Ktl-icon-tai-lieu

sản xuất vinylclorua

Được đăng lên bởi Trùm Dầu Mỏ Bk
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 4817 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Mục lục.
MỤC LỤC......................................................................1
PHẦN MÉT : MỞ ĐẦU..............................................2
PHẦN HAI : QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT
VINYLCLORUA...........................................................5
I / TỔNG QUAN QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT
VINYLCLORUA..............................................................5
1/ Sản xuất vinylclorua đi từ dicloetan.................7
2/ Quá trình sản xuất VC từ etylen..................13
3/ Sản xuất VC từ etan.......................................15
4/ Phương pháp liên hợp sản xuất VC...............18
II / VINYLCLORUA.
...................................................................................21
1/ Tính chất vật lý của Vinylclorua. ..................21
2/ Tính chất hoá học..........................................22
III / QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VINYLCLORUA TỪ
NGUYÊN LIỆU AXETYLEN...........................................24
1/ Nguyên liệu của quá trình..............................24
2/ Xúc tác cho quá trình.....................................33
3/ Động học và cơ chế phản ứng.......................35
4 Sản xuất VC từ axetylen trong pha láng............37
5/ Sản xuất VC từ axetylen theo phương pháp
trong pha khí.........................................................39
6/ Đánh giá ưu nhược điểm của quá trình sản
xuất VC từ axetylen...............................................44
PHẦN BA: TÍNH TOÁN............................................45
I/ SỐ LIỆU ĐẦU BÀI.................................................45
II/ THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA PHÂN XƯỞNG...........46

III/ CƠ SỞ TÍNH TOÁN CỦA QUÁ TRÌNH...................46
1/ Các phản ứng xảy ra trong quá trình............46
2/ Cơ sở tính toán cân bằng vật chất.................47
3/ Cân bằng nhiệt lượng....................................49
IV/ TÍNH TOÁN CÂN BẰNG NHIỆT LƯỢNG...............52
1/ Nguyên liệu axetylen......................................52
2/ Nguyên liệu HCl............................................53
3/ Lượng sản phẩm phụ tạo thành trong quá trình.
..............................................................................54
V/ CÂN BẰNG NHIỆT LƯỢNG...................................56
1/ Nhiệt lượng cung cấp cho quá trình..............57
2/ Nhiệt lượng đi ra trong quá trình..................58
3/ Thể tích dầu mát cần thiết cho quá trình..........59
....................................................................................60
PHẦN BÈN : KẾT LUẬN.........................61
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....
Mục lục.
MỤC LỤC......................................................................1
PHẦN MÉT : MỞ ĐẦU..............................................2
PHẦN HAI : QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT
VINYLCLORUA...........................................................5
I / TỔNG QUAN QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT
VINYLCLORUA..............................................................5
1/ Sản xuất vinylclorua đi từ dicloetan.................7
2/ Quá trình sản xuất VC từ etylen..................13
3/ Sản xuất VC từ etan.......................................15
4/ Phương pháp liên hợp sản xuất VC...............18
II / VINYLCLORUA.
...................................................................................21
1/ Tính chất vật lý của Vinylclorua. ..................21
2/ Tính chất hoá học..........................................22
III / Q TRÌNH SẢN XUẤT VINYLCLORUA TỪ
NGUYÊN LIỆU AXETYLEN...........................................24
1/ Nguyên liệu của quá trình..............................24
2/ Xúc tác cho quá trình.....................................33
3/ Động học và cơ chế phản ứng.......................35
4 Sản xuất VC từ axetylen trong pha láng............37
5/ Sản xuất VC từ axetylen theo phương pháp
trong pha khí.........................................................39
6/ Đánh giá ưu nhược điểm của quá trình sản
xuất VC từ axetylen...............................................44
PHẦN BA: TÍNH TOÁN............................................45
I/ S LIỆU ĐẦU BÀI.................................................45
II/ THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA PHÂN XƯỞNG...........46
sản xuất vinylclorua - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sản xuất vinylclorua - Người đăng: Trùm Dầu Mỏ Bk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
sản xuất vinylclorua 9 10 361