Ktl-icon-tai-lieu

slide-TTNT-ptit2.3

Được đăng lên bởi phandaobn
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 2223 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phạm Việt Hưng - TTNT

NHậP MÔN
TRÍ TUệ NHÂN TạO
13/08/13

Chương 2: Tìm kiếm

Tìm kiếm cục bộ
Local search

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Bài toán 1 triệu con hậu




Liệu các thuật toán đã học có khả năng giải
bài toán 1 triệu con hậu không?
Liệu các thuật toán đã học có khả năng giải
bài toán 1 triệu con hậu trong thời gian hợp lý
không không?

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Vấn đề chưa giải quyết được


Thuật toán tìm kiếm đã được giới thiệu đều có
có các đặc điểm:





Khảo sát không gian trạng thái có hệ thống
Tìm đường và ghi lại đường đã đi

Không thích hợp với không gian trạng thái lớn



Lưu lại trạng thái tốn bộ nhớ
Duyệt không gian trạng thái một cách toàn diện
(tốn thời gian)

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Giải quyết thế nào


Giải quyết thế nào?


Không quan tâm đến đường đi
 Chỉ



Không quan tâm đến lời giải tối ưu
 Chỉ





quan tâm đến đích
quan tâm đến lời giải chấp nhận được

Thời gian thực hiện phải nằm trong khoảng chấp
nhận được

Tối ưu hóa tổ hợp (tối ưu hóa rời rạc)

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Giải pháp là tìm kiếm cục bộ


Bài toán tối ưu hóa tổ hợp
 Tìm trạng thái tối ưu: cực đại hoá hoặc cực tiểu
hoá hàm mục tiêu
 Không gian trạng thái rất lớn
 Không thể dùng các phương pháp tìm kiếm đã
học để xem xét toàn bộ không gian trạng thái
(NP đầy đủ)
 Không tồn tại thuật toán cho phép tìm lời giải tốt
nhất và có độ phức tạp tính toán nhỏ
 Có thể chấp nhận những lời giải tương đối tốt
Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Ý tưởng





Chỉ quan trọng trạng thái đích, không quan trọng
đường đi.
Mỗi trạng thái là một lời giải (có thể chưa tối ưu).
Cải thiện dần (iterative improvement) lời giải
bằng cách.




Thay đổi từ một trạng thái xuất phát nào đó.
Để đến trạng thái có hàm mục tiêu tốt hơn.
Thay đổi trạng thái là thực hiện chuyển động


Trạng thái nhận được từ trạng thái n bằng cách thực hiện
chuyển động gọi là hàng xóm của n
Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Ví dụ: n con hậu

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Phát biểu bài toán





Không gian trạng thái X
Hàm mục tiêu Obj: X → ℜ
N(x) xác định các “hàng xóm” của x
Tìm trạng thái x* sao cho Obj(x*) là nhỏ nhất
hoặc lớn nhất

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Phát biểu bài toán n con hậu


X là




Obj: X → ℜ là




Số cặp con hậu đe dọa nhau

N(x) là




Các sắp xếp n con hậu trên bàn cờ

Hàm di chuyển 1 con hậu sang vị trí lân cận

Tìm trạng thái x* sao cho Obj(x*) là nhỏ nhất
(bằng 0 nếu tìm ra lời giải)
Phạm Việt Hưng - TTNT

13/0...
NHậP MÔN
TRÍ TUệ NHÂN TạO
Chương 2: Tìm kiếm
28/07/13
Phạm Việt Hưng - TTNT
slide-TTNT-ptit2.3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
slide-TTNT-ptit2.3 - Người đăng: phandaobn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
slide-TTNT-ptit2.3 9 10 415