Ktl-icon-tai-lieu

PLC S7300

Được đăng lên bởi bientanvuong
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 1429 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Ch−¬ng1.HÖ thèng ®iÒu khiÓn.
1.1.Kh¸i niÖm hÖ thèng ®iÒu khiÓn:
Trong c«ng nghiÖp yªu cÇu tù ®éng ho¸ ngµy cµng t¨ng, ®ßi hái kü thuËt ®iÒu
khiÓn ph¶i ®¸p øng ®−îc nh÷ng yªu cÇu ®ã. §Ó gi¶i quyÕt ®−îc nhiÖm vô ®iÒu
khiÓn ng−êi ta cã thÓ thùc hiÖn b»ng hai c¸ch: thùc hiÖn b»ng R¬le, khëi ®éng tõ
... hoÆc thùc hiÖn b»ng ch−¬ng tr×nh nhí. HÖ ®iÒu khiÓn b»ng R¬le vµ hÖ ®iÒu
khiÓn b»ng lËp tr×nh cã nhí kh¸c nhau ë phÇn xö lý: thay v× dïng R¬le, tiÕp
®iÓm vµ d©y nèi trong ph−¬ng ph¸p lËp tr×nh cã nhí chóng ®−îc thay b»ng c¸ch
m¹ch ®iÖn tö. Nh− vËy thiÕt bÞ PLC lµm nhiÖm vô thay thÕ phÇn m¹ch ®iÖn ®iÒu
khiÓn trong kh©u xö lý sè liÖu. NhiÖm vô cña s¬ ®å m¹ch ®iÒu khiÓn sÏ ®−îc x¸c
®Þnh b»ng mét sè h÷u h¹n c¸c b−íc thùc hiÖn x¸c ®Þnh gäi lµ "ch−¬ng tr×nh".
Ch−¬ng tr×nh nµy m« t¶ c¸c b−íc thùc hiÖn gäi lµ tiÕn tr×nh ®iÒu khiÓn, tiÕn tr×nh
nµy ®−îc l−u vµo bé nhí nªn ®−îc gäi lµ "®iÒu khiÓn lËp tr×nh cã nhí". Trªn c¬
së kh¸c nhau cña kh©u xö lý sè liÖu ta cã thÓ biÓu diÔn hai hÖ ®iÒu khiÓn nh−
sau:
C¸c b−íc thiÕt lËp s¬ ®å ®iÒu khiÓn b»ng R¬le:
X¸c ®Þnh nhiÖm vô ®iÒu khiÓn

S¬ ®å m¹ch ®iÖn

Chän phÇn tö m¹ch ®iÖn

D©y nèi liªn kÕt c¸c phÇn tö

KiÓm tra chøc n¨ng

H×nh 1-1:l−u ®å ®iÒu khiÓn dïng R¬le

LËp tr×nh víi SPS S7-300

 7

C¸c b−íc thiÕt lËp s¬ ®å ®iÒu khiÓn b»ng PLC:
X¸c ®Þnh nhiÖm vô ®iÒu khiÓn

ThiÕt kÕ thuËt gi¶i

Säan th¶o ch−¬ng tr×nh

KiÓm tra chøc n¨ng

H×nh 1-2: L−u ®å ®iÒu khiÓn b»ng PLC
Khi thay ®æi nhiÖm vô ®iÒu khiÓn ng−êi ta cÇn thay ®æi m¹ch ®iÒu khiÓn
b»ng c¸ch l¾p l¹i m¹ch, thay ®æi phÇn tö míi ®èi víi hÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng
R¬le ®iÖn. Trong khi ®ã khi thay ®æi nhiÖm vô ®iÒu khiÓn ta chØ cÇn thay ®æi
ch−¬ng tr×nh so¹n th¶o ®èi víi hÖ ®iÒu khiÓn b»ng lËp tr×nh cã nhí.
Sù kh¸c nhau gi÷a hÖ ®iÒu khiÓn b»ng R¬le ®iÖn vµ lËp tr×nh cã nhí cã thÓ
minh ho¹ b»ng mét vÝ dô sau:
§iÒu khiÓn hÖ thèng 3 m¸y b¬m n−íc qua 3 khëi ®éng tõ K1, K2, K3. Tr×nh
tù ®iÒu khiÓn nh− sau: C¸c m¸y b¬m ho¹t ®éng tuÇn tù nghÜa lµ K1 ®ãng tr−íc
tiÕp ®Õn lµ K2 råi cuèi cïng lµ K3 ®ãng.
§Ó thùc hiÖn nhiÖm vô theo yªu cÇu trªn m¹ch ®iÒu khiÓn ta thiÕt kÕ nh− sau:
Trong ®ã c¸c nót Ên S1, S2, S3, S4 lµ c¸c phÇn tö nhËp tÝn hiÖu.
C¸c tiÕp ®iÓm K1, K2, K3 vµ c¸c mèi liªn kÕt lµ c¸c phÇn xö lý.
C¸c khëi ®éng tõ K1, K2, K3 lµ kÕt qu¶ xö lý.

