Ktl-icon-tai-lieu

Pro engineer

Được đăng lên bởi vantoan70211-gmail-com
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 695 lần   |   Lượt tải: 7 lần
TTÑTMT ÑHKHTN

Pro/Engineer 2000i

BAØI 6
CAÙC PHÖÔNG PHAÙP TAÏO DATUM CURVE
Vieäc taïo caùc Datum Curve laøm döõ lieäu cho caùc phöông phaùp taïo Surface
Advanced laøm cho Pro/E maïnh meõ hôn caùc phaàn meàm khaùc trong thieát keá.
Vì vaäy trong phaàn naøy giôùi thieäu caùc phöông phaùp taïo Datum Curve vôùi
hình daïng tuøy yù.

1. Taïo Datum Curve töø Sketch:

2. Taïo Datum Curve töø ñöôøng giao cuûa hai maët:

Hình 6.2 – Intr Surface Curve
Phöông phaùp naøy taïo ra moät Curve laø ñöôøng giao cuûa hai Surface. Muoán
taïo Curve naøy tröôùc heát phaûi taïo hai Surface giao nhau.

Ñinh Koâng Long

Trang 45

TTÑTMT ÑHKHTN

Pro/Engineer 2000i

B1: Taïo hai Surface.
B2: Choïn Feature > Create > Datum > Curve > Intr Surface.
Hai Option ñöôïc löïa choïn:
• Single: löïa choïn moät phaàn (theo ñònh nghóa phaàn cuûa Pro/E).
• Whole: löïa choïn toaøn phaàn, taát caû caùc maët giao nhau.
Löu yù: Vieäc taïo Datum Curve loaïi naøy chæ xaûy ra khi hai ñoái töôïng giao laø
Surface vaø Surface hoaëc Surface vaø Solid vaø khoâng theå xaûy ra treân hai
Solid (Vì Solid laø khoái ñaëc vaø khi taïo ra hai Solid giao nhau chuùng töï taïo
moät Solid ñoàng nhaát).

3. Taïo Datum Curve qua caùc ñieåm (Thru Point):
Phöông phaùp naøy taïo Datum Curve ñi qua caùc ñieåm baèng moät Spline.
Trôû laïi ví duï thieát keá bình nhöïa, ta caàn taïo hai Curve laøm döõ
Boundary Surface sau naøy.

lieäu cho

Hình 6.3 – Curve Thru Point
B1: Choïn Feature > Create > Datum > Curve > Thru Point.
Xuaát hieän Menu Conect Type vôùi caùc löïa choïn sau:
• Spline: Ñöôøng chuaån laø moät ñöôøng Spline.
• Single Rad: Baùn kính cong taïi choã cuûa ñöôøng chuaån khoâng ñoåi.
• Multiple Rad: Baùn kính cong taïi choã löôïn cuûa ñöôøng chuaån coù theå thay
ñoåi vôùi caùc goùc löôïn khaùc nhau.
• Single Point: Ñöôøng cong chuaån noái töø nhöõ ng ñieåm rieâng bieät.
• Whole Array: Taát caû caùc ñieåm chuaån ñöôïc choïn ñeå xaây döïng Curve,
caùc ñieåm chuaån naøy laø nhöõ ng Datum Point.
• Add Point: Theâm ñieåm.
• Delete Point: Xoùa ñieåm.
• Insert Point: Cheøn theâm ñieåm.

Ñinh Koâng Long

Trang 46

TTÑTMT ÑHKHTN

Pro/Engineer 2000i

Sau khi xaùc ñònh caùc ñieåm ñeå Curve ñi qua coù theå taïo theâm moät vaøi raøng
buoäc ñeå ñöôïc Curve mong muoán: Tangency vaø Tweak:
Trong Thru Point Option choïn Tangency coù caùc löïa choïn:
• Start: Choïn caïnh ñeå Datum Curve tieáp tuyeán vôùi noù ôû ñieåm ñaàu.
• End: Choïn caïnh ñeå Datum Curve tieáp tuyeán vôùi noù taïi ñieåm cuoái.
• Crv/Edge/Axis: Choïn ñöôøng cong, ...
TTÑTMT ÑHKHTN Pro/Engineer 2000i
BAØI 6
CAÙC PHÖÔNG PHAÙP TAÏO DATUM CURVE
Vieäc taïo caùc
Datum Curve
laøm döõ lieäu cho caùc phöông phaùp taïo
Surface
Advanced
laøm cho Pro/E maïnh meõ hôn caùc phaàn meàm khaùc trong thieát keá.
Vì vaäy trong phaàn naøy giôùi thieäu caùc phöông phaùp taïo
Datum Curve
vôùi
hình daïng tuøy yù.
1. Taïo Datum Curve töø Sketch:
2. Taïo Datum Curve töø ñöôøng giao cuûa hai maët:
Hình 6.2 – Intr Surface Curve
Phöông phaùp naøy taïo ra moät
Curve
laø ñöôøng giao cuûa hai
Surface
. Muoán
taïo
Curve
naøy tröôùc heát phaûi taïo hai
Surface
giao nhau.
Ñinh Koâng Long
Trang 45
Pro engineer - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Pro engineer - Người đăng: vantoan70211-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Pro engineer 9 10 682