Ktl-icon-tai-lieu

QTCN gia công chi tiết dạng càng

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1074 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Quy trình công nghệ gia công các chi tiết dạng CÀNG
1. Đặc điểm kết cấu

2

1

4

3

6

5

Ñònh nghóa: Caøng
laø loïai chi tieát coù
moät hoaëc moät soá loã
cô baûn song song
vôùi nhau, vuoâng
goùc vôùi nhau, hoaëc
taïo vôùi nhau moät
goùc naøo ñoù

7
Càng gạt

8
9

10

Càng nối
Chức năng của từng loại?

Quy trình công nghệ gia công các chi tiết dạng CAØNG
2. Yêu cầu kỹ thuật



Tuøy theo ñieàu kieän laøm vieäc cuï theå
cuûa töøng chi tieát. Nhưng nhìn chung

Cấp chính xác

- Kích thöôùc caùc loã cô baûn ñöôïc gia coâng vôùi ñoä chính
xaùc caáp 7 9
- Caùc raõnh then ñöôïc gia coâng caáp chính xaùc 8  10

Sai lệch hình
dáng hình học

-Ñoä khoâng song song cuûa taâm caùc loã cô baûn
- Ñoä khoâng vuoâng goùc cuûa taâm caùc loã so vôùi maët ñaàu
- Ñoä khoâng song song cuûa caùc maët ñaàu cuûa caùc loã cô
baûn

Độ nhám

loã cô baûn ñöôïc gia coâng vôùi ñoä nhaùm beà maët Ra =
0,63 0,32m
Caùc raõnh ñoä nhaùm Rz = 40 10m hay Ra = 10 
2,5m.

Quy trình công nghệ gia công các chi tiết dạng CÀNG
3. Vật liệu và phương pháp chế tạo phôi

Vật liệu:

1.
2.
3.
4.
5.

Theùp Carbon 20,40,45
Theùp hôïp kim 18HMA, 18X2H4BA, 40XMA
Gang xaùm GX12, GX21, GX24
Gang deûo GD35-10,GD37-12
Kim loaïi maøu

Phương pháp chế tạo phôi

1.
2.
3.
4.

Đúc từ gang
Đúc từ thép đúc
Rèn, dập
Hàn

Quy trình công nghệ gia công các chi tiết dạng CÀNG
4. Tính công nghệ trong kết cấu
1. Chú ý đoä cöùng vöõng cuûa caøng nhaèøm traùnh bieán daïng khi keïp
chaët.
2. Chieàu daøi cuûa caùc loã cô baûn neân baèng nhau vaø caùc maët ñaàu
cuûa chuùng cuøng naèm treân hai maët phaúng song song laø toát nhaát.
3. Keát caáu cuûa caøng neân ñoái xöùng qua moät maët phaúng naøo ñoù.
4. Keát caáu phaûi thuaän lôïi cho vieäc gia coâng nhieàu beà maët cuøng
moät luùc hoaëc nhieàu chi tieát cuøng moät luùc.
5. Hình daïng cuûa caøng phaûi thuaän lôïi cho vieäc choïn chuaån thoâ
vaø chuaån tinh thoáng nhaát.

Quy trình công nghệ gia công các chi tiết dạng CAØNG
5. Chuẩn định vị
1) Chuaån thoâ:
Maët ñaàu: ñeå gc maët ñaàu ñoái
dieän laøm chuaån tinh
2) Chuaån ñeå gc loã chính ñaàu tieân:

Maët ñaàu ñaõ gc vaø vaønh ngoaøi
chöa gc cuûa loã
3) Chuaån tinh thoáng nhaát
Maët ñaàu vaø hai loã ñaõ gc

Yeâu caàu quan troïng
nhaát cuûa chi tieát hoï
caøng laø:
1) Khoaûng caùch taâm
giöõa caùc loã chính
2) Vò trí töông quan cuûa
caùc beà maët vôùi nhau:
ñoä song song ñöôøng
taâm cuûa vaø ñoäï vuoâng
goùc cuûa caùc loã vôùi
caùc maët ñaàu cuûa noù

Quy trình công nghệ gia công các chi tiết dạng CAØNG
5. Chuẩn định v...
Quy trình công nghệ gia công các chi tiết dạng CÀNG
1. Đặc điểm kết cấu
Ñònh nghóa: Caøng
laø loïai chi tieát coù
moät hoaëc moät soá loã
cô baûn song song
vôùi nhau, vuoâng
goùc vôùi nhau, hoaëc
taïo vôùi nhau moät
goùc naøo ñoù
Càng gạt
Càng nối
Chức năng của từng loại?
1
2 3
4
8
5
6
7
9
10
QTCN gia công chi tiết dạng càng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QTCN gia công chi tiết dạng càng - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
QTCN gia công chi tiết dạng càng 9 10 10