Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình giám sát Theo nghị định 15/2013/NĐCP

Được đăng lên bởi tienquy
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2472 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ XÂY DỰNG SƠN LA
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sơn La, ngày 20 tháng 5 năm 2013
QUY ĐỊNH

Về qui trình nội bộ công tác giám sát kỹ thuật thi công các công trình xây
dựng và Lắp đặt thiết bị dây truyền công nghệ.
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 33/QĐ-TTKĐ ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Trung tâm
kiểm định chất lượng xây dựng)

Phần I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1: Phạm vi áp dụng
Bản quy định này quy định về quy trình giám sát kỹ thuật thi công các công
trình xây dựng và Lắp đặt thiết bị. Nhằm giúp cho cán bộ giám sát kỹ thuật thi
công các công trình xây dựng có nề nếp, tuần tự triển khai đầy đủ các bước công
việc khi được giao nhiệm vụ giám sát kỹ thuật thi công các công trình. Tạo cho cán
bộ kỹ thuật chủ động, năng động sáng tạo trong công tác, khắc phục tình trạng làm
việc thụ động, tùy tiện, kém hiệu quả.
Điều 2: Đối tượng áp dụng
Các công trình do Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng thực hiện.
Phần II
NỘI DUNG QUY TRÌNH GIÁM SÁT KỸ THUẬT THI CÔNG
Điều 3: Về giao nhiệm vụ cho kỹ sư giám sát kỹ thuật.
3.1 – Sau khi được Giám đốc giao nhiệm vụ cho Phòng Kiểm định chất lượng
Xây dựng về quản lý giám sát công trình xây dựng. Căn cứ đặc thù từng công
trình, năng lực sở trường của từng cán bộ, trưởng Phòng Kiểm định chất lượng
Xây dựng đề xuất với Giám đốc Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng về việc
phân công cán bộ phụ trách công trình.
3.2 – Trên cơ sở đề xuất của Phòng Kiểm định chất lượng Xây dựng. Sau khi
có ý kiến của Giám đốc, phòng Hành chính – tổng hợp dự thảo quyết định trình
Giám đốc ký giao nhiệm vụ cho cán bộ kỹ thuật phụ trách công trình. Quyết định
được gửi cho ban Giám đốc, các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm kiểm định
chất lượng Xây dựng và cán bộ được giao nhiệm vụ. Báo cáo Chủ đầu tư, Thông
báo các nhà thầu liên quan.
1

3.3 – Sau khi có quyết định của Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng,
trưởng Phòng Kiểm định chất lượng Xây dựng trực tiếp giao nhiệm vụ (kèm theo
Quyết định giao nhiệm vụ và hội đồng giám sát kỹ thuật thi công với Chủ đầu tư )
cho cán bộ phụ trách công trình, hướng dẫn và nhắc nhở triển khai thực hiện. Đồng
thời thông báo cho toàn thể CBCNV trong phòng biết để cùng theo dõi, phối hợp
trong quá trình thực hiện.
3.4 – Trường hợp một công trình được phân công hai hay nhiều cán bộ tham
gia giám sát kỹ thuật thì quyết định giao nhiệm vụ phải được ghi rõ mỗi cán bộ phụ
trách từng công việc nào.
Điều 4: Thu thập và nghiên cứu hồ sơ.
4.1 – Sau khi...
SỞ XÂY DỰNG SƠN LA
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sơn La, ngày 20 tháng 5 năm 2013
QUY ĐỊNH
Về qui trình nội bộ công tác giám sát kỹ thuật thi công các công trình xây
dựng và Lắp đặt thiết bị dây truyền công nghệ.
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 33/QĐ-TTngày 20 tháng 5 năm 2013 của Trung m
kiểm đnh cht lượng y dựng)
Phần I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1: Phạm vi áp dụng
Bản quy định này quy định về quy trình giám sát kỹ thuật thi công các công
trình xây dựng Lắp đặt thiết bị. Nhằm giúp cho cán bộ giám sát kỹ thuật thi
công các công trình xây dựng nnếp, tuần tự triển khai đầy đcác bước công
việc khi được giao nhiệm vụ giám sát kỹ thuật thi công các công trình. Tạo cho cán
bộ kỹ thuật chủ động, năng động sáng tạo trong công tác, khắc phục tình trạng làm
việc thụ động, tùy tiện, kém hiệu quả.
Điều 2: Đối tượng áp dụng
Các công trình do Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng thực hiện.
Phần II
NỘI DUNG QUY TRÌNH GIÁM SÁT KỸ THUẬT THI CÔNG
Điều 3: Về giao nhiệm vụ cho kỹ sư giám sát kỹ thuật.
3.1Sau khi được Giám đốc giao nhiệm vụ cho Phòng Kiểm định chất lượng
Xây dựng về quản giám sát công trình xây dựng. Căn cứ đặc thù từng công
trình, năng lực sở trường của từng cán bộ, trưởng Phòng Kiểm định chất lượng
Xây dựng đề xuất với Giám đốc Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng về việc
phân công cán bộ phụ trách công trình.
3.2 Trên cơ sở đề xuất của Phòng Kiểm định chất lượng Xây dựng. Sau khi
ý kiến của Giám đốc, phòng Hành chính tổng hợp dự thảo quyết định trình
Giám đốc giao nhiệm vụ cho cán bộ kỹ thuật phụ trách công trình. Quyết định
được gửi cho ban Giám đốc, c phòng chuyên môn thuộc Trung tâm kiểm định
chất lượng Xây dựng cán bộ được giao nhiệm vụ. Báo cáo Chủ đầu tư, Thông
báo các nhà thầu liên quan.
1
Quy trình giám sát Theo nghị định 15/2013/NĐCP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình giám sát Theo nghị định 15/2013/NĐCP - Người đăng: tienquy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Quy trình giám sát Theo nghị định 15/2013/NĐCP 9 10 301