Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình chế biến cá tra fillet đông lạnh

Được đăng lên bởi binh101092
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 3242 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Chương1

MỞ ĐẦU

1.1 Đặt vấn đề
Đất nước ta hiện nay đang trong thời kỳ mở cửa hội nhập kinh tế thế giới và
khu vực cùng với việc gia nhập WTO là một cánh cửa rộng lớn đưa kinh tế ta tiến sâu
vào thị trường thế giới.Một trong những mục tiêu quan trọng lúc này là là tập trung
phát triển nền kinh tế, tiến sâu vào những ngành kinh tế mũi nhọn.Trong đó chế biến
thủy sản là một trong những ngành kinh tế hàng đầu của đất nước ta, có kim ngạch
xuất cũng thuộc vào loại hàng đầu của cả nước.
Đất nước ta có điều kiện vô cùng thuận lợi là hệ thống sông ngòi, kênh rạch
chằn chịt, đường bờ biển dài kết hợp với khí hậu nhiệt đới để phát triển ngành nuôi
trồng thủy sản.Nắm bắt được nguồn tài nguyên dồi dào đó thì hàng loạt công ty chế
biến thủy sản đã ra đời để khai thác và chế biến.Bên cạnh những thuận lợi đó thì các
công ty cũng gặp không ít khó khăn về vấn đề về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và
sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường thế giới vì vậy đòi hỏi nhiều công ty phải không
ngừng cải tiến qui trình kỹ thuật và nâng cao chất lượng sản phẩm.
Hiện nay Đồng Bằng Sông Cửu Long là một trong những vùng phát triển thủy
sản nhất cả nước.Trong đó cá tra, cá ba sa là nguồn nguyên liệu chủ lực của vùng được
nuôi nhiều ở các tỉnh Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang…Với trữ lượng nuôi trồng và
khai thác hàng năm ngày càng tăng là điều kiện để các công ty chế biến thủy sản trong
vùng ra đời để giải quyết nguồn nguyên liệu dồi dào đó.Các công ty trong khu vực
Đông Bằng Sông Cửu Long đã từ từ bước vào lĩnh vực kinh doanh sản xuất với các
mặt hàng đa dạng trong đó chủ yếu là mặt hàng cá tra fillet đông lạnh.
Để nắm bắt và nhìn rõ hơn về thực trạng sản xuất kinh doanh và các yếu tố ảnh
hưởng đến chất lượng sản phẩm cá tra fillet đông lạnh ở các công ty hiện nay.Được sự
phân công của ban chủ nhiệm Khoa Thủy Sản Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM,


-1-

sự chấp thuận của Ban Giám Đốc công ty TNHH THỰC PHẨM QVD- ĐỒNG THÁP
cùng với sự hướng dẫn tận tình của cô Lê Thị Ngọc Hân, chúng tôi tiến hành thực hiện
đề tài:
“Khảo Sát Qui Trình Chế Biến Cá Tra Fillet Đông Lạnh IQF Tại Công Ty
TNHH THỰC PHẨM QVD Đồng Tháp
1.2 Mục tiêu đề tài
-Khảo sát quy trình chế biến, ghi nhân lại tất cả các công đoạn của quy trình.
-Tính định mức chế biến cá tra đang sản xuất tại nhà máy.-2-

Chương 2

TỔNG QUAN TÀI LIỆU

2.1 Giới thiệu sơ lược về công ty
2.1.1 Giới thiệu
Tên công ty: Công ty TNHH THỰC PHẨM QVD ĐỒNG THÁP.
Tên giao dịch:QVD DONG THAP FOOD Co.,Ltd
Tê...
http://www.ebook.edu.vn -1-
Chương1
M ĐẦU
1.1 Đặt vn đề
Đất nước ta hin nay đang trong thi k m ca hi nhp kinh tế thế gii và
khu vc cùng vi vic gia nhp WTO là mt cánh ca rng ln đưa kinh tế ta tiến sâu
vào th trường thế gii.Mt trong nhng mc tiêu quan trng lúc này là là tp trung
phát trin nn kinh tế, tiến sâu vào nhng ngành kinh tế mũi nhn.Trong đó chế biến
thy sn là mt trong nhng ngành kinh tế hàng đầu ca đất nước ta, có kim ngch
xut cũng thuc vào loi hàng đầu ca c nước.
Đất nước ta có điu kin vô cùng thun li là h thng sông ngòi, kênh rch
chn cht, đường b bin dài kết hp vi khí hu nhit đới để phát trin ngành nuôi
trng thy sn.Nm bt được ngun tài nguyên di dào đó thì hàng lot công ty chế
biến thy sn đã ra đời để khai thác và chế biến.Bên cnh nhng thun li đó thì các
công ty cũng gp không ít khó khăn v vn đề v vn đề v sinh an toàn thc phm và
s cnh tranh gay gt trên th trường thế gii vì vy đòi hi nhiu công ty phi không
ngng ci tiến qui trình k thut và nâng cao cht lượng sn ph
m.
Hin nay Đồng Bng Sông Cu Long là mt trong nhng vùng phát trin thy
sn nht c nước.Trong đó cá tra, cá ba sa là ngun nguyên liu ch lc ca vùng được
nuôi nhiu các tnh Đồng Tháp, Cn Thơ, An Giang…Vi tr lượng nuôi trng và
khai thác hàng năm ngày càng tăng là điu kin để các công ty chế biến thy sn trong
vùng ra đời để gii quyết ngun nguyên liu di dào đó.Các công ty trong khu v
c
Đông Bng Sông Cu Long đã t t bước vào lĩnh vc kinh doanh sn xut vi các
mt hàng đa dng trong đó ch yếu là mt hàng cá tra fillet đông lnh.
Để nm bt và nhìn rõ hơn v thc trng sn xut kinh doanh và các yếu t nh
hưởng đến cht lượng sn phm cá tra fillet đông lnh các công ty hin nay.Được s
phân công ca ban ch nhim Khoa Th
y Sn Trường Đại Hc Nông Lâm Tp.HCM,
Quy trình chế biến cá tra fillet đông lạnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình chế biến cá tra fillet đông lạnh - Người đăng: binh101092
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Quy trình chế biến cá tra fillet đông lạnh 9 10 80