Ktl-icon-tai-lieu

PID motor control

Được đăng lên bởi saobangabc11ka
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1053 lần   |   Lượt tải: 2 lần
NsA dd_y*U B„‚ !} V8} V}}j${s$BtRU _y* BB„ ]Bt„Bj

d

NsA dd_y*U B„‚ !} V8} V}}j${s$BtRU _y* BB„ ]Bt„Bj
iez n@  !{BA‚„ 1M 1((1

i‚sI$t

_„B}B„$BtsjT*‚„$%s$%‚Tyt‚„sj w_y*D NBB}R

G‚:„‚ sP„s$I Y‚ q‚- IB‚Rt: „‚s Y$R B}${ ‚-{‚} %‚„k $tI$„‚{jk
qY$R $tI$„‚{ „‚s8‚t s}}‚s„R $t Y‚ R‚{$BtR BP ]Ys}‚„ ; Bt B} s8} RsA$j$k stI {B8}‚tRs$Bt
G‚:jj YstI kBZ BZ„ „BZY tB‚R Bt Y‚ B}${

d

yt„BIZ{$Bt

qBIsk:R {$„{Z$ jBB,R R„s$YPB„bs„IU s }B‚t$B8‚‚„ R‚R s s„‚ }BR$$Bt  s *] 8BB„ „$‚R B
s{Y$‚%‚ Ys }BR$$Bt bY${Y $R 8‚sRZ„‚I Ak s R‚{BtI }B‚t$B8‚‚„ NsR {sZR‚ Y‚ I$^{ZjkU Y‚
{B„„‚{$Bt R$tsj $R j$,‚jk B s„„$%‚ BB js‚ B RBj%‚ s }„BAj‚8 Ys Y‚ {$„{Z$ R‚tR‚R yP Ys
Ys}}‚tR Y‚ „‚8‚Ik {st 8s,‚ Y$tR bB„R‚
qY$R 8BB„ {Bt„Bj {$„{Z$ $R s {jsRR${ P‚‚IAs{, t‚bB„, {sjj‚I s X_y*" {$„{Z$U Y‚ {$„{Z$
„‚R}BtR‚ Zj$8s‚jk b$jj $t{jZI‚ Y„‚‚ PZt{$BtR BP Y‚ {$„{Z$ ‚„„B„ R$tsjU X}„B}B„$Btsj"
X$t‚„sj" stI XI‚„$%s$%‚" 7sA$j$k $R Y‚ {‚t„sj $RRZ‚
G‚ YB}‚ kBZ:jj htI $ „s$Pk$t B tB${‚ Ys BIsk:R {$„{Z$ $%‚R kBZ s {Yst{‚ B s}}jk R‚%‚„sj
RZA{$„{Z$R Ys kBZ Ys%‚ 8‚ A‚PB„‚U $t‚„sB„ I$&‚„‚t$sB„ RZ88$t {$„{Z$ }ZRYT}Zjj
A„BZY b$Y$t P‚‚IAs{, jBB} }jZR s I$&‚„‚t$sj s8}j$h‚„vY‚ A‚Ys%$B„ BP Y$R jsR $R Ps8$j$s„
AZ BIsk $R kBZ„ h„R {Yst{‚ B AZ$jI Bt‚ BZ BP B} s8}R qY$R ‚-‚„{$R‚ sjRB }„B%$I‚R s h„R
{Yst{‚ B ZR‚ 8Zj$}j‚ B} s8}R $t Bt‚ js„‚„ {$„{Z$ stI $ „‚Z„tR kBZ B Y‚ RsA$j$k }„BAj‚8R
BP NsA d(A qBIsk Y‚ „‚8‚I$‚R b$jj A‚ RZAj‚„ Yst YBR‚ b‚ s}}j$‚I $t Y‚ ‚s„j$‚„ jsA

1

_y* BB„ ]Bt„Bj

qY‚ sR, b‚ ZtI‚„s,‚ Y‚„‚ jBB,R R$8}j‚„ Yst $ $R VR b‚:%‚ Rs$I sjj b‚ s$8 B IB $R {Bt„Bj Y‚
}BR$$Bt BP s *] 8BB„:R RYsP Ak j‚$t $ I„$%‚ s }B‚t$B8‚‚„ stI P‚‚I$t As{, Y‚ }B:R
%Bjs‚ <‚„‚:R Y‚ R{Y‚8‚U

3$Z„‚ dU sR${ BB„T_BR$$Bt ]Bt„Bj NBB}U z‚„k 7$8}j‚
GYs {BZjI A‚ R$8}j‚„2 WB 8Z{Y Bt }s}‚„ Z Y‚ {Ysjj‚t‚ Z„tR BZ B j$‚ $t ,‚‚}$t Y‚
{$„{Z$ RsAj‚ qY‚ $RRZ‚ $R PZtIs8‚tsjjk Y‚ Rs8‚ sR Y‚ Bt‚ kBZ 8‚ $t NsA d(A bY‚t kBZ
tB${‚I Ys s jBbT}sRR $t st B}Ts8}:R P‚‚IAs{, jBB} {BZjI Z„t t‚s$%‚ P‚‚IAs{, $tB }BR$$%‚ $P
b‚ b‚„‚t: {s„‚PZj qY‚ }„BAj‚8 s„BR‚ P„B8 Y‚ Ps{ Ys st B} s8} }„B%$I‚R T( I‚„‚‚R BP }YsR‚

i‚%$R$BtRU „‚}js{‚ {Z„„‚tT b$Y %Bjs‚TI„$%‚ d(\(1 {Z s{$%‚ hj‚„ \(1 „‚%$R‚ {, B sI`ZR B%‚„sjj s$t
„sY‚„ Yst _ R‚}s„s‚jkU sII sttBs$t "AsjjBBtR" B hZ„‚R m ‚-}jst
@

 BP * s$t n\(1

NsA dd_y*U B„‚ ...
NsA dd_y*U B !} V8} V}}j${s$BtRU _y* BB ]BtBj
d ytBIZ{$Bt
1 _y* BB ]BtBj
PID motor control - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PID motor control - Người đăng: saobangabc11ka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
PID motor control 9 10 800