Ktl-icon-tai-lieu

ROBOT Công nghiệp - Chương VI Mô phỏng robot trên máy tính (Robot Simulation)

Được đăng lên bởi kakatv1605
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2105 lần   |   Lượt tải: 13 lần
76

ROBOT C«ng nghiÖp

Ch−¬ng VI

M« pháng robot trªn m¸y tÝnh
(Robot Simulation)
(PhÇn thùc hµnh trªn m¸y tÝnh)
6.1. Kü thuËt m« pháng robot :
M« pháng lµ mét kü thuËt hiÖn ®¹i, ®−îc ¸p dông trong nhiÒu lÜnh vùc
nghiªn cøu vµ s¶n xuÊt.
Khi nghiªn cøu vÒ ®iÒu khiÓn robot, ta cã thÓ thùc hiÖn ®iÒu khiÓn trùc tiÕp
robot hoÆc ®iÒu khiÓn m« pháng. §iÒu khiÓn m« pháng lµ dïng c¸c m« h×nh tÝnh
to¸n ®éng häc vµ ®éng lùc häc cña robot kÕt hîp víi c¸c ph−¬ng ph¸p ®å ho¹ trªn
m¸y vi tÝnh ®Ó m« t¶ vÒ kÕt cÊu vµ ho¹t ®éng cña c¸nh tay robot.
Nghiªn cøu vÒ m« pháng ho¹t ®éng cña robot trªn m¸y tÝnh gióp cho c¸c
nhµ thiÕt kÕ nhanh chãng lùa chän ®−îc ph−¬ng ¸n h×nh - ®éng häc cña robot, cã
thÓ kiÓm tra kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña robot trªn mµn h×nh, kiÓm tra sù phèi hîp cña
robot víi c¸c thiÕt bÞ kh¸c trong d©y chuyÒn. §iÒu nÇy rÊt cã ý nghÜa trong qu¸ tr×nh
thiÕt kÕ chÕ t¹o robot míi hoÆc bè trÝ d©y chuyÒn s¶n xuÊt.
Qua m« pháng ng−êi thiÕt kÕ cã thÓ ®¸nh gi¸ t−¬ng ®èi ®Çy ®ñ kh¶ n¨ng lµm
viÖc cña ph−¬ng ¸n thiÕt kÕ mµ kh«ng cÇn chÕ thö. Nã còng ®−îc xem lµ ph−¬ng
tiÖn ®èi tho¹i, hiÖu chØnh thiÕt kÕ theo yªu cÇu ®a d¹ng cña ng−êi sö dông.
Ph−¬ng ph¸p lËp tr×nh m« pháng còng gióp ng−êi thiÕt kÕ chän ®−îc quü
®¹o c«ng nghÖ hîp lý cña robot trong qu¸ tr×nh lµm viÖc víi mét ®èi t−îng cô thÓ
hay phèi hîp víi c¸c thiÕt bÞ kh¸c trong mét c«ng ®o¹n s¶n xuÊt ®−îc tù ®éng ho¸.
HiÖn nay cã nhiÒu phÇn mÒm c«ng nghiÖp vµ c¸c phÇn mÒm nghiªn cøu
kh¸c nhau ®Ó m« pháng robot, ph¹m vi øng dông vµ gi¸ thµnh cña chóng còng kh¸c
nhau. ë ®©y chóng ta nghiªn cøu ph−¬ng ph¸p m« pháng robot dïng phÇn mÒm
EASY-ROB.
6.2. GiíÝ thiÖu phÇn mÒm EASY-ROB :
EASY-ROB lµ c«ng cô m« pháng robot sö dông ®å ho¹ trong kh«ng gian 3
chiÒu (3D) vµ c¸c h×nh ¶nh cã thÓ ho¹t ®éng ®−îc. Mét hÖ thèng 3D-CAD ®¬n gi¶n
cho phÐp t¹o ra c¸c khèi h×nh häc c¬ b¶n nh− khèi trô, khèi cÇu, khèi ch÷ nhËt, khèi
tam gi¸c ... ®Ó vÏ kÕt cÊu cña robot. Trong EASY-ROB chóng ta cã thÓ dïng chuét
®Ó quay hoÆc tÞnh tiÕn robot ®Õn mét to¹ ®é tuú ý. EASY-ROB còng cã c¸c chøc
n¨ng phãng to, thu nhá ®èi t−îng vÏ nh− nhiÒu phÇn mÒm thiÕt kÕ kh¸c... Ch−¬ng
tr×nh cho phÐp thiÕt kÕ c¸c robot ®Õn 12 bËc tù do. ChuyÓn ®éng cña Robot cã thÓ
®−îc ®iÒu khiÓn theo c¸c biÕn khíp hoÆc c¸c to¹ ®é §Ò-c¸t. Chóng ta còng cã thÓ
m« t¶ ®éng häc cña robot theo kiÓu DH hoÆc trong hÖ to¹ ®é toµn côc (Universal

