Ktl-icon-tai-lieu

Robot công nghiệp - chương 7 Động lực học Robot

Được đăng lên bởi Le Tran Hieu
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 616 lần   |   Lượt tải: 2 lần
84

Robot c«ng nghiÖp

ch−¬ng VII
§éng lùc häc Robot
(Dynamic of Robot)

7.1. NhiÖm vô vµ ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch ®éng lùc häc robot
Nghiªn cøu ®éng lùc häc robot lµ c«ng viÖc cÇn thiÕt khi ph©n tÝch còng nh− tæng
hîp qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn chuyÓn ®éng. ViÖc nghiªn cøu ®éng lùc häc robot th−êng gi¶i
quyÕt hai nhiÖm vô sau ®©y :
1/ X¸c ®Þnh momen vµ lùc ®éng xuÊt hiÖn trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®éng. Khi ®ã qui
luËt biÕn ®æi cña biÕn khíp qi(t) coi nh− ®· biÕt.
ViÖc tÝnh to¸n lùc trong c¬ cÊu tay m¸y lµ rÊt cÇn thiÕt ®Ó chän c«ng suÊt ®éng c¬,
kiÓm tra ®é bÒn, ®é cøng v÷ng, ®¶m b¶o ®é tin cËy cña robot.
2/ X¸c ®Þnh c¸c sai sè ®éng tøc lµ sai lÖch so víi qui luËt chuyÓn ®éng theo ch−¬ng
tr×nh. Lóc nÇy cÇn kh¶o s¸t Ph−¬ng tr×nh chuyÓn ®éng cña robot cã tÝnh ®Õn ®Æc tÝnh ®éng
lùc cña ®éng c¬ vµ c¸c kh©u.
Cã nhiÒu ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu ®éng lùc häc robot, nh−ng th−êng gÆp h¬n c¶ lµ
ph−¬ng ph¸p c¬ häc Lagrange, cô thÓ lµ dïng ph−¬ng tr×nh Lagrange - Euler. §èi víi c¸c
kh©u khíp cña robot, víi c¸c nguån ®éng lùc vµ kªnh ®iÒu khiÓn riªng biÖt, kh«ng thÓ bá
qua c¸c hiÖu øng träng tr−êng (gravity effect), qu¸n tÝnh (initial), t−¬ng hæ (Coriolis), ly
t©m (centripetal)... mµ nh÷ng khÝa c¹nh nÇy ch−a ®−îc xÐt ®Çy ®ñ trong c¬ häc cæ ®iÓn; C¬
häc Lagrange nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò nªu trªn nh− mét hÖ thèng khÐp kÝn nªn ®©y lµ nguyªn
lý c¬ häc thÝch hîp ®èi víi c¸c bµi to¸n ®éng lùc häc robot.
7.2. C¬ häc Lagrange víi c¸c vÊn ®Ò ®éng lùc cña robot.
Hµm Lagrange cña mét hÖ thèng n¨ng l−îng ®−îc ®Þnh nghÜa :
L=K-P
(7.1)
Trong ®ã :
K lµ tæng ®éng n¨ng cña hÖ thèng
P lµ tæng thÕ n¨ng
K vµ P ®Òu lµ nh÷ng ®¹i l−îng v« h−íng nªn cã thÓ chän bÊt cø hÖ to¹ ®é thÝch hîp
nµo ®Ó bµi to¸n ®−îc ®¬n gi¶n. §èi víi mét robot cã n kh©u, ta cã :
n

K = ∑ Ki
i =1

vµ

n

P = ∑ Pi
i =1

ë ®©y, Ki vµ Pi lµ ®éng n¨ng vµ thÕ n¨ng cña kh©u thø i xÐt trong hÖ to¹ ®é chän.Ta
biÕt mçi ®¹i l−îng Ki vµ Pi lµ mét hµm sè phô thuéc nhiÒu biÕn sè:
&
&
Ki = K(qi, q i ) vµ Pi = P(qi, q i )
Víi qi lµ to¹ ®é suy réng cña khíp thø i. NÕu khíp thø i lµ khíp quay th× qi lµ gãc
quay θi, nÕu lµ khíp tÞnh tiÕn th× qi lµ ®é dµi tÞnh tiÕn di.
Ta ®Þnh nghÜa : Lùc t¸c dông lªn kh©u thø i (i=1, 2,..., n) víi quan niÖm lµ lùc tæng
qu¸t (Generalized forces), nã cã thÓ lµ mét lùc hoÆc mét momen (phô thuéc vµo biÕn khíp
qi lµ tÞnh tiÕn hoÆc quay), ®−îc x¸c ®Þnh bëi:
d ∂L ∂L
Fi =
−
(7.2)
&
dt ∂q i ∂q i

