Ktl-icon-tai-lieu

Quy định kỹ thuật an toàn công tác khoan nổ mìn

Được đăng lên bởi tridung-bui
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 18977 lần   |   Lượt tải: 73 lần
PhÇn A : Quy ®Þnh chung
C«ng t¸c khoan næ m×n ph¶i ®îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ theo c¸c quy ®Þnh trong Quy
chuÈn kü thuËt Quèc gia vÒ an toµn trong b¶o qu¶n, vËn chuyÓn, sö dông vµ huû vËt liÖu
næ c«ng nghiÖp (QCVN: 02:2008/BCT)
I. Khi tiÕp xóc víi VLNCN
- Người làm việc, tiếp xúc với vật liệu nổ bao gồm: chỉ huy nổ mìn, thợ mìn, thủ kho
mìn, bảo vệ, áp tải và công nhân bốc dỡ vật liệu nổ phải được huấn luyện về KTAT VLNCN, được cơ quan chức năng sát hạch đạt yêu cầu và cấp giấy chứng nhận theo quy
định hiện hành của Nhà nước.
- Không để VLNCN bị va đập, xô đẩy hoặc chịu nhiệt độ cao quá mức quy định của
nhà sản xuất. Không đẩy, ném, kéo lê hòm có chứa VLNCN. Không được kéo căng hoặc
cắt ngắn dây dẫn của kíp điện, kíp phi điện. Cấm dùng bất cứ vật gì chọc vào kíp nổ và
cấm sửa chữa kíp điện, kíp phi điện thành kíp nổ thường;
- Dụng cụ dùng để đóng, mở các hòm VLNCN phải làm bằng vật liệu khi sử dụng
không phát ra tia lửa. Không được đi giày có đế đóng bằng đinh sắt hoặc đóng cá sắt
khi tiếp xúc với thuốc đen.
- Bất kỳ ai tiếp xúc với vật liệu nổ đều không được hút thuốc hoặc dùng ngọn lửa
trần cách chỗ để vật liệu nổ gần hơn 100m (cấm tuyệt đối mang theo trong người những
vật có thể phát ra tia lửa, điện thoại di động, máy thu phát sóng FM), không để vật liệu
nổ bị va đập, xô đẩy, không đẩy ném, kéo lê hòm vật liệu nổ. Khi tiếp xúc với kíp điện
không được kéo căng hoặc cắt ngắn dây dẫn của kíp điện, cấm dùng bất cứ vật gì chọc
vào kíp nổ và cấm sửa kíp điện thành kíp nổ thường.
II. Quy ®Þnh vÒ tr×nh ®é vµ huÊn luyÖn
1. Yªu cÇu chung:
- Chỉ những người có năng lực pháp lý và đủ 18 tuổi trở lên được tham gia các hoạt
động trực tiếp liên quan đến VLNCN;
- Mọi người làm công tác trực tiếp liên quan đến VLNCN, ngoài chứng chỉ đào tạo
theo yêu cầu của từng công việc, phải được huấn luyện về các tính chất, đặc điểm
VLNCN đem dùng, các biện pháp an toàn khi tiếp xúc với VLNCN. Sau khi huấn luyện,
người đạt yêu cầu được cơ quan quản lý VLNCN tổ chức sát hạch, cấp giấy chứng nhận;
- Khi có sự thay đổi về quy định pháp luật hoặc nội dung công việc liên quan trực
tiếp đến VLNCN, người làm công tác trực tiếp với VLNCN phải được huấn luyện lại,
huấn luyện bổ sung;
1

2. Quy định về chỉ huy nổ mìn
Chỉ huy nổ mìn phải được lãnh đạo Công ty ký quyết định bổ nhiệm, phải đáp ứng
tiêu chuẩn sau đây:
- Tốt nghiệp từ trung cấp khai thác mỏ hoặc xây dựng mỏ trở lên và có thời gian làm
việc trong lĩnh vực sử dụng VLNCN để thi công đào lò\hầm ít nhất 01 (một) năm đối
với trình độ đại họ...
PhÇn A : Quy ®Þnh chung
C«ng t¸c khoan m×n ph¶i ®îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ theo c¸c quy ®Þnh trong Quy
chuÈn thuËt Quèc gia an toµn trong b¶o qu¶n, vËn chuyÓn, dông huû vËt liÖu
næ c«ng nghiÖp (QCVN: 02:2008/BCT)
I. Khi tiÕp xóc víi VLNCN
- Người làm việc, tiếp xúc với vật liệu nổ bao gồm: chỉ huy nổ mìn, thợ mìn, thủ kho
mìn, bảo vệ, áp tải công nhân bốc dỡ vật liệu nổ phải được huấn luyện về KTAT -
VLNCN, được cơ quan chức năng sát hạch đạt yêu cầu và cấp giấy chứng nhận theo quy
định hiện hành của Nhà nước.
- Không để VLNCN bị va đập, xô đẩy hoặc chịu nhiệt độ cao quá mức quy định của
nhà sản xuất. Không đẩy, ném, kéo lê hòm có chứa VLNCN. Không được kéo căng hoặc
cắt ngắn dây dẫn của kíp điện, kíp phi điện. Cấm dùng bất cứ vật chọc vào kíp n
cấm sửa chữa kíp điện, kíp phi điện thành kíp nổ thường;
- Dụng cụ dùng để đóng, mở các hòm VLNCN phải làm bằng vật liệu khi sử dụng
không phát ra tia lửa. Không được đi giày đế đóng bằng đinh sắt hoặc đóng sắt
khi tiếp xúc với thuốc đen.
- Bất kỳ ai tiếp xúc với vật liệu nổ đều không được hút thuốc hoặc dùng ngọn lửa
trần cách chỗ để vật liệu nổ gần hơn 100m (cấm tuyệt đối mang theo trong người những
vật thể phát ra tia lửa, điện thoại di động, máy thu phát sóng FM), không đvật liệu
nổ bị va đập, đẩy, không đẩy ném, kéo hòm vật liệu nổ. Khi tiếp xúc với kíp điện
không được kéo căng hoặc cắt ngắn dây dẫn của kíp điện, cấm dùng bất cứ vật chọc
vào kíp nổ và cấm sửa kíp điện thành kíp nổ thường.
II. Quy ®Þnh vÒ tr×nh ®é vµ huÊn luyÖn
1. Yªu cÇu chung:
- Chỉ những người năng lực pháp đ18 tuổi trở lên được tham gia các hoạt
động trực tiếp liên quan đến VLNCN;
- Mọi người làm công tác trực tiếp liên quan đến VLNCN, ngoài chứng chỉ đào tạo
theo yêu cầu của từng công việc, phải được huấn luyện về các tính chất, đặc điểm
VLNCN đem dùng, các biện pháp an toàn khi tiếp xúc với VLNCN. Sau khi huấn luyện,
người đạt yêu cầu được cơ quan quản lý VLNCN tổ chức sát hạch, cấp giấy chứng nhận;
- Khi sự thay đổi về quy đnh pháp luật hoặc nội dung công việc liên quan trực
tiếp đến VLNCN, người làm công tác trực tiếp với VLNCN phải được huấn luyện lại,
huấn luyện bổ sung;
1
Quy định kỹ thuật an toàn công tác khoan nổ mìn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy định kỹ thuật an toàn công tác khoan nổ mìn - Người đăng: tridung-bui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Quy định kỹ thuật an toàn công tác khoan nổ mìn 9 10 817