Ktl-icon-tai-lieu

Quy định về áp suất trong chai LPG

Được đăng lên bởi Ho Tu Anh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 157 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LDT

HỆ THỐNG QLCL ISO 9001 : 2008
Qui định:

CÁC PHÉP KIỂM TRA VÀ THỬ ÁP
SUẤT TRONG KIỂM ĐỊNH CHAI LPG

Mã số:

QĐ2/LPG

Lần ban hành:

01

Ngày hiệu lực:

01/09/2013

Tổng trang:

01

I/ MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG
-

Qui định này quy định về trình tự và thông số các phép kiểm tra và thử áp suất trong qui trình kiểm
định chai chứa khí LPG.
Đảm bảo việc thực hiện kiểm định chai chứa khí LPG theo đúng quy trình , đúng thông số kỹ thuật
Qui trình này áp dụng cho nhân viên thực hiện công việc kiểm định chai chứa khí LPG.

II/ ĐỊNH NGHĨA & TỪ VIẾT TẮT
a. Định nghĩa: (không có)
b. Từ viết tắt:
- KĐAT : Kiểm định an toàn

- CBCNV : Cán bộ công nhân viên

- CT : Chế tạo

III/ NỘI DUNG.
1 – Tần suất kiểm tra khí dư.
+ Khi các chai LPG của khách hàng mang tới kiểm định phải đảm bảo là trong chai không còn khí dư.
+ Nhân viên kiểm định chai LPG phải thực hiện kiểm tra xác suất xem còn khí dư trong chai hay không,
tần xuất kiểm tra là 10% lô chai kiểm định ( áp dụng biểu mẫu F05/QT1/LPG)
2- Thông số áp suất thử thủy lực chai chứa khí LPG.
+ Nạp đầy môi chất thử ( nước).
+ Áp suất thử thủy lực cho chai chứa khí LPG là 34 kg/cm2 ( tương đương 33,3 bar).
+ Thời gian giữ áp suất thử thủy lực từ 30 đến 60 giây.
3 – Thông số áp suất thử kín chai chứa khí LPG.
+ Môi chất dùng để thử kín chai chứa khí LPG là không khí nén
+ Nạp đầy môi chất thử tới áp suất thử từ 07 kg/cm2 đến 09 kg/cm2.
+ Thử kín trong bể kín chuyên dụng.
IV/ BIỂU MẪU ÁP DỤNG
STT
Tên biểu mẫu
1
Phiếu kiểm tra xác suất khí gas dư

Mã số
F01/QĐ1/LPG

Thời gian lưu
05 năm

Nơi lưu
Văn thư

...
LDT
H THỐNG QLCL ISO 9001 : 2008
Mã số: QĐ2/LPG
Qui định:
CÁC PHÉP KIỂM TRA VÀ THỬ ÁP
SUẤT TRONG KIỂM ĐỊNH CHAI LPG
Lần ban hành: 01
Ngày hiệu lực: 01/09/2013
Tổng trang: 01
I/ MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG
- Qui định này quy định về trình tự thông số các phép kiểm tra thử áp suất trong qui trình kiểm
định chai chứa khí LPG.
- Đảm bảo việc thực hiện kiểm định chai chứa khí LPG theo đúng quy trình , đúng thông số kỹ thuật
- Qui trình này áp dụng cho nhân viên thực hiện công việc kiểm định chai chứa khí LPG.
II/ ĐỊNH NGHĨA & TỪ VIẾT TẮT
a. Định nghĩa: (không có)
b. Từ viết tắt:
- KĐAT : Kiểm định an toàn - CBCNV : Cán bộ công nhân viên - CT : Chế tạo
III/ NỘI DUNG.
1 – Tần suất kiểm tra khí dư.
+ Khi các chai LPG của khách hàng mang tới kiểm định phải đảm bảo là trong chai không còn khí dư.
+ Nhân viên kiểm định chai LPG phải thực hiện kiểm tra xác suất xem còn khí trong chai hay không,
tần xuất kiểm tra là 10% lô chai kiểm định ( áp dụng biểu mẫu F05/QT1/LPG)
2- Thông số áp suất thử thủy lực chai chứa khí LPG.
+ Nạp đầy môi chất thử ( nước).
+ Áp suất thử thủy lực cho chai chứa khí LPG là 34 kg/cm
2
( tương đương 33,3 bar).
+ Thời gian giữ áp suất thử thủy lực từ 30 đến 60 giây.
3 – Thông số áp suất thử kín chai chứa khí LPG.
+ Môi chất dùng để thử kín chai chứa khí LPG là không khí nén
+ Nạp đầy môi chất thử tới áp suất thử từ 07 kg/cm
2
đến 09 kg/cm
2.
+ Thử kín trong bể kín chuyên dụng.
IV/ BIỂU MẪU ÁP DỤNG
STT
Tên biểu mẫu
Mã số
Thời gian lưu
Nơi lưu
1 Phiếu kiểm tra xác suất khí gas dư F01/QĐ1/LPG 05 năm Văn thư
Quy định về áp suất trong chai LPG - Người đăng: Ho Tu Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Quy định về áp suất trong chai LPG 9 10 828