Ktl-icon-tai-lieu

Robot công nghiệp - Chương VIII Thiết kế quĩ đạo robot. (Trajectory Planing)

Được đăng lên bởi kakatv1605
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2359 lần   |   Lượt tải: 0 lần
92

Robot c«ng nghiÖp

Ch−¬ng VIII
ThiÕt kÕ quÜ ®¹o robot.
(Trajectory Planing)
Trong c¸c øng dông c«ng nghiÖp cña robot, ta th−êng gÆp hai tr−êng
hîp sau :
Tr−êng hîp 1 : Kh©u chÊp hµnh cuèi cña robot chØ cÇn ®¹t ®−îc vÞ trÝ vµ
h−íng t¹i c¸c ®iÓm nót (®iÓm tùa : Knot point). §©y chÝnh lµ ph−¬ng ph¸p
®iÒu khiÓn ®iÓm (PTP). T¹i ®ã, bµn tay robot thùc hiÖn c¸c thao t¸c cÇm n¾m
®èi t−îng hoÆc bu«ng nh¶ ®èi t−îng. §©y lµ tr−êng hîp cña c¸c robot thùc
hiÖn c«ng viÖc vËn chuyÓn vµ trao ®æi ph«i liÖu trong mét hÖ thèng tù ®éng
linh ho¹t robot ho¸. Bµn tay robot kh«ng trùc tiÕp tham gia vµo c¸c nguyªn
c«ng c«ng nghÖ nh− hµn, c¾t kim lo¹i ... C¸c ®iÓm nót lµ môc tiªu quan träng
nhÊt, cßn d¹ng ®−êng ®i tíi c¸c ®iÓm nót lµ vÊn ®Ò thø yÕu. Trong tr−êng hîp
nÇy Robot th−êng ®−îc lËp tr×nh b»ng ph−¬ng ph¸p d¹y häc (Teach and
playback mode). Trong tr−êng hîp nÇy kh«ng cÇn tÝnh to¸n ph−¬ng tr×nh ®éng
häc hoÆc ®éng häc ng−îc robot, chuyÓn ®éng mong muèn ®−îc ghi l¹i nh−
mét tËp hîp c¸c gãc khíp (thùc tÕ lµ tËp hîp c¸c gi¸ trÞ m· ho¸ cña biÕn khíp)
®Ó robot thùc hiÖn l¹i (Playback) khi lµm viÖc.
Tr−êng hîp 2 : Kh©u chÊp hµnh cuèi cña robot ph¶i x¸c ®Þnh ®−êng ®i
qua c¸c ®iÓm nót theo thêi gian thùc. §ã lµ tr−êng hîp c¸c tay m¸y trùc tiÕp
thùc hiÖn c¸c nguyªn c«ng c«ng nghÖ nh− s¬n, hµn, c¾t kim lo¹i ... VÊn ®Ò
thiÕt kÕ quü ®¹o cho c¸c robot trong tr−êng hîp nÇy lµ rÊt quan träng. Nã
quyÕt ®Þnh trùc tiÕp chÊt l−îng thùc hiÖn c¸c nguyªn c«ng c«ng nghÖ mµ robot
®¶m nhËn. Trong ch−¬ng nÇy, chóng ta ®Ò cËp ®Õn bµi to¸n thiÕt kÕ quü ®¹o
víi mét sè quü ®¹o ®iÓn h×nh. C¸c quü ®¹o nÇy kh«ng chØ cã ý nghÜa trong
tr−êng hîp øng dông thø hai mµ nã bao hµm mét ý nghÜa chung cho mäi
robot, v× ngay c¶ tr−êng hîp ®¬n gi¶n nh− c¸c robot thuéc øng dông thø nhÊt
còng thùc hiÖn nh÷ng chuyÓn ®éng quü ®¹o c¬ b¶n mµ chóng ta sÏ nghiªn cøu
d−íi ®©y.
8.1. C¸c kh¸i niÖm vÒ quü ®¹o robot :
§Ó x¸c ®Þnh ®−îc ®−êng ®i mong muèn cña robot theo thêi gian, quü
®¹o cã thÓ ®−îc tÝnh to¸n thiÕt kÕ trong mét hÖ to¹ ®é truyÒn thèng Oxyz
(Cartesian Space) hoÆc thiÕt kÕ trong kh«ng gian biÕn khíp (kh«ng gian
tr−êng vect¬ c¸c to¹ ®é suy réng cña robot), ch¼ng h¹n víi robot 6 bËc tù do
th× X = [θ1 , θ 2 , θ 3 , θ 4 .θ 5 , θ 6 ] T . ThiÕt kÕ quü ®¹o ë ®©y ®−îc hiÓu lµ x¸c ®Þnh qui
luËt chuyÓn ®éng cña c¸c biÕn khíp ®Ó ®iÒu khiÓn chuyÓn ®éng cña tõng khíp
vµ tæng hîp thµnh chuyÓn ®éng chung cña robot theo mét quü ®¹o ®· ®−îc
x¸c ®Þnh.
TS. Ph¹m §¨ng Ph−íc

