Ktl-icon-tai-lieu

PROTEUS - Mô phỏng mạch xén dùng 2 Diode Zener

Được đăng lên bởi npthienbinh
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 7945 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Giaûi Tích Maïch Treân Vi Tính Moâ Phoûng Töông Töï
SVTH: Traàn Vaên Ñoâng Trang 66
Baøi 2: MOÂ PHOÛNG MAÏCH XEÙN DUØNG 2 DIODE ZENER
Sô ñoà maïch nhö sau:
Böôùc 1: Laáy linh kieän töø thö vieän:
- Ñeå laáy linh kieän ta choïn Pick Devices treân thanh coâng cuï - Cöûa soå
Pick Devices xuaát hieän, choïn Resistor\Minres1k ñeå laáy ñieän trôû 1K
PROTEUS - Mô phỏng mạch xén dùng 2 Diode Zener - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PROTEUS - Mô phỏng mạch xén dùng 2 Diode Zener - Người đăng: npthienbinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
PROTEUS - Mô phỏng mạch xén dùng 2 Diode Zener 9 10 489