Ktl-icon-tai-lieu

slide-TTNT-ptit-4.2

Được đăng lên bởi phandaobn
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 2658 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Phạm Việt Hưng - TTNT

NHậP MÔN
TRÍ TUệ NHÂN TạO
13/08/13

Chương 4: Mạng Bayes

Mạng Bayes
Bayes network

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Vấn đề biểu diễn xác suất


Bài toán suy diễn









Cho bằng chứng E1, E2, …,En
Cần xác định yêu cầu Q bằng cách tính P(Q|E1,E2,
…,En)

Nếu có tất cả các xác suất đồng thời có thể tính
xác suất điều kiện trên
Bảng xác suất đồng thời có kích thước tăng
theo hàm mũ của số biến => quá lớn trên thực
tế
Cần có cách biểu diễn và suy diễn thực tế hơn
Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Ví dụ:


Một người đi làm về, cần đoán trong nhà có
người không. Biết rằng:







Nếu người nhà đi vắng thì thường (nhưng không
luôn luôn) bật đèn ngoài sân
Khi không có người ở nhà thì thường buộc chó ở
bên ngoài
Nếu chó bị ốm cũng bị buộc ở bên ngoài
Nếu chó ở ngoài thì có thể nghe tiếng sủa

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Biến ngẫu nhiên


Xác định 5 biến ngẫu nhiên sau






O : nhà không có người
L : đèn ngoài sân sáng
D : chó buộc ở ngoài
B : chó bị ốm (đau bụng)
H : nghe thấy tiếng sủa

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Quan hệ giữa các nút

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Mạng Bayes

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Định nghĩa mạng Bayes


Định nghĩa: Mạng Bayes bao gồm 2 phần




Phần thứ nhất là đồ thị có hướng, không chu trình,
trong đó mỗi nút ứng với một biến ngẫu nhiêu, mỗi
cạnh (có hướng) biểu diễn cho quan hệ giữa nút gốc
và nút đích
Phần thứ hai là bảng xác suất điều kiện chứa xác
suất điều kiện của nút con khi biết tổ hợp giá trị của
nút bố mẹ

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Tính độc lập xác suất của mạng Bayes


Mạng Bayes cho phép biểu diễn ngắn gọn toàn bộ các xác suất
đồng thời



Việc rút gọn nhờ sử dụng tính độc lập xác suất trong mạng



Độc lập xác suất:


Mỗi nút V độc lập với tất cả các nút không phải là hậu duệ của V, nếu
biết giá trị các nút bố mẹ của V



Ví dụ: H độc lập có điều kiện với L,O,B nếu biết D

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Tính xác suất đồng thời cho mang Bayes

P(H,~L,D,~O,B) =
= P(H | ~L,D,~O,B) * P(~L,D,~O,B)
= P(H|D) * P(~L,D,~O,B)
= P(H|D) P(~L | D,~O,B) P(D,~O,B)
= P(H|D) P(~L|~O) P(D,~O,B)
= P(H|D) P(~L|~O) P(D | ~O,B) P(~O,B)
= P(H|D) P(~L|~O) P(D|~O,B) P(~O) P(B)

= (.3)(1 - .6)(.1)(1 - .6)(.3)

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Xác suất đồng thời (tổng quát)
n

P( X 1 = x1 ,..., X n = xn ) =

∏ P( X

i

= xi | Cha _ me( X i ))

i =1



Trong đó:


Xi là các biến ngẫu nhiên



Cha_me(Xi) là các biến ngẫu nhiên là cha mẹ của
Xi

Phạm Việt Hưng - TTN...
NHậP MÔN
TRÍ TUệ NHÂN TạO
Chương 4: Mạng Bayes
28/07/13
Phạm Việt Hưng - TTNT
slide-TTNT-ptit-4.2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
slide-TTNT-ptit-4.2 - Người đăng: phandaobn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
slide-TTNT-ptit-4.2 9 10 486