Ktl-icon-tai-lieu

Sketchup 2015

Được đăng lên bởi Hiep Vu
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 442 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ñaàu tieân,ta khôûi ñoäng SketchUp2015.Choïn Start>Window>SketchUp 2015.

Nhaáp choïn coâng cuï Rectangle veõ moät hình chöõ nhaät nhö hình minh hoïa beân döôùi.

Tieáp tuïc veõ caùc hình chöõ nhaät nhö hình minh hoïa beân döôùi.

Nhaáp choïn coâng cuï Orbit ñeå xoay ñoái töôïng veà höôùng deã nhìn nhaát.

Nhaán choïn coâng cuï Move ñeå di chuyeån hình ngöôøi ra xa vò trí trung taâm.

Nhaáp choïn Rectangle ñeå veõ hình chöõ nhaät nhö hình minh hoïa beân döôùi.

Nhaáp choïn Line ñeå veõ moät ñoaïn thaúng nhö hình minh hoïa beân döôùi.

Nhaáp choïn Circle ñeå veõ hình troøn nhö hình minh hoïa beân döôùi.

Nhaáp choïn coâng cuï Eraser ñeå xoùa caùc ñoaïn thaúng khoâng caàn thieát.

Nhaáp choïn coâng cuï Select ñeå choïn ñoái töôïng.

Nhaáp choïn Move ñeå sao cheùp ñoái töôïng naøy ra nhieàu hôn.

Sao cheùp ñoái töôïng ra nhieàu thaønh phaàn nhö hình minh hoïa beân döôùi.

Nhaáp choïn coâng cuï Eraser treân thanh coâng cuï ñeå xoùa caùc ñoái töôïng.

Keát quaû ta coù ñoái töôïng ñöôïc veõ nhö hình minh hoïa beân döôùi.

Duøng coâng cuï Push/Pull ñeå ñaåy caùc hình troøn naøy lean thaønh khoái.Sau ñoù nhaáp choïn
coâng cuï Select.

Söû duïng coâng cuï Make Component ñeå taïo caùc ñoái töôïng thaønh phaàn nhö hình minh hoïa
beân döôùi.

Keát quaû,Component ñöôïc taïo nhö hình minh hoïa beân döôùi.Sau ñoù,duøng coâng cuï Move ñeå
sao cheùp caùc khoái thaønh nhieàu khoái nhö hình minh hoïa beân döôùi.

Keát quaû, moät khoái ñöôïc sao cheùp thaønh khoái khaùc nhö hình döôùi.

Caùc khoái ñöôïc taïo thaønh nhö hình aûnh.Nhaáp choïn coâng cuï Circle ñeå veõ ñöôøng troøn.

Veõ moät ñöôøng troøn treân maët khoái truï nhö hình veõ.

Duøng coâng cuï Push/Pull ñeå ñaåy hình troøn thaønh khoái nhö hình veõ.

Nhaáp choïn coâng cuï Line ñeå veõ ñoaïn thaúng.

Keát quaû,caùc ñoaïn thaúng ñöôïc veõ nhö hình minh hoïa beân döôùi.Nhaáp choïn coâng cuï Circle
ñeå veõ ñöôøng troøn.

Keát quaû,caùc ñöôøng troøn ñöôïc taïo ra nhö hình minh hoïa beân döôùi.

Nhaáp choïn coâng cuï Push/Pull ñeå ñaåy caùc hình naøy leân thaønh khoái nhö hình veõ.Nhaáp phaûi
chuoät vaø choïn Explode ñeå taùch caùc phaàn cuûa Component thaønh töøng phaàn rieâng bieät ñeå
deã Push/Pull.

Löu yù:Trong quaù trình laøm ta phaûi nhaáp phaûi vaøo ñoái töôïng vaø choïn Explode ñeå boû taïo
caùc thaønh phaàn.Keát quaû,ta coù nhö hình döôùi.

Nhaáp choïn coâng cuï Move ñeå sao cheùp maët phaúng ñaùy leân thaønh maët phaúng laøm vieäc.

Nhaáp choïn coâng cuï Rectangle ñeå veõ caùc hình chöõ nhaät nhö hình ...
Ñaàu tieân,ta khôûi ñoäng SketchUp2015.Choïn Start>Window>SketchUp 2015.
Nhaáp choïn coâng cuï Rectangle veõ moät hình chöõ nhaät nhö hình minh hoïa beân döôùi.
Tieáp tuïc veõ caùc hình chöõ nhaät nhö hình minh hoïa beân döôùi.
Sketchup 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sketchup 2015 - Người đăng: Hiep Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Sketchup 2015 9 10 202