Ktl-icon-tai-lieu

Sketchup User Guide

Được đăng lên bởi d0123456789d
Số trang: 390 trang   |   Lượt xem: 6069 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Contents
Contents ....................................................................................................................... 1
Welcome to SketchUp (Microsoft Windows) ............................................................ 7
Technical Support ....................................................................................................... 8
What's New in this Release? ...................................................................................... 9
Learning SketchUp.................................................................................................... 11
Concepts .................................................................................................................... 13
Designing in SketchUp ............................................................................................. 14
Drawing Quickly......................................................................................................... 19
Viewing Models in 3 Dimensions ............................................................................. 26
Adding Detail to Your Models .................................................................................. 29
Presenting Your Models ........................................................................................... 37
Modeling Terrain and Organic Shapes.................................................................... 40
The SketchUp User Interface.................................................................................... 43
Introduction to the SketchUp Interface ................................................................... 44
File Menu .................................................................................................................... 47
Edit Menu.................................................................................................................... 52
View Menu .................................................................................................................. 55
Camera Menu ............................................................................................................. 57
Draw Menu.................................................................................................................. 59
Tools Menu................................................................................................................. 60
Window Menu........................................................................
1
Contents
Contents ....................................................................................................................... 1
Welcome to SketchUp (Microsoft Windows) ............................................................ 7
Technical Support ....................................................................................................... 8
What's New in this Release? ...................................................................................... 9
Learning SketchUp.................................................................................................... 11
Concepts .................................................................................................................... 13
Designing in SketchUp ............................................................................................. 14
Drawing Quickly......................................................................................................... 19
Viewing Models in 3 Dimensions............................................................................. 26
Adding Detail to Your Models .................................................................................. 29
Presenting Your Models ........................................................................................... 37
Modeling Terrain and Organic Shapes.................................................................... 40
The SketchUp User Interface.................................................................................... 43
Introduction to the SketchUp Interface................................................................... 44
File Menu .................................................................................................................... 47
Edit Menu.................................................................................................................... 52
View Menu .................................................................................................................. 55
Camera Menu ............................................................................................................. 57
Draw Menu.................................................................................................................. 59
Tools Menu................................................................................................................. 60
Window Menu............................................................................................................. 63
Help Menu................................................................................................................... 65
Toolbars...................................................................................................................... 67
Context Menus........................................................................................................... 71
Dialog Boxes.............................................................................................................. 72
Drawing Axes............................................................................................................. 74
Inference..................................................................................................................... 76
Principal Tools........................................................................................................... 79
.Select Tool.......................................................................................................... 80
Eraser Tool ......................................................................................................... 84
Paint Bucket Tool............................................................................................... 85
Drawing Tools............................................................................................................ 88
Sketchup User Guide - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sketchup User Guide - Người đăng: d0123456789d
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
390 Vietnamese
Sketchup User Guide 9 10 308