Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình bảo dưỡng máy móc thiết bị

Được đăng lên bởi pede
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 602 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÀI LIỆU QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Mã số tài liệu
QUY TRÌNH
BẢO DƯỠNG MMTB
ST
NGÀY
T

I.

TRANG

MỤC ĐÍCH

NỘI DUNG SỬA ĐỔI

QT - BD - 01

Mã số sửa đổi
Ngày lập/sửa đổi
Trang

LẦN
SỬA ĐỔI

01/01/2015
1/6

GHI CHÚ

TÀI LIỆU QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Mã số tài liệu
QUY TRÌNH
BẢO DƯỠNG MMTB
-

QT - BD - 01

Mã số sửa đổi
Ngày lập/sửa đổi

01/01/2015

Trang

2/6

Kiểm soát và đảm bảo tất cả các thiết bị phải được bảo dưỡng định kỳ và luân chuyển

theo đúng quy định.
-

Phòng ngừa, hạn chế những sự cố, rủi ro do máy móc thiết bị gây ra làm ảnh hưởng

đến kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
II.

PHẠM VI ÁP DỤNG
-

Áp dụng cho tất cả các phòng ban, bộ phận trong Công ty.

-

Bảo dưỡng : Kiểm tra, sửa chữa và thay thế theo định kỳ để đảm bảo cho máy móc
thiết bị luôn hoạt động tốt, đảm bảo an toàn và tiết kiệm chi phí.

-

MMTB

: Máy móc thiết bị.

-

QLTB

: Quán lý thiết bị

III. ĐỊNH NGHĨA - THUẬT NGỮ - VIẾT TẮT
IV. LƯU ĐỒ

TÀI LIỆU QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Mã số tài liệu
QUY TRÌNH
BẢO DƯỠNG MMTB
Bước

Nội dung công việc

1.

Mã số sửa đổi
Ngày lập/sửa đổi
Trang

Trách nhiệm

LẬP DANH MỤC MMTB

- Bộ phận QLTB

PHÊ
DUYỆT

- Ban Giám đốc

LẬP LỊCH BẢO DƯỠNG
MMTB

- Bộ phận QLTB

QT - BD - 01

01/01/2015
3/6

Biểu mẫu
BM-BD-01

K.duyệt

2.

3.

BM-BD-02

K.duyệt
PHÊ
DUYỆT

4.

- Ban Giám đốc

5.

LẬP KẾ HOẠCH BẢO
DƯỠNG MMTB

- Bộ phận kho xưởng
- Bộ phận thi công

BM-BD-03

6.

YÊU CẦU VẬT TƯ
DỰ TRÙ KINH PHÍ

- Bộ phận kho xưởng
- Bộ phận thi công

BM-BD-04

K.duyệt

7.

PHÊ DUYỆT

8.

9.

CHUẨN BỊ VẬT TƯ
BẢO DƯỠNG

- Bộ phận QLTB
- Bộ phận kho xưởng
- Bộ phận thi công

THỰC HIỆN BẢO DƯỠNG

- Bộ phận kho xưởng
- Bộ phận thi công

K.đạt

10.

- Ban Giám đốc

NGHIỆM
THU

11.

BÀN GIAO MMTB

12.

CẬP NHẬT LÝ LỊCH

13.

LƯU HỒ SƠ

- Bộ phận QLTB
- Bộ phận kho xưởng
- Bộ phận thi công
- Bộ phận kho xưởng
- Bộ phận thi công
- Bảo vệ
- Bộ phận kho xưởng
- Bộ phận thi công
- Bộ phận QLTB

BM-HD-BD
BM-BD-05
BM-BD-05

BM-BD-06
BM-BD-07
BM-BD-07

TÀI LIỆU QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Mã số tài liệu
QUY TRÌNH
BẢO DƯỠNG MMTB
V.

QT - BD - 01

Mã số sửa đổi
Ngày lập/sửa đổi
Trang

01/01/2015
4/6

DIỄN GIẢI NỘI DUNG

5.1 Các bước thực hiện
1. Lập Danh mục MMTB
-

Bộ phận QLTB lập danh mục thiết bị chuẩn bị bảo dưỡng hoặc thay thế trình Ban

Giám đốc phê duyệt. Khi phát sinh các loại máy móc thiết bị mới, bộ phận QLTB tiến hành
cập nhật vào Danh mục thiết bị.
2. Lập lịch bảo dưỡng MMTB
- Khi danh mục MMTB đã được phê duyệt, bộ phận QLTB lập lịch bảo dưỡng hay thay
thế của từng loại thiết ...
TÀI LIỆU QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Mã số tài liệu QT - BD - 01
QUY TRÌNH
BẢO DƯỠNG MMTB
Mã số sửa đổi
Ngày lập/sửa đổi 01/01/2015
Trang 1/6
ST
T
NGÀY TRANG NỘI DUNG SỬA ĐỔI
LẦN
SỬA ĐỔI
GHI CHÚ
I. MỤC ĐÍCH
Quy trình bảo dưỡng máy móc thiết bị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình bảo dưỡng máy móc thiết bị - Người đăng: pede
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Quy trình bảo dưỡng máy móc thiết bị 9 10 854