Ktl-icon-tai-lieu

s7 1200

Được đăng lên bởi Ho Viet Dat
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 864 lần   |   Lượt tải: 4 lần
tai lieu
Siemens ST 70 N · 2010
Brochures
For brochures serving as selection
guides for SIMATIC products refer to:
http://www.siemens.com/simatic/
printmaterial
4/2 Introduction
4/5 Central processing units
4/5 CPU 1211C
4/15 CPU 1212C
4/25 CPU 1214C
4/35 SIPLUS central processing units
4/41 Digital modules
4/41 SM 1221 digital input module
4/44 SB 1221 digital input module
4/46 SM 1222 digital output module
4/50 SB 1222 digital output module
4/52 SM 1223 digital input/output module
4/57 SB 1223 digital input/output module
4/61 SIPLUS digital modules
4/64 Analog modules
4/64 SM 1231 analog input module
4/67 SM 1232 analog output module
4/70 SB 1232 analog output module
4/72 SM 1234 analog input/output module
4/75 SM 1231 Thermocouple module
4/77 SM 1231 RTD signal module
4/79 SIPLUS analog modules
4/82 Special modules
4/82 SIM 1274 simulator
4/83 Communication
4/83 CM 1241 communication module
4/85 CSM 1277 unmanaged
4/88 SIPLUS communication
4/88 SIPLUS CM 1241 communication module
4/89 Power supplies
4/89 PM 1207 power supply
4/90 SIPLUS power supplies
4/90 SIPLUS PM 1207 power supply
4/91 Operator control and monitoring
4/91 Basic Panels
4/98 Software
SIMATIC S7-1200
ST70_N_10_en_K04.book Seite 1 Donnerstag, 25. März 2010 3:10 15
© Siemens AG 2010
s7 1200 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
s7 1200 - Người đăng: Ho Viet Dat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
s7 1200 9 10 465