Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình lắp đặt vận thử nghiệm, đóng điện máy biến áp lực đến 750 kV của Nga

Được đăng lên bởi tran-anh-tuyen
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 3605 lần   |   Lượt tải: 5 lần
MÁY BI N ÁP L C
L P

T, V N CHUY N, B O QU N,
TH NGHI M, NGHI M THU,
ÓNG I N
A VÀO V N HÀNH.

Máy bi n áp l c.
H

ng d n l p

t, v n chuy n, b c x p, b o

qu n, th nghi m , óng i n và v n hành.

N I DUNG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Các bi n pháp an toàn
V n chuy n và nâng h .
B o qu n.
Công tác chu n b cho l p t.
L p ráp các linh ki n chính
Th nghi m và hi u ch nh.
óng i n th nghi m và óng i n a vào v n hành.
Kh i l ng ki m tra và các yêu c u v i d u bi n áp.
Hút chân không và n p d u bi n áp.
Ki m tra và ánh giá tr ng thái cách i n c a máy bi n áp trong quá trình b o
qu n, l p t và tr c khi óng i n a vào v n hành.
11 B o v cách i n tránh m xâm nh p b ng cách b m khí khô khi rút ru t máy
bi n áp. ( m máy bi n áp )
Ph l c
Li t kê các thi t b công ngh chính, các thi t b , d ng c và v t li u
x d ng trong quá trính l p t và s a ch a máy bi n áp.
Ph l c B
S
th nghi m các s
u c c 6-35 kV t n s công nghi p th i
gian 1 phút.
X!y cách i n máy bi n áp b ng ph ng pháp hút chân không.
Ph l c C
Ph l c D
X!y, v sinh và khôi ph c cách i n máy bi n áp b ng ph ng pháp
ch y d u nóng.
Ph l c E
Các i"u c n chú ý trong l p t khi nhi t
môi tr ng d i 00C.
Ph l c G
Ki m tra máy bi n áp b ng ph ng pháp m n p thùng máy và nâng
rút ru t MBA.
Ph l c H
Xi t ch t các bu lông và êcu trong quá trình l p t máy bi n áp.
Ph l c I
Ch d#n cách kh c ph c các h h$ng ph n s n b" m t ngoài kim lo i
c a máy bi n áp.

3
5
11
12
14
18
20
22
22
27
33
35
38
39
42
50
52
55
56

Máy bi n áp l c.
H
qu n

ng d n l p
th nghi m và

t, v n chuy n, b c x p, b o
óng i n

a vào v n hành.

Các máy bi n áp t ng#u và các máy kháng i n ( % các ph n sau
c goi chung là các máy bi n áp ). Có c!p i n áp t& 110-750 kV
c
trang b , l p t theo các nguyên t c v n chuy n, b c x p , b o qu n, l p t
và óng i n a vào v n hành.
H ng d#n này g m các yêu c u c b n cúng nh các ph ng pháp
th c hi n c n thi t c a các quy trình công ngh cho máy bi n áp c'ng nh
quy trình th c hi n khi v n chuy n, b c x p, b o qu n , l p t và óng i n
a vào v n hành c a các bi n áp l c và là thành ph n không tách r i trong
h p b c a tài li u v n hành.
Các yêu c u c bi t, các yêu c u riêng có các c tính k t c!u riêng
c ch d#n trong tài li u v n hành v i t&ng máy riêng bi t.
Trong quá trình th c hi n công tác v n chuy n, b c x p, b o qu n , l p
t và óng i n a vào v n hành c n ti n hành t( ch c th c hi n m b o
theo các yêu c u chung và ch!t l ng c'ng nh ki m tra ti n
th c hi n
c a chúng.
Các công vi c c n th c hi n b ng các t(, i , chuyên gia chuyên nghành
có k...
MÁY BIN ÁP LC
LP T, VN CHUYN, BO QUN,
TH NGHIM, NGHIM THU,
ÓNG IN A VÀO VN HÀNH.
Quy trình lắp đặt vận thử nghiệm, đóng điện máy biến áp lực đến 750 kV của Nga - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình lắp đặt vận thử nghiệm, đóng điện máy biến áp lực đến 750 kV của Nga - Người đăng: tran-anh-tuyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
Quy trình lắp đặt vận thử nghiệm, đóng điện máy biến áp lực đến 750 kV của Nga 9 10 448