Ktl-icon-tai-lieu

ROBOT

Được đăng lên bởi ngocnguyenck93
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 497 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài tập 4.1:
Cho một tay máy cấu hình dạng RR
gồm 2 khâu chuyển động quay tương đối
với nhau trong một mặt phẳng như sơ đồ
hình vẽ.

X1
Z0

Y

2

L1

Hãy xác định phương trình chuyển
động của điểm E trên khâu 2 và tọa độ của
điểm này so với hệ cơ sở.

1
X

Cách 1:
Sử dụng các ma trận chuyển (quay và tịnh tiến)
Thực hiện phép quay/tịnh tiến quanh hệ tọa độ hiện thời

Y2

T10

=

T21

.

02

Y1
Y0

Y’1

X2
E

T0(q) = R(Z0, 1) T(X’0, L1) R(Z1, 2) T(X’1, L2)

T20

E

2

r0

X1

01
1

X0

 Cos 2 - Sin 2 0 L 2Cos 2
 Sin Cos 0 L Sin 
2
2
2
2
1
T2 = 
 0
0
1
0 


0
0
1 
 0

 Cos1 - Sin1 0 L1Cos1
 Sin Cos 0 L Sin 
1
1
1
1
= 
;
 0
0
1
0 


0
0
1 
 0

T10

X’1

- Ma trận thể hiện phương trình chuyển động của điểm E:

 Cos (1   2 ) - Sin(1   2 )
 Sin(   ) Cos(   )
1
2
1
2

T (q) = T T = 
0 1
1. 2

0

0
0

L1Cos1  L2 Cos (1   2  )
L1Sin1  L2 Sin(1   2 ) 



0

0

1

0



0

0

0

1








Chú ý áp dụng công thức:
Cos(A ± B) =
cosA.cosB + sinA.sinB
Sin(A ± B) =
sinA.cosB ± cosA.sinB
- Tạo độ điểm E trong hệ cơ sở: giả sử điểm E trùng gốc O2 (rE = [0, 0, 0, 1]T)

 cos (1   2 ) - sin(1   2 ) 0
0
E

r

L1cos1  L2 cos (1   2  )

0

L1 sin1  L2 sin(1   2 )



0

0

1

0



0

0

0

1

=



 sin(   ) cos (   )
1
2
1
2










 0
 L1cos1  L2 cos (1   2 )
 0
 L sin  L sin(   )
1
2
  = 1 1 2

 0


0
 


1


 1
1

Cách 2:
Do bài toán đơn giản nên tá có thể
áp dụng công thức dạng tổng quát của
ma trận chuyển đổi từ một khâu bất kỳ về
hệ cơ sở :

E

r0
L1
1

 n0 (q )
T (q ) = 
 0

1+ 2

02
Y0

0

X2

Y2

L2

2
01

X0

O 0 ( q) a 0 (q) P 0 (q)

0
0
1

Trong đó:

n0 ( q )

hướng của X2 trong hệ cơ sở

O 0 (q )

hướng của Y2 trong hệ cơ sở

a 0 (q)

hướng của Z2 trong hệ cơ sở

P 0 (q )

vị trí gốc O2 trong hệ cơ sở

 nx 0
 1.Cos(1   2 )


n0 (q) =  ny 0 =  1.Sin (1   2 )
 0


0
 nz 
 Ox 0 
  Sin(1   2 )


O 0 (q ) =  Oy 0 =  Cos(1   2 )
 0


0
 Oz 

 Cos(1   2 )
= Sin (1   2 ) ;

0 
;




a 0 ( q) =



a x 0


a y 0


a z 0

 0
=  0
 1

 Px 0  L1Cos1 + L2Cos (1   2 )
  0 

P 0 ( q) = P
 y = L1Sin1 + L2 Sin(1   2 )
  0 

0
 P z 

Thay vào phương trình trên ta được:

T 0 (q) =

 Cos (1   2 ) - Sin(1   2 )
 Sin(   ) Cos(   )
1
2
1
2







0
0

0
0

0
0
1
0

L1Cos1  L2Cos(1   2 )
L1Sin1  L2 S...
Bài tập 4.1:
Cho một tay máy cấu hình dạng RR
gồm 2 khâu chuyển động quay tương đối
với nhau trong một mặt phẳng như đồ
hình vẽ.
Hãy xác định phương trình chuyển
động của điểm E trên khâu 2 tọa độ của
điểm này so với hệ cơ sở.
Cách 1:
Sử dụng các ma trận chuyển (quay và tịnh tiến)
Thực hiện phép quay/tịnh tiến quanh hệ tọa độ hiện thời
T
0
(q) = R(Z
0
,
1
) T(X’
0
, L
1
) R(Z
1
,
2
) T(X’
1
, L
2
)
0
2
T
=
0
1
T
.
1
2
T
1 1 1 1
1 1 1 1
0
1
- 0 L
0 L
= ;
0 0 1 0
0 0 0 1
T
Cos Sin Cos
Sin Cos Sin
2 2 2 2
2 2 2 2
1
2
- 0 L
0 L
=
0 0 1 0
0 0 0 1
T
Cos Sin Cos
Sin Cos Sin
- Ma trận thể hiện phương trình chuyển động của điểm E:
1 2 1 2 1 1 2 1 2
1 2 1 2 1 1 2 1 2
0
0 1
1 2
( ) - ( ) 0 L ( )
( ) ( ) 0 L ( )
(q) = . =
0 0 1
T T T
Cos Sin Cos L Cos
Sin Cos Sin L Sin
0
0 0 0 1
Chú ý áp dụng công thức:
Cos(A ± B) = cosA.cosB + sinA.sinB
Sin(A ± B) = sinA.cosB ± cosA.sinB
- Tạo độ điểm E trong hệ cơ sở: giả sử điểm E trùng gốc O
2
(r
E
= [0, 0, 0, 1]
T
)
1 2 1 2 1 1 2 1 2
1 2 1 2 1 1 2 1 2
0
E
( ) - ( ) 0 L ( )
( ) c ( ) 0 L ( )
=
0 0 1 0
0
r
cos sin os L os
sin os in L in
c c
s s
1 1 2 1 2
1 1 2 1 2
0 0 1
L ( )
0
L ( )
0
1
0
=
0
1
cos L cos
sin L sin
1
1
2
X
Y
L
1
X
1
Z
0
E
1
2
X
0
Y
0
E
X
1
Y
1
X
2
Y
2
r
0
X’
1
Y’
1
0
1
0
2
ROBOT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ROBOT - Người đăng: ngocnguyenck93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
ROBOT 9 10 107