Ktl-icon-tai-lieu

ProNC10 baiVN bai 8

Được đăng lên bởi zthanhdatz
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 394 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 5 Hole Making
I. Yêu cầu :

Nắm được cách thức lập trình gia công lỗ theo phương pháp Hole Making
Phân biệt các chu trình gia công lỗ (từ G80 đến G89)
Ôn lại cách xuất file G-Code ngay khi mô phỏng đường chạy dao

II. Thực hành

1. Chuẩn bị
Lần lượt thực hiện các thao tác sau đây
- Đưa chi tiết cần gia công vào môi trường Pro/NC
- Tạo phôi (không bắt buộc)
- Chọn máy, điểm 0 và mặt retract
2. Gia công các lỗ 8 theo kiểu Standard Drill
MANUFACTURING > Machining > NC Sequence > Holemaking > 3 Axis >
Done
HOLEMAKING > Drill > Standard > Done
Trong SEQ SETUP, bạn chọn các thông số : Name, Tool, Parameter, Hole sau đó
click Done
Pro/E sẽ đưa ra dòng nhắc yêu cầu nhập tên của bước gia công.
Enter NC Sequence name []: D8
Xuất hiện hộp thoại Tools Setup. Kiểu dao mặc định là Basic Drill, bạn chỉ sửa
lại đường kính dao 8 và chiều dài dao 100.
Click Apply > OK để đóng hộp thoại này lại.
Hộp thoại Edit Parameters sẽ hiện ra, yêu cầu ta nhập các thông số công nghệ
của bước gia công này.
Các bạn lần lượt nhập những thông số như sau
1
2
3
4
5
6

công

CUT_FEED
BREAKOUT_DISTANCE
PULLOUT
SCAN_TYPE
CLEAR_DISTANCE
SPINDLE_SPEED

300
10
5
SHORTEST
5
800

Click OK để đóng hộp thoại Edit Parameters lại
Xuất hiện hộp thoại HoleSet để ta chọn các lỗ sẽ gia

Ở lần đầu tiên này ta sẽ chọn các lỗ theo đường kính
của chúng, vì vậy các bạn chuyển sang thẻ Diameters sau đó
click nút Add và chọn đường kính lỗ 8 (hình 1). Click OK
để đóng hộp thoại này lại.
Hình 1
Bạn có thể click Preview trong hộp thoại Hole Set để
xem các lỗ đã được chọn
Click OK để đóng hộp thoại HoleSet lại
Click Done/Return trong menu HOLES
Trên menu NC SEQUENCE, chọn Play Path > Screen Play. Pro/E sẽ mô phỏng
đường chạy dao như hình 2

Hình 2
Ngay trong hộp thoại Play Path, vào menu File > Save as MCD
Xuất hiện hộp thoại Post Processor Option, chọn Output
Click OK để chấp nhận tên mặc định trong hộp thoại Save a Copy
Trong danh sách PP List, chọn UNCX01.P20. Pro/E sẽ thực hiện quá trình
biên dịch file G-Code
Đóng hộp thoại PLAY PATH và click Done Seq để kết thúc bước gia công
Với chu trình khoan nói trên, theo mặc định Pro/E sẽ xuất ra lệnh G81
3. Gia công các lỗ 25 theo kiểu khoan sâu (G83)
Trong bước này ta chỉ gia công lỗ đến đường kính 16. Cách thức mở rộng lỗ đã
trình bày trong bài “Phương pháp phay Profile”
MANUFACTURING > Machining > NC Sequence > New Sequence >
Holemaking > 3 Axis > Done
HOLEMAKING > Drill > Deep > Constant Peck > Done
Trong SEQ SETUP, bạn chọn các thông số : Name, Tool, Paramete...
Bài 5 Hole Making
I. Yêu cầu :
Nắm được cách thức lập trình gia công ltheo phương pháp Hole Making
Phân biệt các chu trình gia công lỗ (từ G80 đến G89)
Ôn lại cách xuất file G-Code ngay khi mô phỏng đường chạy dao
II. Thực hành
1. Chuẩn bị
Lần lượt thực hiện các thao tác sau đây
- Đưa chi tiết cần gia công vào môi trường Pro/NC
- Tạo phôi (không bắt buộc)
- Chọn máy, điểm 0 và mặt retract
2. Gia công các l8 theo kiểu Standard Drill
MANUFACTURING > Machining > NC Sequence > Holemaking > 3 Axis >
Done
HOLEMAKING > Drill > Standard > Done
Trong SEQ SETUP, bạn chọn các thông số : Name, Tool, Parameter, Hole sau đó
click Done
Pro/E sẽ đưa ra dòng nhắc yêu cầu nhập tên của bước gia công.
Enter NC Sequence name []: D8
Xuất hiện hộp thoại Tools Setup. Kiểu dao mặc định là Basic Drill, bạn chỉ sửa
lại đường kính dao 8 và chiều dài dao 100.
Click Apply > OK để đóng hộp thoại này lại.
Hộp thoại Edit Parameters sẽ hiện ra, yêu cầu ta nhập các thông scông nghệ
của bước gia công này.
Các bạn lần lượt nhập những thông số như sau
1
CUT_FEED
300
2
BREAKOUT_DISTANCE
10
3
PULLOUT
5
4
SCAN_TYPE
SHORTEST
5
CLEAR_DISTANCE
5
6
SPINDLE_SPEED
800
Click OK để đóng hộp thoại Edit Parameters lại
Xuất hiện hộp thoại HoleSet đta chọn các lỗ sẽ gia
công
lần đầu tiên y ta schọn các ltheo đường kính
của chúng, vậy c bạn chuyển sang thẻ Diameters sau đó
click nút Add chọn đường kính lỗ 8 (hình 1). Click OK
để đóng hộp thoại này lại.
Bạn có thể click Preview trong hộp thoại Hole Set để
xem các lỗ đã được chọn
Click OK để đóng hộp thoại HoleSet lại
Click Done/Return trong menu HOLES
Trên menu NC SEQUENCE, chọn Play Path > Screen Play. Pro/E sẽ mô phỏng
đường chạy dao như hình 2
Hình 1
ProNC10 baiVN bai 8 - Trang 2
ProNC10 baiVN bai 8 - Người đăng: zthanhdatz
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ProNC10 baiVN bai 8 9 10 773