93

Robot c«ng nghiÖp

Quü ®¹o cÇn thiÕt kÕ nhÊt thiÕt ph¶i ®...
Robot c«ng nghiÖp
92
Ch¬ng VIII
ThiÕt kÕ quÜ ®¹o robot.
(Trajectory Planing)
Trong c¸c øng dông c«ng nghiÖp cña robot, ta thêng gÆp hai trêng
hîp sau :
Trêng hîp 1 : Kh©u chÊp hµnh cuèi cña robot chØ cÇn ®¹t ®îc vÞ trÝ vµ
híng t¹i c¸c ®iÓm nót (®iÓm tùa : Knot point). §©y chÝnh lµ ph¬ng ph¸p
®iÒu khiÓn ®iÓm (PTP). T¹i ®ã, bµn tay robot thùc hiÖn c¸c thao t¸c cÇm n¾m
®èi tîng hoÆc bu«ng nh¶ ®èi tîng. §©y lµ trêng hîp cña c¸c robot thùc
hiÖn c«ng viÖc vËn chuyÓn vµ trao ®æi ph«i liÖu trong mét hÖ thèng tù ®éng
linh ho¹t robot ho¸. Bµn tay robot kh«ng trùc tiÕp tham gia vµo c¸c nguyªn
c«ng c«ng nghÖ nh hµn, c¾t kim lo¹i ... C¸c ®iÓm nót lµ môc tiªu quan träng
nhÊt, cßn d¹ng ®êng ®i tíi c¸c ®iÓm nót lµ vÊn ®Ò thø yÕu. Trong trêng hîp
nÇy Robot thêng ®îc lËp tr×nh b»ng ph¬ng ph¸p d¹y häc (Teach and
playback mode). Trong trêng hîp nÇy kh«ng cÇn tÝnh to¸n ph¬ng tr×nh ®éng
häc hoÆc ®éng häc ngîc robot, chuyÓn ®éng mong muèn ®îc ghi l¹i nh
mét tËp hîp c¸c gãc khíp (thùc tÕ lµ tËp hîp c¸c gi¸ trÞ m· ho¸ cña biÕn khíp)
®Ó robot thùc hiÖn l¹i (Playback) khi lµm viÖc.
Trêng hîp 2 : Kh©u chÊp hµnh cuèi cña robot ph¶i x¸c ®Þnh ®êng ®i
qua c¸c ®iÓm nót theo thêi gian thùc. §ã lµ trêng hîp c¸c tay m¸y trùc tiÕp
thùc hiÖn c¸c nguyªn c«ng c«ng nghÖ nh s¬n, hµn, c¾t kim lo¹i ... VÊn ®Ò
thiÕt kÕ quü ®¹o cho c¸c robot trong trêng hîp nÇy lµ rÊt quan träng. Nã
quyÕt ®Þnh trùc tiÕp chÊt lîng thùc hiÖn c¸c nguyªn c«ng c«ng nghÖ mµ robot
®¶m nhËn. Trong ch¬ng nÇy, chóng ta ®Ò cËp ®Õn bµi to¸n thiÕt kÕ quü ®¹o
víi mét sè quü ®¹o ®iÓn h×nh. C¸c quü ®¹o nÇy kh«ng chØ cã ý nghÜa trong
trêng hîp øng dông thø hai mµ nã bao hµm mét ý nghÜa chung cho mäi
robot, v× ngay c¶ trêng hîp ®¬n gi¶n nh c¸c robot thuéc øng dông thø nhÊt
còng thùc hiÖn nh÷ng chuyÓn ®éng quü ®¹o c¬ b¶n mµ chóng ta sÏ nghiªn cøu
díi ®©y.
8.1. C¸c kh¸i niÖm vÒ quü ®¹o robot :
§Ó x¸c ®Þnh ®îc ®êng ®i mong muèn cña robot theo thêi gian, quü
®¹o cã thÓ ®îc tÝnh to¸n thiÕt kÕ trong mét hÖ to¹ ®é truyÒn thèng Oxyz
(Cartesian Space) hoÆc thiÕt kÕ trong kh«ng gian biÕn khíp (kh«ng gian
trêng vect¬ c¸c to¹ ®é suy réng cña robot), ch¼ng h¹n víi robot 6 bËc tù do
th×
.
[
T
X ,.,,,
654321
θθθθθθ
=
]
ThiÕt kÕ quü ®¹o ë ®©y ®îc hiÓu lµ x¸c ®Þnh qui
luËt chuyÓn ®éng cña c¸c biÕn khíp ®Ó ®iÒu khiÓn chuyÓn ®éng cña tõng khíp
vµ tæng hîp thµnh chuyÓn ®éng chung cña robot theo mét quü ®¹o ®· ®îc
x¸c ®Þnh.
TS. Ph¹m §¨ng Phíc
Robot công nghiệp - Chương VIII Thiết kế quĩ đạo robot. (Trajectory Planing) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Robot công nghiệp - Chương VIII Thiết kế quĩ đạo robot. (Trajectory Planing) - Người đăng: kakatv1605
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Robot công nghiệp - Chương VIII Thiết kế quĩ đạo robot. (Trajectory Planing) 9 10 967