Ktl-icon-tai-lieu

quy định xây dựng 2009

Được đăng lên bởi dbdong91-gmail-com
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 2163 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 23/2009/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2009

NGHỊ ĐỊNH
VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG; KINH
DOANH BẤT ĐỘNG SẢN; KHAI THÁC, SẢN XUẤT, KINH DOANH VẬT LIỆU
XÂY DỰNG; QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT; QUẢN LÝ PHÁT
TRIỂN NHÀ VÀ CÔNG SỞ
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 32/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 n ăm
2001;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 n ăm 2003;
Căn cứ Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29 tháng 6
năm
2006;
Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính s ố 44/2002/PL-UBTVQH10 ngày
02 tháng 7 năm 2002 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Pháp l ệnh s ửa đổi,
bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi ph ạm hành chính s ố
04/2008/UBTVQH12
ngày
02
tháng
4
năm
2008;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,
NGHỊ ĐỊNH:
Chương 1.
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính trong ho ạt động
xây dựng, kinh doanh bất động sản, khai thác, s ản xuất, kinh doanh v ật li ệu
xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật (trong đô th ị, khu đô th ị m ới,
khu công nghiệp, khu kinh tế và khu công ngh ệ cao), qu ản lý phát tri ển nhà
và công sở; hình thức và mức xử phạt; thẩm quyền và th ủ tục x ử phạt;
khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
2. Vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này bao g ồm các hành vi vi
phạm pháp luật về hoạt động xây dựng; hoạt động kinh doanh b ất động
sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; qu ản lý công trình
hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công s ở do t ổ ch ức, cá nhân

thực hiện cố ý hoặc vô ý vi phạm mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhi ệm
hình sự thì bị xử phạt vi phạm hành chính.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cá nhân, tổ chức Việt Nam có hành vi vi ph ạm hành chính quy định t ại
khoản 2 Điều 1 Nghị định này.
2. Cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi ph ạm hành chính quy định t ại
khoản 2 Điều 1 Nghị định này, mà hành vi đó xảy ra trên lãnh th ổ n ước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tr ừ tr ường h ợp Điều ước qu ốc t ế mà
Việt Nam là thành viên có quy định khác.
Điều 3. Nguyên tắc và thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính
1. Mọi hành vi vi phạm hành chính phải được phát hiện k ịp th ời và ph ải b ị
đình chỉ ngay. Việc xử phạt vi phạm hành chính phải được tiến hành kịp th ời,
công minh, triệt để và đúng trình tự, ...
CHÍNH PH
-------
C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T Ĩ
NAM
c l p – T do – H nh phúcĐộ
--------------
S : 23/2009/N -CP Đ Hà N i, ngày 27 tháng 02 n m 2009 ă
NGH NH Đ
V X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG HO T NG XÂY D NG; KINH ĐỘ
DOANH B T NG S N; KHAI THÁC, S N XU T, KINH DOANH V T LI U ĐỘ
XÂY D NG; QU N LÝ CÔNG TRÌNH H T NG K THU T; QU N LÝ PHÁT
TRI N NHÀ VÀ CÔNG S
CHÍNH PH
C n c Lu t T ch c Chính ph s 32/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 n mă ă
2001;
C n c Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 n m 2003;ă ă
C n c Lu t Nhà s 56/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 n m 2005;ă ă
C n c Lu t Kinh doanh b t ng s n s 63/2006/QH11 ngày 29 tháng 6ă độ
n m 2006;ă
C n c Pháp l nh x vi ph m hành chính s 44/2002/PL-UBTVQH10 ngàyă
02 tháng 7 n m 2002 c a y ban Th ng v Qu c h i và Pháp l nh s a i,ă ườ đổ
b sung m t s i u c a Pháp l nh x vi ph m hành chính s đ
04/2008/UBTVQH12 ngày 02 tháng 4 n m 2008;ă
Xét ngh c a B tr ng B Xây d ng,đề ưở
NGH NH: Đ
Ch ng 1.ươ
QUY NH CHUNGĐỊ
i u 1. Ph m vi i u ch nhĐ đ
1. Ngh nh này quy nh các hành vi vi ph m hành chính trong ho t ng đị đị độ
xây d ng, kinh doanh b t ng s n, khai thác, s n xu t, kinh doanh v t li u độ
xây d ng, qu n công trình h t ng k thu t (trong ô th , khu ô th m i, đ đ
khu công nghi p, khu kinh t khu công ngh cao), qu n phát tri n nhà ế
công s ; hình th c m c x ph t; th m quy n th t c x ph t;
khi u n i, t cáo và gi i quy t khi u n i, t cáo.ế ế ế
2. Vi ph m hành chính quy nh t i Ngh nh này bao g m các hành vi vi đị đị
ph m pháp lu t v ho t ng xây d ng; ho t ng kinh doanh b t ng độ độ đ
s n; khai thác, s n xu t, kinh doanh v t li u xây d ng; qu n công trình
h t ng k thu t; qu n phát tri n nhà công s do t ch c, nhân
quy định xây dựng 2009 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quy định xây dựng 2009 - Người đăng: dbdong91-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
quy định xây dựng 2009 9 10 55