Ktl-icon-tai-lieu

ProNC10 baiVN bai 10

Được đăng lên bởi zthanhdatz
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 440 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 10 Process Manager
I. Yêu cầu :
Nắm được cách sử dụng Process Manager trong quản lí quá trình gia công, sao
chép, chỉnh sửa các bước gia công
Lập trình 2 bước gia công Face và Hole Making trong Process Manager
Hiển thị những tham số muốn theo dõi trong Process Manager

Hình 1

II. Thực hành
1. Giới thiệu
Process Manager là một công cụ giúp người lập trình quản lí toàn bộ quá trình
gia công trong Pro/ENGINEER. Nhìn vào giao diện dạng bảng của Process manager,
người lập trình dễ dàng biết được trình tự gia công, dao cụ được sử dụng, thời gian gia
công … Toàn bộ thông tin này có thể được xuất ra tập tin dạng bảng của Excel để tiện
hơn cho việc in ấn và quản lí
Với 3 kiểu gia công đơn giản : Face, 2D Trajectory, Hole Making người lập trình
có thể lập trình trực tiếp trong Process Manager. Đối với những kiểu gia công còn lại,
Process Manager chỉ có thể quản lí còn việc lập trình vẫn phải thực hiện trong môi trường
Pro/NC
Cuối cùng, Process Manager cho phép tạo ra những templete và sử dụng chúng
trong những trường hợp tương tự như nhau nhằm giảm thời gian lập trình
2. Chuẩn bị
Thực hiện các công việc chuẩn bị như sau
- Định thư mục làm việc là Process Manager
- Đưa chi tiết cần gia công vào môi trường Pro/NC và cố định nó
- Tạo phôi tự động có kích thước dài và rộng bằng đúng kích thước mẫu và cao
hơn bề mặt trên cùng của mẫu 3mm
- Chọn máy phay 3 trục, điểm 0 và mặt retract
- Tạo vùng gia công cho bước lập trình phay Volume kiểu Volume > Trim

3. Tạo thư viện dụng cụ cắt
Ở các bài tập trước các bạn đã học cách chỉ định dụng cụ cắt ngay trong mỗi
bước lập trình. Lần này các bạn sẽ học cách tạo trước toàn bộ những dụng cụ cắt cần
thiết ngay từ đầu và chỉ cần lựa chọn chúng trong mỗi bước lập trình.
trên thanh công cụ để mở hộp thoại Tools Setup
Click icon Tool Manager
Lần lượt tạo ra 4 kiểu dao như bảng.
Chú ý : ở mỗi kiểu dao bạn phải chuyển sang thẻ Settings và thay đổi thông số
Tool Number tương ứng với vị trí của dao trên máy CNC nếu không chương trình gia
công khi các bạn post ra sẽ luôn có cú pháp là T1M6 thay vì là T2M6, T3M6, TxM6…
Index
1
2
3
4

Name
T0001
T0002
T0003
T0004

Type
MILLING
BALL MILL
END MILL
BASIC DRILL

Geometry
∅20 – R4
∅10
∅10
∅16

Tool Number
1
2
3
4

4. Lập trình phay mặt trên của phôi theo kiểu FACE trong Process Manager
Click vào icon
để mở Process Manager
Để vệt sáng ngay ô đầu tiên của dòng OP010
sau đó click vào icon
Trong hộp thoại Create Milling Step đặt tên
cho bước gia công là 1E20, kiểu phay FACE
MILLING.
Các bạn thấy x...
Bài 10 Process Manager
I. Yêu cu :
Nm được cách s dng Process Manager trong qun lí quá trình gia công, sao
chép, chnh sa các bước gia công
Lp trình 2 bước gia công Face và Hole Making trong Process Manager
Hin th nhng tham s mun theo dõi trong Process Manager
Hình 1
II. Thc hành
1. Gii thiu
Process Manager là mt công c giúp người lp trình qun lí toàn b quá trình
gia công trong Pro/ENGINEER. Nhìn vào giao din dng bng ca Process manager,
người lp trình d dàng biết được trình t gia công, dao c được s dng, thi gian gia
công … Toàn b thông tin này có th được xut ra tp tin dng bng ca Excel để tin
hơn cho vic in n và qun lí
Vi 3 kiu gia công đơn gin : Face, 2D Trajectory, Hole Making người lp trình
có th lp trình tr
c tiếp trong Process Manager. Đối vi nhng kiu gia công còn li,
Process Manager ch có th qun lí còn vic lp trình vn phi thc hin trong môi trường
Pro/NC
Cui cùng, Process Manager cho phép to ra nhng templete và s dng chúng
trong nhng trường hp tương t như nhau nhm gim thi gian lp trình
2. Chun b
Thc hin các công vic chun b như sau
- Định thư mc làm vic là Process Manager
-
Đưa chi tiết cn gia công vào môi trường Pro/NC và c định nó
- To phôi t động có kích thước dài và rng bng đúng kích thước mu và cao
hơn b mt trên cùng ca mu 3mm
- Chn máy phay 3 trc, đim 0 và mt retract
- To vùng gia công cho bước lp trình phay Volume kiu Volume > Trim
ProNC10 baiVN bai 10 - Trang 2
ProNC10 baiVN bai 10 - Người đăng: zthanhdatz
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ProNC10 baiVN bai 10 9 10 710