Ktl-icon-tai-lieu

plc CPM2A

Được đăng lên bởi Long Hoangquoc
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1482 lần   |   Lượt tải: 4 lần
G
G
i
i
í
í
i
i
t
t
h
h
i
i
Ö
Ö
u
u
v
v
Ò
Ò
M
M
i
i
c
c
r
r
o
o
P
P
L
L
C
C
"
"
C
C
P
P
M
M
2
2
A
A
"
"
Giíi thiÖu vÒ Micro PLC
"CPM2A"
Hoíng dÉn tù häc PLC Omron
Trang 1-2
Cho¬ng I
PhÇn I: C¸c KH¸I NIÖM c¬ b¶n
1.1 C¸c hÖ ®Õm (Number System):
Bé xö lý trung t©m (CPU) bªn trong PLC chØ lµm viÖc víi 2 tr¹ng th¸i 0 hoÆc 1 (d÷ liÖu sè) hay
ON/OFF, do ®ã cÇn thiÕt ph¶i mét c¸ch biÓu diÔn c¸c ®¹i loîng liªn tôc thoêng gÆp
hµng ngµy doíi d¹ng c¸c d·y sè 0 vµ 1.
ª HÖ nhÞ ph©n (Binary)
ª HÖ thËp ph©n (Decimal)
ª thËpc (hay hÖ hexa) (Hexadecimal)
1. HÖ nhÞ ph©n (Binary)
®Õm trong ®ã chØ sö dông 2 con 0 1 ®Ó biÓu diÔn tÊt c¸c con
®¹i loîng. D·y sè nhÞ ph©n ®oîc ®¸nh sè nho sau : bit ngoµi cïng bªn ph¶i lµ bit 0, bit thø hai
ngoµi cïng bªn ph¶i bit 1, nho vËy cho ®Õn bit ngoµi cïng bªn tr¸i bit n. Bit nhÞ ph©n
thø n
träng
lµ 2
n
x 0 hoÆc 1, trong ®ã n = cña bit trong d·y sè nhÞ ph©n, 0 hoÆc 1
gi¸ trÞ cña bit n ®ã. Gi¸ trÞ cña d·y sè nhÞ ph©n b»ng tæng träng sè cña tõng bit trong d·y. .
VÝ dô : D·y sè nhÞ ph©n 1001 sÏ cã gi¸ trÞ nho sau :
1001 = 1x2
3
+ 0x 2
2
+ 0x2
1
+ 1x2
0
= 9
2. HÖ thËp ph©n (Decimal)
Lµ hÖ ®Õm sö dông 10 ch÷ sè lµ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ®Ó biÓu diÔn c¸c con
sè. thËp ph©n cßn kÕt hîp víi nhÞ ph©n ®Ó c¸ch biÓu diÔn gäi BCD (Binary-
Coded Decimal)
3. HÖ thËp lôc (Hexadecimal)
Lµ hÖ ®Õm sö dông 16 sè lµ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
(trong ®ã cã 10 ch÷ sè tõ 0-9, c¸c ch÷ sè tõ 11 ®Õn 15 ®oîc biÓu diÔn b»ng c¸c ký tù tõ A-F)
Khi viÕt, ®Ó ph©n biÖt ngoêi ta thoêng thªm c¸c ch÷ BIN (hoÆc sè
2
), BCD hay HEX (hoÆc h)
vµo c¸c con sè :
B¶ng 1
HEX BCD nhÞ ph©n 4 bit to¬ng ®o¬ng
Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
2
3
= 8 2
2
= 4 2
1
= 2 2
0
= 1
0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 1
2 2 0 0 1 0
3 3 0 0 1 1
4 4 0 1 0 0
5 5 0 1 0 1
6 6 0 1 1 0
7 7 0 1 1 1
8 8 1 0 0 0
9 9 1 0 0 1
A - 1 0 1 0
B - 1 0 1 1
plc CPM2A - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
plc CPM2A - Người đăng: Long Hoangquoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
plc CPM2A 9 10 272