8

LËp tr×nh víi SPS S7-300S1

S2

K1

S3

K2

S4

K1
K1

K3

K2

K2

K3

H×nh 1-3:S¬ ®å ®iÒu khiÓn
NÕu ta thay b»ng thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn PLC ta cã thÓ m« t¶ nh− sau:
-TÝn hiÖu vµo: S1, S2, S3,...
http://www.ebook.edu.vn
LËp tr×nh víi SPS S7-300
7
Ch¬ng1.HÖ thèng ®iÒu khiÓn.
1.1.Kh¸i niÖm hÖ thèng ®iÒu khiÓn:
Trong c«ng nghiÖp yªu cÇu tù ®éng ho¸ ngµy cµng t¨ng, ®ßi hái kü thuËt ®iÒu
khiÓn ph¶i ®¸p øng ®îc nh÷ng yªu cÇu ®ã. §Ó gi¶i quyÕt ®îc nhiÖm vô ®iÒu
khiÓn ngêi ta cã thÓ thùc hiÖn b»ng hai c¸ch: thùc hiÖn b»ng R¬le, khëi ®éng tõ
... hoÆc thùc hiÖn b»ng ch¬ng tr×nh nhí. HÖ ®iÒu khiÓn b»ng R¬le vµ hÖ ®iÒu
khiÓn b»ng lËp tr×nh cã nhí kh¸c nhau ë phÇn xö lý: thay v× dïng R¬le, tiÕp
®iÓm vµ d©y nèi trong ph¬ng ph¸p lËp tr×nh cã nhí chóng ®îc thay b»ng c¸ch
m¹ch ®iÖn tö. Nh vËy thiÕt bÞ PLC lµm nhiÖm vô thay thÕ phÇn m¹ch ®iÖn ®iÒu
khiÓn trong kh©u xö lý sè liÖu. NhiÖm vô cña s¬ ®å m¹ch ®iÒu khiÓn sÏ ®îc x¸c
®Þnh b»ng mét sè h÷u h¹n c¸c bíc thùc hiÖn x¸c ®Þnh gäi lµ "ch¬ng tr×nh".
Ch¬ng tr×nh nµy m« t¶ c¸c bíc thùc hiÖn gäi lµ tiÕn tr×nh ®iÒu khiÓn, tiÕn tr×nh
nµy ®îc lu vµo bé nhí nªn ®îc gäi lµ "®iÒu khiÓn lËp tr×nh cã nhí". Trªn c¬
së kh¸c nhau cña kh©u xö lý sè liÖu ta cã thÓ biÓu diÔn hai hÖ ®iÒu khiÓn nh
sau:
C¸c bíc thiÕt lËp s¬ ®å ®iÒu khiÓn b»ng R¬le:
H×nh 1-1:lu ®å ®iÒu khiÓn dïng R¬le
X¸c ®Þnh nhiÖm vô ®iÒu khiÓn
S¬ ®å m¹ch ®iÖn
Chän phÇn tö m¹ch ®iÖn
D©y nèi liªn kÕt c¸c phÇn tö
KiÓm tra chøc n¨ng
PLC S7300 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PLC S7300 - Người đăng: bientanvuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
PLC S7300 9 10 128