Ktl-icon-tai-lieu

Sách giáo trình công nghệ tế bào

Được đăng lên bởi gadauto1508
Số trang: 207 trang   |   Lượt xem: 1290 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nguyễn Hoàng Lộc

Giáo trình

CÔNG NGHỆ TẾ BÀO

Nhà xuất bản Đại học Huế
Năm 2006

PGS. TS. Nguyễn Hoàng Lộc

Giáo trình

CÔNG NGHỆ TẾ BÀO

Nhà xuất bản Đại học Huế
Năm 2006

Mục lục
Trang

Lời nói đầu
Chương 1. Mở đầu
I. Công nghệ sinh học
1. Công nghệ DNA tái tổ hợp
2. Dung hợp tế bào
3. Ứng dụng của công nghệ sinh học hiện đại
II. Công nghệ tế bào
1. Chúng ta mong đợi thay đổi cái gì
2. Quá trình sinh học xảy ra với một tốc độ như thế nào
3. Hệ thống được hoạt động và điều chỉnh như thế nào để
đạt được hiệu suất tối đa
4. Các sản phẩm được phân tách như thế nào để có được
sự tinh sạch cực đại và giá thành tối thiểu
III. Quá trình sinh học
1. Các ưu điểm
2. Các nhược điểm
IV. Định nghĩa sự lên men
Tài liệu tham khảo/đọc thêm

Chương 2. Sinh trưởng và bất động của tế bào
I. Xác định sinh trưởng của tế bào
1. Xác định số lượng tế bào
2. Xác định sinh khối tế bào
3. Các phương pháp gián tiếp
II. Bất động tế bào
1. Gắn lên bề mặt
2. Tạo thể xốp
3. Sử dụng bao vi thể
4. Tự kết khối
III. Một số thí nghiệm điển hình
1. Đường cong sinh trưởng của nấm men
2. Đường cong sinh trưởng của thực vật
3. Bất động tế bào thực vật
Tài liệu tham khảo/đọc thêm

1
2
2
2
3
3
5
6
7
7
7
8
8
8
9
10
11
11
11
13
14
16
16
16
18
18
18
18
20
21
22
201

Chương 3. Động học sinh trưởng của tế bào
I. Mở đầu
II. Định nghĩa
III. Chu kỳ sinh trưởng của nuôi cấy mẻ
1. Pha lag
2. Pha sinh trưởng theo hàm mũ
3. Các nhân tố ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng đặc trưng
4. Pha tĩnh và pha chết
IV. Các ký hiệu
Tài liệu tham khảo/đọc thêm

Chương 4. Thiết kế hệ lên men
I. Hệ lên men thùng khuấy
1. Hệ lên men dòng nút (PFF) hoặc mẻ (batch)
2. Hệ lên men thùng khuấy liên tục (CSTF) lý tưởng
3. Ước lượng các thông số động học Monod
4. Hiệu suất của CSTF
5. So sánh nuôi cấy của hệ lên men mẻ và hệ lên men
thùng khuấy liên tục
II. Thu hồi tế bào
1. Thu hồi tế bào ở PFF
2. Thu hồi tế bào ở CSTF
III. Các hệ lên men khác
1. Hệ lên men cột
2. Hệ lên men vòng
IV. Các ký hiệu
Tài liệu tham khảo/đọc thêm

Chương 5. Nuôi cấy tế bào vi sinh vật
I. Tế bào vi sinh vật
II. Vi khuẩn
1. Hình dạng
2. Kiểu sinh trưởng
3. Các điều kiện vật lý ảnh hưởng đến sinh trưởng
III. Vi nấm
1. Nấm men
2. Nấm mốc
IV. Môi trường nuôi cấy
1. Môi trường tự nhiên

23
23
24
26
26
28
29
31
31
32
33
33
35
38
41
43
45
46
46
49
51
52
54
55
57
58
58
61
61
61
61
62
63
63
64
65
202

2. Môi trường tổng hợp
3. Khử trùng
4. Nuôi cấy
V. Sản xuất kháng sinh
1. Sản xuất penicillin
2. Sản xuất streptomycin
VI. Sản xuất thuốc bằng công nghệ DNA tái t...
Nguyn Hoàng Lc
Giáo trình
CÔNG NGH T BÀO
Nhà xut bn Đại hc Huế
Năm 2006
Sách giáo trình công nghệ tế bào - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sách giáo trình công nghệ tế bào - Người đăng: gadauto1508
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
207 Vietnamese
Sách giáo trình công nghệ tế bào 9 10 337