Ktl-icon-tai-lieu

Sản xuất axetylen từ khí tự nhiên

Được đăng lên bởi Trùm Dầu Mỏ Bk
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 2867 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§å ¸n tèt nghiÖp ThiÕt kÕ ph©n xëng s¶n xuÊt Axetylen tõ khÝ thiªn nhiªn
Giíi thiÖu
KhÝ nhiªn khÝ ®ång hµnh trªn thÕ giíi hiÖn nay cã tiÒm n¨ng rÊt
lín víi tr÷ lîng íc tÝnh kho¶ng 130.10
3
m
3
, trong ®ã sn xuÊt dông
kho¶ng 2.10
3
m
3
. ViÖc dông khÝ tù nhiªn hiÖn nay c yÕu lµm nhiªn
liÖu cho c¸c ®èt, lß h¬i, nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn mét phÇn nhá lµm nguyªn
liÖu cho tæng p ho¸ dÇu. §Ó n©ng cao gi¸ trÞ sö dông vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ ng-
êi ta g¾ng t×m ra ph¬ng ph¸p tèi u ®Ó chuyÓn ho¸ khÝ nhiªn thµnh c¸c
hydrocacbon nguyªn C 2. C¸c s¶n phÈm nµy øng dông réng rÜa
lµm nguyªn liÖu cho tæng hîp h÷u c¬ ho¸ dÇu.
Tríc ®©y, Axetylen nguån nguyªn liÖu c yÕu trong c«ng nghiÖp
tæng p h÷u c¬. Khi c«ng nghiÖp ho¸ dÇu ph¸t triÓn, Axetylen ®îc s¶n xuÊt
napheta h¬n, bÒn h¬n. Tuy nhiªn, Axetylen vÉn ®îc tiÕp tôc s¶n xuÊt do
mét s¶n phÈm ®Æc bÖit ®îc tæng hîp tõ Axetylen hiÖu qu¶ h¬n, hiÖu suÊt
cao, c«ng nghÖ tiªn tiÕn.
C¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ sn xuÊt Axetylen trªn thÕ giíi hiÖn nay gåm cã:
C«ng nghÖ s¶n xuÊt Axetylen tõ than ®¸ hay cacbuacanxi.
C«ng nghÖ s¶n xuÊt Axetylen tõ khÝ tù nhiªn vµ hydrocacbon.
C«ng nghÖ s¶n xuÊt Axetylen than ®¸ hay canxicacbua c«ng nghÖ
truyÒn thèng. Nã cã u ®iÓm lµ Axetylen thu ®îc nång ®é k cao (90%), nhng
g©y « nhiÔm m«i trêng, tiªu thô n¨ng lîng lín (®iÖn n¨ng ), khã ®éng
ho¸. HiÖn nay, c¸c níc Italy, NhËt, Nam Phi, Ên §é vÉn s¶n xuÊt Axetylen
theo ph¬ng ph¸p nµy.
C«ng nghÖ s¶n xuÊt Axetylen khÝ nhiªn hydrocacbon qu¸
tr×nh míi ph¸t triÓn tõ nh÷ng n¨m 1940. Hydrocacbon bÞ nhiÖt ph©n ë nhiÖt ®é
cao 1100 - 1500
0
C trong ®iÒu kiÖn thêi gian lu rÊt ng¾n c vµi ms (0,005 -
0,02s). Sau ®ã s¶n phÈm ®îc nhanh chãng lµm l¹nh xuèng nhiÖt ®é thÊp nh»m
tr¸nh ph©n huû s¶n phÈm. C«ng nghÖ nµy u ®iÓm lµ kh«ng « nhiÔm m«i tr-
êng, kinh tÕ, ®éng ho¸ cao. Do vËy, ®Ò tµi cña em lµ "ThiÕtph©n xëng
s¶n xuÊt Axetylen tõ khÝ thiªn nhiªn"
TrÇn Thanh H÷u - Líp Ho¸ DÇu II
1
Sản xuất axetylen từ khí tự nhiên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sản xuất axetylen từ khí tự nhiên - Người đăng: Trùm Dầu Mỏ Bk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Sản xuất axetylen từ khí tự nhiên 9 10 524