Ktl-icon-tai-lieu

SEAMATE

Được đăng lên bởi Nguyen Minh Toan
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 199 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SEA-M
MATE

UNDERWATER ELECTRICAL WET-MATE CONNECTORS

r k a b o t ^q b o  b i b ` q o f ` ^ i  t b qJ j ^q b  ` l k k b ` q l o p

f k q o l a r ` q f l k
pb^`lk EÉìêçéÉFiíÇÜ~ëêÉJÇÉîÉäçéÉÇáí'ëïÉääâåçïårJj^qb ê~åÖÉçÑìåÇÉêï~íÉêÉäÉÅíêáÅ~äïÉíJã~íÉÅçåJ
åÉÅíçêëIã~âáåÖáíÉ~ëáÉêíçã~åìÑ~ÅíìêÉ~åÇáåÅçêéçê~íáåÖÉñáëíáåÖéêçîÉåíÉÅÜåçäçÖóK
qÜÉSEA-MATE ëÉêáÉëÜ~ëã~åóÑÉ~íìêÉëáåÅäìÇáåÖÑìääóáåíÉêÅÜ~åÖÉ~ÄäÉáåëÉêíëïÜáÅÜçÑÑÉêëÖêÉ~íÉêÑäÉñJ
áÄáäáíóíçíÜÉÅìëíçãÉêïáíÜÑìääm_lcÅ~é~Äáäáíó~åÇáåÅêÉ~ëÉÇÅçåí~ÅíÅçåÑáÖìê~íáçåëKfå~ÇÇáíáçåIíÜáëÅçåJ
åÉÅíçêê~åÖÉÜ~ëã~åóçÑíÜÉçêáÖáå~äÑÉ~íìêÉë~ëíÜçëÉçÑíÜÉrJj^qb ëÉêáÉëáåÅäìÇáåÖIéçëáíáîÉâÉóáåÖ~åÇ
éêçîÉåìåÇÉêï~íÉêã~íáåÖíÉÅÜåçäçÖó~åÇ~êçÄìëíÇÉëáÖåÑçêÜ~êëÜëìÄëÉ~ÉåîáêçåãÉåíëK
qÜÉã~åìÑ~ÅíìêÉ~åÇ~ëëÉãÄäóçÑ~ääé~êíëáåÜçìëÉÉåëìêÉëíÜ~íÉ~ÅÜSEA-MATE ÅçååÉÅíçêáëëìééäáÉÇ
íçíÜÉÜáÖÜÉëíçÑëí~åÇ~êÇëKqÜáëÅçååÉÅíçêê~åÖÉáëã~åìÑ~ÅíìêÉÇÑêçãPNSipí~áåäÉëëpíÉÉä~ëëí~åÇ~êÇI
ÜçïÉîÉêçíÜÉêã~íÉêá~äë~êÉ~î~áä~ÄäÉìéçåêÉèìÉëíK

^s^ f i ^ _ f i f q v
qÜÉSEA-MATE ê~åÖÉáë~î~áä~ÄäÉáåQëÜÉääëáòÉëÑêçãOíçPTÅçåí~ÅíÅçåÑáÖìê~íáçåëKtáíÜçáäÑáääÉÇ~åÇ
ãçìäÇÉÇîÉêëáçåë~î~áä~ÄäÉ~åÇíÜÉ~ÄáäáíóíçáåÅçêéçê~íÉcfq^íÉÅÜåçäçÖóIíÜáëÅçååÉÅíçêëÉêáÉëáëÉñíêÉãÉJ
äó~Ç~éí~ÄäÉKmêÉëëìêÉê~íÉÇíçTIRMMéëáERIOMMãï~íÉêÇÉéíÜFIíÜáëä~íÉëíëÉêáÉëçÑÑÉêëíÜÉåÉñíÉîçäìíáçåçÑ
çìêÜáÖÜäóëìÅÅÉëëÑìäÅçååÉÅíçêê~åÖÉK

^ m m i f ` ^q f l k p
qÜÉSEA-MATE áëëìáí~ÄäÉÑçê~ééäáÅ~íáçåëëìÅÜ~ëìåÇÉêï~íÉêÅ~ãÉê~ëIÇáîÉêÅçããìåáÅ~íáçåëIäáÖÜíëI
é~å~åÇíáäíëçê~åó~ééäáÅ~íáçåïÜÉêÉìåÇÉêï~íÉêã~íÉ~ÄáäáíóáëêÉèìáêÉÇK

q b p q f k d
qÜÉëÉÅçååÉÅíçêëÜ~îÉÖçåÉíÜêçìÖÜÑìääáåJÜçìëÉèì~äáÑáÅ~íáçåíÉëíáåÖIáåÅäìÇáåÖÄìíåçíäáãáíÉÇíçIíÜÉ
ÑçääçïáåÖW
aáÉäÉÅíêáÅÄêÉ~âÇçïåK
aêóã~íÉJÇÉã~íÉäáÑÉÅóÅäÉK
tÉíã~íÉJÇÉã~íÉäáÑÉÅóÅäÉK
j~íÉÇ~åÇçéÉåÑ~ÅÉeóÇêçëí~íáÅéêÉëëìêÉíÉëíáåÖìéíçNMIMMMéëáK

cçêÑìêíÜÉêáåÑçêã~íáçåéäÉ~ëÉÅçåí~Åípb^`lkK
REV III

Jpj N J


SEA-M
MATE

UNDERWATER ELECTRICAL WET-MATE CONNECTORS

m^ oq  k r j _ b o  p v p q b j
bu^jmibW

pjdJQJ``mJoL^
oáÖÜí^åÖäÉEléíáçå~äF
``mJ`~ÄäÉ`çååÉÅíçêmäìÖ
_`oJ_ìäâÜÉ~Ç`çååÉÅíçêoÉÅÉéí~ÅäÉ
c`oJcä~åÖÉ`çååÉÅíçêoÉÅÉéí~ÅäÉ
``oJ`~ÄäÉ`çååÉÅíçêoÉÅÉéí~ÅäÉ
mpoJmä~ëíáÅpéä~ëÜéêççÑoÉÅÉéí~ÅäÉ
mpmJmä~ëíáÅpéä~ëÜéêççÑmäìÖ
apoJaìããópÉ~äáåÖoÉÅÉéí~ÅäÉ
apmJaìããópÉ~äáåÖmäìÖ
kìãÄÉêçÑ`çåí~Åíë
pÜÉääpáòÉ
SEA-M
MATE `çååÉÅíçêpÉêáÉë

d b k b o ^ i  f k c l o ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SEAMATE - Người đăng: Nguyen Minh Toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
SEAMATE 9 10 92