Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình sửa chữa máy móc thiết bị

Được đăng lên bởi pede
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 540 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TÀI LIỆU QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Mã số tài liệu
QUY TRÌNH
SỬA CHỮA MMTB
ST
NGÀY
T

I.

TRANG

MỤC ĐÍCH

NỘI DUNG SỬA ĐỔI

QT-SC-01

Mã số sửa đổi
Ngày lập/sửa đổi
Trang

LẦN
SỬA ĐỔI

01/01/2015
1/6

GHI CHÚ

TÀI LIỆU QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Mã số tài liệu
QUY TRÌNH
SỬA CHỮA MMTB
-

QT-SC-01

Mã số sửa đổi
Ngày lập/sửa đổi
Trang

01/01/2015
2/6

Kiểm soát và đảm bảo chất lượng sửa chữa, để tất cả các thiết bị phải được sửa chữa

đúng quy định.
-

Phòng ngừa, hạn chế những sự cố, rủi ro do máy móc thiết bị gây ra làm ảnh hưởng

đến kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
II.

PHẠM VI ÁP DỤNG
-

Áp dụng cho tất cả các phòng ban, bộ phận trong Công ty.

-

Sửa chữa

: Kiểm tra, phục hồi và thay thế theo định kỳ hoặc sự cố để đảm bảo cho
máy móc thiết bị hoạt trở lại như hiện trạng ban đầu, đảm bảo an toàn và
tiết kiệm chi phí.

-

MMTB

: Máy móc thiết bị.

-

QLTB

: Quản lý thiết bị.

III. ĐỊNH NGHĨA - THUẬT NGỮ - VIẾT TẮT
IV. LƯU ĐỒ

TÀI LIỆU QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Mã số tài liệu
Mã số sửa đổi

QUY TRÌNH
SỬA CHỮA MMTB
Bước

Nội dung công việc

1.

YÊU CẦU SỬA CHỮA

QT-SC-01

Ngày lập/sửa đổi
Trang

Trách nhiệm
- Bộ phận kho xưởng
- Bộ phận thi công

01/01/2015
3/6

Biểu mẫu
BM-BD-01

K.duyệt
PHÊ
DUYỆT

2.

KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ
HIỆN TRẠNG MMTB

3.

LẬP KẾ HOẠCH
SỬA CHỮA MMTB

4.

YÊU CẦU VẬT TƯ
TỔNG HỢP BÁO GIÁ

5.

- Ban Giám đốc
- Bộ phận QLTB
- Bộ phận kho xưởng hoặc thi công
- Đơn vị sửa chữa (nếu có)

BM-SC-02

- Bộ phận kho xưởng
- Bộ phận thi công

BM-BD-03

- Bộ phận kho xưởng
- Bộ phận thi công

BM-SC-03
BM-BD-04

K.duyệt
PHÊ
DUYỆT

6.

LẬP HỢP ĐỒNG
CHUẨN BỊ VẬT TƯ

7.

- Ban Giám đốc
- Bộ phận QLTB
- Bộ phận kho xưởng hoặc thi công
- Đơn vị sửa chữa (nếu có)

K.duyệt
PHÊ
DUYỆT

8.

THỰC HIỆN SỬA CHỮA

9.
K.đạt

10.

11.

12.

- Bộ phận kho xưởng
- Bộ phận thi công
- Đơn vị sửa chữa (nếu có)

NGHIỆM
THU

- Bộ phận QLTB
- Bộ phận kho xưởng hoặc thi công
- Đơn vị sửa chữa (nếu có)

BÀN GIAO MMTB

- Bộ phận kho xưởng hoặc thi công
- Đơn vị sửa chữa (nếu có)
- Bảo vệ

CẬP NHẬT LÝ LỊCH

LƯU HỒ SƠ

13.

- Ban Giám đốc

BM-SC-04
BM-BD-06

- Bộ phận kho xưởng
- Bộ phận thi công

BM-BD-07

- Bộ phận QLTB

BM-BD-07

TÀI LIỆU QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Mã số tài liệu
QUY TRÌNH
SỬA CHỮA MMTB
V.

QT-SC-01

Mã số sửa đổi
Ngày lập/sửa đổi

01/01/2015

Trang

4/6

DIỄN GIẢI NỘI DUNG

5.1 Các bước thực hiện
1. Lập phiếu yêu cầu sửa chữa
-

Khi MMTB hư hỏng, sự cố hoặc đã đến thời gian cần phải đại tu sửa chữa, thì bộ phận

kho xưởng hoặc bộ phận thi công lập phiếu yêu cầu kiể...
TÀI LIỆU QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Mã số tài liệu QT-SC-01
QUY TRÌNH
SỬA CHỮA MMTB
Mã số sửa đổi
Ngày lập/sửa đổi 01/01/2015
Trang 1/6
ST
T
NGÀY TRANG NỘI DUNG SỬA ĐỔI
LẦN
SỬA ĐỔI
GHI CHÚ
I. MỤC ĐÍCH
Quy trình sửa chữa máy móc thiết bị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình sửa chữa máy móc thiết bị - Người đăng: pede
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Quy trình sửa chữa máy móc thiết bị 9 10 350