Ktl-icon-tai-lieu

Quá trình gá đặt, định vị, kẹp chặt.

Được đăng lên bởi 12143420
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 879 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHƯƠNG IV: CHUẨN
4.1. Khái niêm và Định nghĩa
4.1.1. Khái niệm.
- Khái niệm:
- Định nghĩa: Về phương diện hình học, Chuẩn dùng trong chế tạo máy là một tập hợp
đường, điểm ,bề mặt của chi tiết được dùng làm căn cứ để xác định vị trí của một tập hợp
đường, điểm ,bề mặt khác của chi tiết đo hay của các chi tiết khác trong một mối quan hệ
lắp ráp nhất định.
4.1.2 Phân loại chuẩn.
Để phân loại Chuẩn có nhiều quan điểm. Nếu phân loại chuẩn theo quá trình hình thành các bề
mặt ta có sơ đồ phân loại chuân như sau:
Hình4.1
I. Chuẩn thiết kế.
Chuẩn thiết kế là một tập hợp đường, điểm, bề mặt được dùng làm căn cứ để ghi các kích thước
thiết kế. Ví dụ:
Hình 4.2
Đặc điểm nổi bật của Chuẩn thiết kế là các bề chuẩn có vai trò tương đương nhau và kích thước
thiết kế là vô hướng.
Nguyên nhân: Trong quá trình thiết kế , các bề mặt được hình thành đồng thời
Ví dụ:
II. Chuẩn công nghệ.
Đặc điểm chung của chuẩn công nghệ là các bề mặt chuẩn không có vai trò tương đương nhau và
kích thước công nghệ có hướng rõ ràng.
Nguyên nhân: Trong công nghệ các bề mặt bao giờ cũng được hình thành theo một quy trình,
quy phạm nhất định.
Ví dụ: Hình 3.2
1. Chuẩn công nghệ gia công.

a. Chuẩn định vị.
Là một tập hợp đường, điểm , bề mặt của chi tiết được dùng làm căn cứ để xác định vị trí của chi
tiết trong HTCN.
Trong chuẩn định vị, tuỳ theo chức năng sử dụng chuẩn người ta chia ra:
+ Chuẩn định vị tỳ (Chuẩn tỳ).
Là các mặt chuẩn vừa làm nhiệm vụ định vị vừa tỳ vào đồ định vị của đồ gá.
Ví dụ:
Hình 4.3
+ Chuẩn định vị không tỳ (Chuẩn không tỳ).
Là các mặt chuẩn chỉ làm nhiệm vụ định vị mà không tỳ vào đồ định vị của đồ gá.
Ví dụ:
Hình 4.4
Trong chuẩn định vị, tuỳ theo chất lượng bề mặt chuẩn người ta chia ra:
+ Chuẩn thô.
Là những bề mặt chưa qua gia công cơ lần nào.
+ Chuẩn tinh.
Là những bề mặt đã được gia công cơ ít nhất một lần.
Trong chuẩn tinh, tuỳ theo chức năng sử dụng chuẩn người ta chia ra:
- Chuẩn tinh chính.
Chuẩn tinh là các bề mặt chuẩn vừa dùng trong quá trình gia công vừa dùng trong quá trình lắp
ráp sau này.
Ví dụ:

Hình 4.5

- Chuẩn tinh phụ.
Chuẩn tinh phụ là các bề mặt chuẩn chỉ dùng trong quá trình gia công mà không dùng trong quá
trình lắp ráp sau này.
Ví dụ:
Hình 4.6
b. Chuẩn đo lường.
Chuẩn đo lường dùng trong quá trình gia công là một tập hợp đường, điểm, bề mặt của chi tiết
được dùng làm căn cứ để đo lường, kiểm tra vị trí của bề mặt đang gia công (Kiểm tra kích thước
nguyên công)
2. Chuẩn công nghệ lắp ráp (Chuẩn lắp ráp).
a. Chuẩn định vị lắp ráp (Chuẩn lắp ráp)...
CHƯƠNG IV: CHUẨN
4.1. Khái niêm và Định nghĩa
4.1.1. Khái niệm.
- Khái niệm:
- Định nghĩa: Về phương diện hình học, Chuẩn dùng trong chế tạo máy là một tập hợp
đường, điểm ,bề mặt của chi tiết được dùng làm căn cứ để xác định vị trí của một tập hợp
đường, điểm ,bề mặt khác của chi tiết đo hay của các chi tiết khác trong một mối quan hệ
lắp ráp nhất định.
4.1.2 Phân loại chuẩn.
Để phân loại Chuẩn có nhiều quan điểm. Nếu phân loại chuẩn theo quá trình hình thành các bề
mặt ta có sơ đồ phân loại chuân như sau:
Hình4.1
I. Chuẩn thiết kế.
Chuẩn thiết kế là một tập hợp đường, điểm, bề mặt được dùng làm căn cứ để ghi các kích thước
thiết kế. Ví dụ:
Hình 4.2
Đặc điểm nổi bật của Chuẩn thiết kế là các bề chuẩn có vai trò tương đương nhau và kích thước
thiết kế là vô hướng.
Nguyên nhân: Trong quá trình thiết kế , các bề mặt được hình thành đồng thời
Ví dụ:
II. Chuẩn công nghệ.
Đặc điểm chung của chuẩn công nghệ là các bề mặt chuẩn không có vai trò tương đương nhau và
kích thước công nghệ có hướng rõ ràng.
Nguyên nhân: Trong công nghệ các bề mặt bao giờ cũng được hình thành theo một quy trình,
quy phạm nhất định.
Ví dụ: Hình 3.2
1. Chuẩn công nghệ gia công.
Quá trình gá đặt, định vị, kẹp chặt. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quá trình gá đặt, định vị, kẹp chặt. - Người đăng: 12143420
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Quá trình gá đặt, định vị, kẹp chặt. 9 10 862