TS. Ph¹m §¨ng Ph−íc

85

Robot c«ng nghiÖp

Ph−¬ng tr×nh nÇy ®−îc gäi lµ ph−¬ng tr×nh Lagrange-Euler, hay th−êng ®−îc gäi t¾t
lµ ph−¬...
Robot c«ng nghiÖp
84
ch¬ng VII
§éng lùc häc Robot
(Dynamic of Robot)
7.1. NhiÖm vô vµ ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ®éng lùc häc robot
Nghiªn cøu ®éng lùc häc robot lµ c«ng viÖc cÇn thiÕt khi ph©n tÝch còng nh tæng
hîp qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn chuyÓn ®éng. ViÖc nghiªn cøu ®éng lùc häc robot thêng gi¶i
quyÕt hai nhiÖm vô sau ®©y :
1/ X¸c ®Þnh momen vµ lùc ®éng xuÊt hiÖn trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®éng. Khi ®ã qui
luËt biÕn ®æi cña biÕn khíp q
i
(t) coi nh ®· biÕt.
ViÖc tÝnh to¸n lùc trong c¬ cÊu tay m¸y lµ rÊt cÇn thiÕt ®Ó chän c«ng suÊt ®éng c¬,
kiÓm tra ®é bÒn, ®é cøng v÷ng, ®¶m b¶o ®é tin cËy cña robot.
2/ X¸c ®Þnh c¸c sai sè ®éng tøc lµ sai lÖch so víi qui luËt chuyÓn ®éng theo ch¬ng
tr×nh. Lóc nÇy cÇn kh¶o s¸t Ph¬ng tr×nh chuyÓn ®éng cña robot cã tÝnh ®Õn ®Æc tÝnh ®éng
lùc cña ®éng c¬ vµ c¸c kh©u.
Cã nhiÒu ph¬ng ph¸p nghiªn cøu ®éng lùc häc robot, nhng thêng gÆp h¬n c¶ lµ
ph¬ng ph¸p c¬ häc Lagrange, cô thÓ lµ dïng ph¬ng tr×nh Lagrange - Euler. §èi víi c¸c
kh©u khíp cña robot, víi c¸c nguån ®éng lùc vµ kªnh ®iÒu khiÓn riªng biÖt, kh«ng thÓ bá
qua c¸c hiÖu øng träng trêng (gravity effect), qu¸n tÝnh (initial), t¬ng hæ (Coriolis), ly
t©m (centripetal)... mµ nh÷ng khÝa c¹nh nÇy cha ®îc xÐt ®Çy ®ñ trong c¬ häc cæ ®iÓn; C¬
häc Lagrange nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò nªu trªn nh mét hÖ thèng khÐp kÝn nªn ®©y lµ nguyªn
lý c¬ häc thÝch hîp ®èi víi c¸c bµi to¸n ®éng lùc häc robot.
7.2. C¬ häc Lagrange víi c¸c vÊn ®Ò ®éng lùc cña robot.
Hµm Lagrange cña mét hÖ thèng n¨ng lîng ®îc ®Þnh nghÜa :
L = K - P (7.1)
Trong ®ã : K lµ tæng ®éng n¨ng cña hÖ thèng
P lµ tæng thÕ n¨ng
K vµ P ®Òu lµ nh÷ng ®¹i lîng v« híng nªn cã thÓ chän bÊt cø hÖ to¹ ®é thÝch hîp
nµo ®Ó bµi to¸n ®îc ®¬n gi¶n. §èi víi mét robot cã n kh©u, ta cã :
KK
i
i
n
=
=1
PP
i
i
n
=
=1
ë ®©y, K
i
vµ P
i
lµ ®éng n¨ng vµ thÕ n¨ng cña kh©u thø i xÐt trong hÖ to¹ ®é chän.Ta
biÕt mçi ®¹i lîng K
i
vµ P
i
lµ mét hµm sè phô thuéc nhiÒu biÕn sè:
K
i
= K(q
i
, ) vµ P
i
q
&
i
= P(q
i
, )
&
q
i
Víi q
i
lµ to¹ ®é suy réng cña khíp thø i. NÕu khíp thø i lµ khíp quay th× q
i
lµ gãc
quay θ
i
, nÕu lµ khíp tÞnh tiÕn th× q
i
lµ ®é dµi tÞnh tiÕn d
i
.
Ta ®Þnh nghÜa : Lùc t¸c dông lªn kh©u thø i (i=1, 2,..., n) víi quan niÖm lµ lùc tæng
qu¸t (Generalized forces), nã cã thÓ lµ mét lùc hoÆc mét momen (phô thuéc vµo biÕn khíp
q
i
lµ tÞnh tiÕn hoÆc quay), ®îc x¸c ®Þnh bëi:
F
i
=−
d
dt
L
q
L
q
ii
&
(7.2)
TS. Ph¹m §¨ng Phíc
Robot công nghiệp - chương 7 Động lực học Robot - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Robot công nghiệp - chương 7 Động lực học Robot - Người đăng: Le Tran Hieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Robot công nghiệp - chương 7 Động lực học Robot 9 10 365