng quan vÒ hä vi ®iÒu khiÓn pic

HiÖn nay trong c¸c m¸y mãc c«ng nghiÖp vµ c¸c thiÕt bÞ phôc vô sinh ho¹t cho cuéc
Sèng hÇu hÕt ®Òu øng dông réng r i c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö ,mµ bé xö lý trung t©m lµ c¸c con
Chip vi ®iÒu khiÓn hÕt søc th«ng minh ®Æc biÖt c¸c Chip nµy cã thÓ lËp tr×nh ®−îc
Bëi con ng−êi! V× vËy chóng ta cÇn ph¶i nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn nã.
Trªn thÞ tr−êng hiÖn nay phæ biÕn rÊt nhiÒu lo¹i vi ®iÒu khiÓn phong phó vÒ chñng lo¹i vµ
gi¸ c¶ th× t−¬ng ®èi rÎ phï hîp víi ®iÒu khiÖn ë ViÖt Nam trong ®ã phæ biÕn cã c¸c lo¹i nh− :
MCS51 ; AVR cña ATMEL , PIC cña MICROCHIP , PSOC cña CYPRESS MICRO
SYSTEM…
HiÖn nay víi sù ®a d¹ng vµ nhiÒu chñng lo¹i kh¸c nhau cña PIC ®Æc biÖt lµ tÝnh æn ®Þnh cña
chóng ® lµm cho nhiÒu ng−êi thÝch thó vµ −a chuéng v× vËy chóng ® ®−îc øng dông réng
r i trªn toµn thÕ giíi.
Côm tõ PIC ®−îc viÕt t¾t tõ côm tõ : peripheral interface controller
(Bé §iÒu KhiÓn giao tiÕp c¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi).Kh¸c víi c¸c bé vi xö ,bé vi ®iÒu khiÓn ®−îc
tÝch hîp toµn bé nh− RAM , ROM , c¸c PORTS truy xuÊt ,giao tiÕp ngo¹i vi trùc tiÕp trªn
mét con chÝp hÕt søc nhá gän.
PIC16F877A lµ mét vi ®iÒu khiÓn cã kiÕn tróc HARVARD (bé nhí ch−¬ng tr×nh vµ bé nhí
d÷ liÖu ®−îc truy xuÊt ®éc lËp víi nhau) sö dông 14 bit cho c¸c lÖnh , vµ tËp lÖnh cña nã chØ
hÇu hÕt chØ cã mét WORD.

Ch−¬ng2

CÊu tróc phÇn cøng cña PIC16f877a
i)bé nhí ch−¬ng tr×nh cña pic
Kh«ng gian bé nhí ch−¬ng tr×nh cña PIC kh¸c nhau tuú thuéc vµo tõng lo¹i
Sau ®©y lµ mét sè vÝ dô:
-16C711,16F84 cã 1024(1K)
-16F877A cã 8192(8K)
-17C766 cã 16384(16K)
II)bé nhí d÷ liÖu cña pic
C¸c thanh ghi ®a môc ®Ých cho ng−êi dïng cña PIC lµ c¸c « nhí RAM . Mçi thanh ghi nµy
cã ®é réng 8 bÝt cho tÊt c¶ c¸c PIC
Sau ®©y l¶ mét vµi vÝ dô:
-12C508 cã 25 Bytes RAM
-16C71C cã 36 Bytes RAM
-16F877A cã 368 Bytes(plus 256 Bytes of nonvolatile EEPROM)
III)C¸C CH¢N CñA PIC 16F877A

1)c¸c ch©n nguån
Trong c¸c s¬ ®å cña m¹ch 8051 th−êng kÝ hiÖu ch©n cÊp nguån lµ VCC , cßn ch©n nèi mass
lµ GND . Cßn ®èi víi PIC th× ng−îc l¹i thay VCC = VDD cßn ch©n GND = VSS
Trong PIC 16F877A trªn h×nh vÏ ta cã thÓ thÊy cã tÊt c¶ 4 ch©n cÊp nguån nh− sau:
- Ch©n 11 , 32 lµ c¸c ch©n VDD (+5v)
- Ch©n 12 , 31 lµ c¸c ch©n VSS (0v)
2)ch©n reset
Trªn h×nh ta thÊy ch©n sè 1(MCLR) chÝnh lµ ch©n RESET cña PIC , ch©n nµy cã
nhiÖm vô khëi ®éng l¹i chip khi ch©n nµy ®−îc tÝch cùc.

Ch©n RESET cña PIC tÝch cùc ë møc thÊp ®Òu nµy tr¸i ng−îc hoµn toµn víi...
Tµi liÖu tham kh¶o cho pic16f877a
(®−îc viÕt bëi ®µo träng nghÜa- ®tvt 3a)
Ch−¬ng1
Giíi thiÖu tæng quan vÒ hä vi ®iÒu khiÓn pic
HiÖn nay trong c¸c m¸y mãc c«ng nghiÖp vµ c¸c thiÕt bÞ phôc vô sinh ho¹t cho cuéc
Sèng hÇu hÕt ®Òu øng dông réng ri c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö ,mµ bé xö lý trung t©m lµ c¸c con
Chip vi ®iÒu khiÓn hÕt søc th«ng minh ®Æc biÖt c¸c Chip nµy cã thÓ lËp tr×nh ®−îc
Bëi con ng−êi! V× vËy chóng ta cÇn ph¶i nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn nã.
Trªn thÞ tr−êng hiÖn nay phæ biÕn rÊt nhiÒu lo¹i vi ®iÒu khiÓn phong phó vÒ chñng lo¹i vµ
gi¸ c¶ th× t−¬ng ®èi rÎ phï hîp víi ®iÒu khiÖn ë ViÖt Nam trong ®ã phæ biÕn cã c¸c lo¹i nh− :
MCS51 ; AVR cña ATMEL , PIC cña MICROCHIP , PSOC cña CYPRESS MICRO
SYSTEM…
HiÖn nay víi sù ®a d¹ng vµ nhiÒu chñng lo¹i kh¸c nhau cña PIC ®Æc biÖt lµ tÝnh æn ®Þnh cña
chóng ® lµm cho nhiÒu ng−êi thÝch thó vµ −a chuéng v× vËy chóng ® ®−îc øng dông réng
ri trªn toµn thÕ giíi.
Côm tõ PIC ®−îc viÕt t¾t tõ côm tõ : peripheral interface controller
(Bé §iÒu KhiÓn giao tiÕp c¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi).Kh¸c víi c¸c bé vi xö ,bé vi ®iÒu khiÓn ®−îc
tÝch hîp toµn bé nh− RAM , ROM , c¸c PORTS truy xuÊt ,giao tiÕp ngo¹i vi trùc tiÕp trªn
mét con chÝp hÕt søc nhá gän.
PIC16F877A lµ mét vi ®iÒu khiÓn cã kiÕn tróc HARVARD (bé nhí ch−¬ng tr×nh vµ bé nhí
d÷ liÖu ®−îc truy xuÊt ®éc lËp víi nhau) sö dông 14 bit cho c¸c lÖnh , vµ tËp lÖnh cña nã chØ
hÇu hÕt chØ cã mét WORD.
pic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
pic - Người đăng: thsonanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
pic 9 10 642