Ktl-icon-tai-lieu

Pro engineer cơ bản

Được đăng lên bởi darkdevil_hp
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 7571 lần   |   Lượt tải: 127 lần
Baøi 1: Giao tieáp vôùi phaàn meàm Pro/E Wildfire 5.0

4

Baøi 1

GIAO TIEÁP VÔÙI PHAÀN MEÀM
Pro/ENGINEER Wildfire 5.0

Baøi naøy giôùi thieäu veà giao dieän cuûa phaàn meàm Pro/E Wildfire 5.0, heä thoáng menu,
caùch ñònh heä ñôn vò veõ vaø caùc chöùc naêng cô baûn, ñaëc bieät löu yù ñeán 3 khaùi nieäm maët
phaúng veõ, maët phaúng tham khaûo vaø ñoái töôïng tham khaûo, chuùng ta phaûi naém roõ vaø hieåu
thaät kyõ 3 khaùi nieäm naøy, bôûi vì trong quaù trình thieát keá haàu heát caùc leänh ñeàu phaûi duøng
ñeán noù.
Cuoái baøi seõ coù moät thí duï thieát keá ñôn giaûn giuùp chuùng ta tieáp caän vaø laøm quen
vôùi phong caùch thieát keá theo tham soá cuõng nhö caùch hieäu chænh caùc thoâng soá cuûa ñoái
töôïng treân phaàn meàm Pro/E.
Caùc baïn ñöøng baên khoaên ñieàu gì caû, chi baèng giaønh nhöõng phuùt do döï aáy, haõy baét
tay vaøo thöû xem, khi aáy baïn seõ thaáy thaät ra cuõng nhö nhöõng ñieàu baïn ñaõ bieát, Pro/E
khoâng coù gì laø khoù khaên caû !

Höôùng daãn söû duïng Pro/E Wildfire 5.0

Nguyeãn Vaên Thaønh

Baøi 1: Giao tieáp vôùi phaàn meàm Pro/E Wildfire 5.0

1.1

5

Giao dieän cuûa phaàn meàm Pro/ENGINEER Wildfire 5.0
Khi khôûi ñoäng phaàn meàm Pro/E, seõ thaáy xuaát hieän giao dieän sau (hình 1-1):

Hình 1-1
naèm treân
Choïn vaøo bieåu töôïng
thanh coâng cuï ngang hoaëc töø menu File
choïn New hoaëc nhaán phím taét Ctrl+N ñeå
taïo moät baûn veõ môùi.
Ngay luùc naøy xuaát hieän hoäp thoaïi nhö
hình 1-2, theå hieän caùc moâ ñun cuûa phaàn
meàm Pro/E.
Trong ñoù coù 6 moâ ñun chính nhö sau:
1/ Sketch: moâ ñun thieát keá 2D
2/ Part: moâ ñun thieát keá 3D
3/ Assembly: moâ ñun laép raùp
4/ Drawing: moâ ñun taïo baûn veõ 2D
Khi choïn vaøo Manufacturing seõ xuaát
hieän theâm caùc moâ ñun khaùc, trong ñoù coù
hai moâ ñun chính nöõa laø:
5/ Mold Cavity: moâ ñun thieát keá khuoân
6/ NC Assembly: moâ ñun laäp trình gia
coâng vaø xuaát chöông trình NC

Höôùng daãn söû duïng Pro/E Wildfire 5.0

Hình 1-2
Nguyeãn Vaên Thaønh

Baøi 1: Giao tieáp vôùi phaàn meàm Pro/E Wildfire 5.0

6

Choïn moâ ñun Part, laáy teân maëc ñònh trong oâ Name (hoaëc nhaäp moät teân môùi), choïn
OK, giao dieän thieát keá cuûa Pro/E xuaát hieän nhö sau:

Menu leänh

Thanh coâng cuï ngang
Cöûa soå giao tieáp
vôùi ngöôøi duøng

Model
Tree

Ba maët
phaúng chuaån

Khoâng gian ñoà hoïa

1.2

Thanh coâng cuï doïc

Menu File vaø caùc chöùc naêng chính:
New
Open

Set
Working
Directory
Close
Window
Save
Save a
Copy

Höôùng daãn söû duïng Pro/E Wildfire 5.0

Taïo baûn veõ môùi
Môû baûn veõ coù ...
Baøi 1: Giao tieáp vôùi phaàn meàm Pro/E Wildfire 5.0
Höôùng daãn söû duïng Pro/E Wildfire 5.0 Nguyeãn Vaên Thaønh
4
Baøi 1
GIAO TIEÁP VÔÙI PHAÀN MEÀM
Pro/ENGINEER Wildfire 5.0
Baøi naøy giôùi thieäu veà giao dieän cuûa phaàn meàm Pro/E Wildfire 5.0, heä thoáng menu,
caùch ñònh heä ñôn vò veõ vaø caùc chöùc naêng cô baûn, ñaëc bieät löu yù ñeán 3 khaùi nieäm maët
phaúng veõ, maët phaúng tham khaûo vaø ñoái töôïng tham khaûo, chuùng ta phaûi naém roõ vaø hieåu
thaät kyõ 3 khaùi nieäm naøy, bôûi vì trong quaù trình thieát keá haàu heát caùc leänh ñeàu phaûi duøng
ñeán noù.
Cuoái baøi seõ coù moät thí duï thieát keá ñôn giaûn giuùp chuùng ta tieáp caän vaø laøm quen
vôùi phong caùch thieát keá theo tham soá cuõng nhö caùch hieäu chænh caùc thoâng soá cuûa ñoái
töôïng treân phaàn meàm Pro/E.
Caùc baïn ñöøng baên khoaên ñieàu gì caû, chi baèng giaønh nhöõng phuùt do döï aáy, haõy baét
tay vaøo thöû xem, khi aáy baïn seõ thaáy thaät ra cuõng nhö nhöõng ñieàu baïn ñaõ bieát, Pro/E
khoâng coù gì laø khoù khaên caû !
Pro engineer cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Pro engineer cơ bản - Người đăng: darkdevil_hp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Pro engineer cơ bản 9 10 441