Ktl-icon-tai-lieu

Robot công nghiệp - Chương III phương trình động học của robot (Kinematic Equations)

Được đăng lên bởi kakatv1605
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 3724 lần   |   Lượt tải: 10 lần
27

Robot c«ng nghiÖp

Ch−¬ng III
ph−¬ng tr×nh ®éng häc cña robot
(Kinematic Equations)
3.1. DÉn nhËp :
BÊt kú mét robot nµo còng cã thÓ coi lµ mét tËp hîp c¸c kh©u (links) g¾n liÒn víi c¸c
khíp (joints). Ta h·y ®Æt trªn mçi kh©u cña robot mét hÖ to¹ ®é. Sö dông c¸c phÐp biÕn ®æi
thuÇn nhÊt cã thÓ m« t¶ vÞ trÝ t−¬ng ®èi vµ h−íng gi÷a c¸c hÖ to¹ ®é nÇy. Denavit. J. ®· gäi
biÕn ®æi thuÇn nhÊt m« t¶ quan hÖ gi÷a mét kh©u vµ mét kh©u kÕ tiÕp lµ mét ma trËn A. Nãi
®¬n gi¶n h¬n, mét ma trËn A lµ mét m« t¶ biÕn ®æi thuÇn nhÊt bëi phÐp quay vµ phÐp tÞnh tiÕn
t−¬ng ®èi gi÷a hÖ to¹ ®é cña hai kh©u liÒn nhau. A1 m« t¶ vÞ trÝ vµ h−íng cña kh©u ®Çu tiªn; A2
m« t¶ vÞ trÝ vµ h−íng cña kh©u thø hai so víi kh©u thø nhÊt. Nh− vËy vÞ trÝ vµ h−íng cña kh©u
thø hai so víi hÖ to¹ ®é gèc ®−îc biÓu diÔn bëi ma trËn :
T2 = A1.A2
Còng nh− vËy, A3 m« t¶ kh©u thø ba so víi kh©u thø hai vµ :
T3 = A1.A2.A3 ; v.v...
Còng theo Denavit, tÝch cña c¸c ma trËn A ®−îc gäi lµ ma trËn T, th−êng cã hai chØ sè:
trªn vµ d−íi. ChØ sè trªn chØ hÖ to¹ ®é tham chiÕu tíi, bá qua chØ sè trªn nÕu chØ sè ®ã b»ng 0.
ChØ sè d−íi th−êng dïng ®Ó chØ kh©u chÊp hµnh cuèi. NÕu mét robot cã 6 kh©u ta cã :
T6 = A1.A2.A3.A4.A5.A6

(3.1)

T6 m« t¶ mèi quan hÖ vÒ h−íng vµ vÞ trÝ cña kh©u chÊp hµnh cuèi ®èi víi hÖ to¹ ®é gèc.
Mét robot 6 kh©u cã thÓ cã 6 bËc tù do vµ cã thÓ ®−îc ®Þnh vÞ trÝ vµ ®Þnh h−íng trong tr−êng
vËn ®éng cña nã (range of motion). Ba bËc tù do x¸c ®Þnh vÞ trÝ thuÇn tuý vµ ba bËc tù do kh¸c
x¸c ®Þnh h−íng mong muèn. T6 sÏ lµ ma trËn tr×nh bµy c¶ h−íng vµ vÞ trÝ cña robot. H×nh 3.1
m« t¶ quan hÖ ®ã víi bµn tay m¸y. Ta ®Æt gèc to¹ ®é cña hÖ m« t¶ t¹i ®iÓm gi÷a cña c¸c ngãn
tay. Gèc to¹ ®é nÇy ®−îc m« t¶ bëi vect¬ p (x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña bµn tay). Ba vect¬ ®¬n vÞ m« t¶
h−íng cña bµn tay ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau :

p

n
a o

H×nh 3.1 : C¸c vect¬ ®Þnh vÞ trÝ vµ ®Þnh h−íng cña bµn tay m¸y

TS. Ph¹m §¨ng Ph−íc

28

Robot c«ng nghiÖp

∗ Vect¬ cã h−íng mµ theo ®ã bµn tay sÏ tiÕp cËn ®Õn ®èi t−îng, gäi lµ vect¬ a
(approach).
∗ Vect¬ cã h−íng mµ theo ®ã c¸c ngãn tay cña bµn tay n¾m vµo nhau khi cÇm n¾m
®èi t−îng, gäi lµ vect¬ o (Occupation).
∗ Vect¬ cuèi cïng lµ vect¬ ph¸p tuyÕn n (normal), do vËy ta cã :

r r r
n=oxa
ChuyÓn vÞ T6 nh− vËy sÏ bao gåm c¸c phÇn tö :
nx
ny
nz
0

T6 =

Ox
Oy
Oz
0

ax
ay
az
0

px
py
pz
1

(3.2)

