Ktl-icon-tai-lieu

QUY CHUẨN VIỆT NAM QCVN55: PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG Ụ NỔI.

Được đăng lên bởi noilaitinhxua-nd89
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1054 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG
C
HÒ
ÒA XÃ HỘ
ỘI CHỦ NGHĨA
N
VIỆ
ỆT NAM

Q
QCVN
55
5: 2013/B
BGTVT

QUY CH
HUẨN K
KỸ THUẬ
ẬT QUỐC
C GIA
VỀ PH
HÂN CẤ
ẤP VÀ ĐÓ
ÓNG Ụ NỔI
Nattional Tec
chnical Regulatio
R
n
on Cllassificatiion and C
Construction of Flloating Dock

HÀ
À NỘI 2013
3

CỘNG
C
HÒ
ÒA XÃ HỘ
ỘI CHỦ NGHĨA
N
VIỆ
ỆT NAM

Q
QCVN
55
5: 2013/B
BGTVT

QUY CH
HUẨN K
KỸ THUẬ
ẬT QUỐC
C GIA
VỀ PH
HÂN CẤ
ẤP VÀ ĐÓ
ÓNG Ụ NỔI
Nattional Tec
chnical Regulatio
R
n
on Cllassificatiion and C
Construction of Flloating Dock

HÀ
À NỘI 2013
3

Lời nói đầu
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng ụ nổi QCVN 55: 2013/BGTVT do Cục
Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ
Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 06/2013/TT-BGTVT ngày 02 tháng 05 năm
2013.
QCVN 55: 2013/BGTVT được xây dựng trên cơ sở Tiêu chuẩn quốc gia "Quy phạm ụ nổi"
có ký hiệu TCVN 6274: 2003.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Số......../2012/TT-BGTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày

THÔNG TƯ BAN HÀNH
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ

tháng

năm 2012

QCVN 55: 2013/BGTVT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG Ụ NỔI
National Technical Regulation
on Classification and Construction of Floating Dock
MỤC LỤC
Trang
I QUY ĐỊNH CHUNG ...................................................................................................... 7
1.1 Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng .......................................................... 7
1.2 Tài liệu viện dẫn và giải thích từ ngữ .................................................................. 7

II QUY ĐỊNH KỸ THUẬT ................................................................................................ 9
Chương 1 Quy định chung ........................................................................................ 9
1.1 Quy định chung .................................................................................................. 9
Chương 2 Kiểm tra phân cấp .................................................................................... 10
2.1 Kiểm tra phân cấp trong quá trình đóng mới ..................................................... 10
2.2 Kiểm tra phân cấp các ụ nổi được đóng mới không qua sự giám sát của
Đăng kiểm .......................................................................................................... 12
2.3 Kiểm tra chu kỳ và kiểm tra bất thường ............................................................. 12
2.4 Chuẩn bị cho kiểm tra và trợ giúp kiể...
C
on C
l
C
NG H
Ò
Q
QUY C
H
V P
H
Na
t
assificat
Ò
A XÃ H
Q
CVN 5
5
H
U
N
K
H
ÂN C
t
ional Te
c
on and
H
À
I CH
5
: 2013/
B
THU
P V
À
Đ
Ó
hnical
onstruc
À
NI 201
3
GHĨA VI
B
GTVT
T QU
Ó
NG
egulatio
tion of F
3
T NAM
C
GIA
NI
n
l
oating
D
D
ock
QUY CHUẨN VIỆT NAM QCVN55: PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG Ụ NỔI. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUY CHUẨN VIỆT NAM QCVN55: PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG Ụ NỔI. - Người đăng: noilaitinhxua-nd89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
QUY CHUẨN VIỆT NAM QCVN55: PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG Ụ NỔI. 9 10 297