TS. Ph¹m §¨ng Ph−íc

ROBOT C«ng nghiÖp

77

Coordinates). Easy-Rob ®· cã s½n c¸c tr×nh ®iÒu khiÓn ®éng häc thuËn vµ ng−îc cña
c¸c cÊu h×nh robot th«ng d...
ROBOT C«ng nghiÖp
76
Ch¬ng VI
M« pháng robot trªn m¸y tÝnh
(Robot Simulation)
(PhÇn thùc hµnh trªn m¸y tÝnh)
6.1. Kü thuËt m« pháng robot :
M« pháng lµ mét kü thuËt hiÖn ®¹i, ®îc ¸p dông trong nhiÒu lÜnh vùc
nghiªn cøu vµ s¶n xuÊt.
Khi nghiªn cøu vÒ ®iÒu khiÓn robot, ta cã thÓ thùc hiÖn ®iÒu khiÓn trùc tiÕp
robot hoÆc ®iÒu khiÓn m« pháng. §iÒu khiÓn m« pháng lµ dïng c¸c m« h×nh tÝnh
to¸n ®éng häc vµ ®éng lùc häc cña robot kÕt hîp víi c¸c ph¬ng ph¸p ®å ho¹ trªn
m¸y vi tÝnh ®Ó m« t¶ vÒ kÕt cÊu vµ ho¹t ®éng cña c¸nh tay robot.
Nghiªn cøu vÒ m« pháng ho¹t ®éng cña robot trªn m¸y tÝnh gióp cho c¸c
nhµ thiÕt kÕ nhanh chãng lùa chän ®îc ph¬ng ¸n h×nh - ®éng häc cña robot, cã
thÓ kiÓm tra kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña robot trªn mµn h×nh, kiÓm tra sù phèi hîp cña
robot víi c¸c thiÕt bÞ kh¸c trong d©y chuyÒn. §iÒu nÇy rÊt cã ý nghÜa trong qu¸ tr×nh
thiÕt kÕ chÕ t¹o robot míi hoÆc bè trÝ d©y chuyÒn s¶n xuÊt.
Qua m« pháng ngêi thiÕt kÕ cã thÓ ®¸nh gi¸ t¬ng ®èi ®Çy ®ñ kh¶ n¨ng lµm
viÖc cña ph¬ng ¸n thiÕt kÕ mµ kh«ng cÇn chÕ thö. Nã còng ®îc xem lµ ph¬ng
tiÖn ®èi tho¹i, hiÖu chØnh thiÕt kÕ theo yªu cÇu ®a d¹ng cña ngêi sö dông.
Ph¬ng ph¸p lËp tr×nh m« pháng còng gióp ngêi thiÕt kÕ chän ®îc quü
®¹o c«ng nghÖ hîp lý cña robot trong qu¸ tr×nh lµm viÖc víi mét ®èi tîng cô thÓ
hay phèi hîp víi c¸c thiÕt bÞ kh¸c trong mét c«ng ®o¹n s¶n xuÊt ®îc tù ®éng ho¸.
HiÖn nay cã nhiÒu phÇn mÒm c«ng nghiÖp vµ c¸c phÇn mÒm nghiªn cøu
kh¸c nhau ®Ó m« pháng robot, ph¹m vi øng dông vµ gi¸ thµnh cña chóng còng kh¸c
nhau. ë ®©y chóng ta nghiªn cøu ph¬ng ph¸p m« pháng robot dïng phÇn mÒm
EASY-ROB.
6.2. GiíÝ thiÖu phÇn mÒm EASY-ROB :
EASY-ROB lµ c«ng cô m« pháng robot sö dông ®å ho¹ trong kh«ng gian 3
chiÒu (3D) vµ c¸c h×nh ¶nh cã thÓ ho¹t ®éng ®îc. Mét hÖ thèng 3D-CAD ®¬n gi¶n
cho phÐp t¹o ra c¸c khèi h×nh häc c¬ b¶n nh khèi trô, khèi cÇu, khèi ch÷ nhËt, khèi
tam gi¸c ... ®Ó vÏ kÕt cÊu cña robot. Trong EASY-ROB chóng ta cã thÓ dïng chuét
®Ó quay hoÆc tÞnh tiÕn robot ®Õn mét to¹ ®é tuú ý. EASY-ROB còng cã c¸c chøc
n¨ng phãng to, thu nhá ®èi tîng vÏ nh nhiÒu phÇn mÒm thiÕt kÕ kh¸c... Ch¬ng
tr×nh cho phÐp thiÕt kÕ c¸c robot ®Õn 12 bËc tù do. ChuyÓn ®éng cña Robot cã thÓ
®îc ®iÒu khiÓn theo c¸c biÕn khíp hoÆc c¸c to¹ ®é §Ò-c¸t. Chóng ta còng cã thÓ
m« t¶ ®éng häc cña robot theo kiÓu DH hoÆc trong hÖ to¹ ®é toµn côc (Universal
TS. Ph¹m §¨ng Phíc
ROBOT Công nghiệp - Chương VI Mô phỏng robot trên máy tính (Robot Simulation) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ROBOT Công nghiệp - Chương VI Mô phỏng robot trên máy tính (Robot Simulation) - Người đăng: kakatv1605
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
ROBOT Công nghiệp - Chương VI Mô phỏng robot trên máy tính (Robot Simulation) 9 10 85