Tæng qu¸t, ma trËn T6 cã thÓ biÓu diÔn gän h¬n nh− sau :
Ma trËn ®Þnh h−íng R

T6 =

0

0

Vect¬ vÞ trÝ p

0

(3.3)

1

Ma trËn R cã kÝch th−íc 3x3, lµ ma trËn trùc giao biÓu diÔn h−íng cña bµ...
Robot c«ng nghiÖp
27
Ch¬ng III
ph¬ng tr×nh ®éng häc cña robot
(Kinematic Equations)
3.1. DÉn nhËp :
BÊt kú mét robot nµo còng cã thÓ coi lµ mét tËp hîp c¸c kh©u (links) g¾n liÒn víi c¸c
khíp (joints). Ta h·y ®Æt trªn mçi kh©u cña robot mét hÖ to¹ ®é. Sö dông c¸c phÐp biÕn ®æi
thuÇn nhÊt cã thÓ m« t¶ vÞ trÝ t¬ng ®èi vµ híng gi÷a c¸c hÖ to¹ ®é nÇy. Denavit. J. ®· gäi
biÕn ®æi thuÇn nhÊt m« t¶ quan hÖ gi÷a mét kh©u vµ mét kh©u kÕ tiÕp lµ mét ma trËn A. Nãi
®¬n gi¶n h¬n, mét ma trËn A lµ mét m« t¶ biÕn ®æi thuÇn nhÊt bëi phÐp quay vµ phÐp tÞnh tiÕn
t¬ng ®èi gi÷a hÖ to¹ ®é cña hai kh©u liÒn nhau. A
1
m« t¶ vÞ trÝ vµ híng cña kh©u ®Çu tiªn; A
2
m« t¶ vÞ trÝ vµ híng cña kh©u thø hai so víi kh©u thø nhÊt. Nh vËy vÞ trÝ vµ híng cña kh©u
thø hai so víi hÖ to¹ ®é gèc ®îc biÓu diÔn bëi ma trËn :
T
2
= A
1
.A
2
Còng nh vËy, A
3
m« t¶ kh©u thø ba so víi kh©u thø hai vµ :
T
3
= A
1
.A
2
.A
3
; v.v...
Còng theo Denavit, tÝch cña c¸c ma trËn A ®îc gäi lµ ma trËn T, thêng cã hai chØ sè:
trªn vµ díi. ChØ sè trªn chØ hÖ to¹ ®é tham chiÕu tíi, bá qua chØ sè trªn nÕu chØ sè ®ã b»ng 0.
ChØ sè díi thêng dïng ®Ó chØ kh©u chÊp hµnh cuèi. NÕu mét robot cã 6 kh©u ta cã :
T
6
= A
1
.A
2
.A
3
.A
4
.A
5
.A
6
(3.1)
T
6
m« t¶ mèi quan hÖ vÒ híng vµ vÞ trÝ cña kh©u chÊp hµnh cuèi ®èi víi hÖ to¹ ®é gèc.
Mét robot 6 kh©u cã thÓ cã 6 bËc tù do vµ cã thÓ ®îc ®Þnh vÞ trÝ vµ ®Þnh híng trong trêng
vËn ®éng cña nã (range of motion). Ba bËc tù do x¸c ®Þnh vÞ trÝ thuÇn tuý vµ ba bËc tù do kh¸c
x¸c ®Þnh híng mong muèn. T
6
sÏ lµ ma trËn tr×nh bµy c¶ híng vµ vÞ trÝ cña robot. H×nh 3.1
m« t¶ quan hÖ ®ã víi bµn tay m¸y. Ta ®Æt gèc to¹ ®é cña hÖ m« t¶ t¹i ®iÓm gi÷a cña c¸c ngãn
tay. Gèc to¹ ®é nÇy ®îc m« t¶ bëi vect¬ p (x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña bµn tay). Ba vect¬ ®¬n vÞ m« t¶
híng cña bµn tay ®îc x¸c ®Þnh nh sau :
n
p
a
o
H×nh 3.1 : C¸c vect¬ ®Þnh vÞ trÝ vµ ®Þnh híng cña bµn tay m¸y
TS. Ph¹m §¨ng Phíc
Robot công nghiệp - Chương III phương trình động học của robot (Kinematic Equations) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Robot công nghiệp - Chương III phương trình động học của robot (Kinematic Equations) - Người đăng: kakatv1605
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Robot công nghiệp - Chương III phương trình động học của robot (Kinematic Equations) 9 10 610