Ktl-icon-tai-lieu

SƠ ĐỒ TĨNH TẢI TÁC DỤNG LÊN 1927 KHUNG

Được đăng lên bởi minhbkxd
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 472 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SƠ ĐỒ TĨNH TẢI TÁC DỤNG LÊN KHUNG TRỤC 2:

14.075

30.390
13.479

1.41

70.607

13.479

65.056

17.414

70.607

65.056

71.587

79.286

17.414

79.286

52.503

52.503

5.570

81.246

17.414

D

1.41

5.570

17.414

67.016

27.467

10.276

17.414

17.414

E

26.413

29.335

52.503

5.570

c

s¬ ®å t¶i träng tÜnh t¶i

B

14.075

•
•
•
•

3.2.Hoạttải:

•

Lậpbảngtínhtoántacótảitrọngdohoạttảisàntruyềnvàodầmkhung:

3.21.Hoạttảisàntruyềnvàodầmkhung:
a.Tầng2, 3và4:
Hoạttảitiêuchuẩnptc(kN/m2)lấytheoTCVN 27371995.Côngtrìnhđượcchialàmnhiềuloạiphòngvớichứcnăngkhácnhau.Căncứvàomỗiloạiphòngchứcnăngtatiếnhànhtraxácđịnhhoạttảitiêuchuẩnvàsau
đónhânvớihệsốvượttảin. Tasẽcóhoạttảitínhtoánps(kN/m2).Tạicácôsàncónhiềuloạihoạttảitácdụng, tachọngiátrịlớnnhấttrongcáchoạttảiđểtínhtoán.

•
•

b.Tầngmái:
HoạttảisàntầngmáixácđịnhtheoTCVN2737-1995:

•

3.22.Hoạttảisàntruyềnvàonútkhung:

•
•

a.Tầng2, 3và4:
Hoạttảisàntruyềnvàodầmdọc,dầmphụsauđótruyềnvàonútkhung,cáchtínhtoántươngtựnhưtĩnhtải,lậpbảngtínhtoántacótảitrọngdohoạttảisàntruyềnvà
onútkhung.

•

b.Tầngmái:

•
•

sSƠĐỒ HOẠT TẢI TÁC DỤNG LÊN KHUNG TRỤC 2:
SƠ ĐỒ HOẠT TẢI 1:

2.282

2.282

1.85

11.387

1.85 2.282

0.914

11.387

12.893

12.893

5.625

4.725

11.387

11.387

11.387

5.625

11.387

12.893

5.625

E

2.282

12.893
4.725

D

c

TR¦êNG HîP HO¹T T¶I 1

B

•

SƠ ĐỒ HOẠT TẢI 2:
1.85

1.85

0.914

1.397

11.387

0.512

1.397

11.387
5.625

11.387

11.387

12.893

12.893

5.625

4.725

11.387

11.387
5.625

E

D

c

TR¦êNG HîP HO¹T T¶I 2

B

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.3.Tảitrọnggió:
Tảitrọnggiótácdụnglênkhungđượctínhtoántheotiêuchuẩn2737-1995baogồm2thànhphần:giótĩnhvàgióđộng.
VìchiềucaocôngtrìnhH<40mnêntakhôngxétthànhphầngióđộng
Thôngsốtínhtoán:
+Địađiểmxâydựng:
Tỉnh,thành:ThànhphốĐàNẵng
Quận,huyện:QuậnLiênChiểu
+ Theotiêuchuẩn2737-1995thuộcvùnggió: IIB
+Áplựcgiótiêuchuẩn:

W0=0,95

+Hệsốvượttải:

n=1,2

2
(kN/m )

+Hệsốkkểđếnsựthayđổiáplựcgiótheochiềucaoz:Tra TCVN 2737-1995
+Hệsốkhíđộng:TraTCVN 2737-1995
Phíagióđẩy:Cđ= 0,8
Phíagióhút:Ch= - 0,6
+ S:diệntíchđóngió

•
•
•
•
•
•

Tảitrọnggiótácdụnglêncôngtrìnhđượcquyvềnútcủacôngtrình
Côngthứctínhtoántảitrọnggiótácdụnglênnútcủacôngtrình:
+Phíagióđẩy:Pđ=n.k.Cđ.W0.Sđ
+Phíagióhút:Ph=-n.k.Ch.W0.Sh
Taxemnhưtoànbộtảitrọnggiótácdụngvàonút1tínhtừcaotrình0.000đếncaotrình+5.400đượcquyvềtoànbộtảitrọngcủanút1.
Lậpbảngtínhtoántacótảitrọnggiótácdụngvàonútkhung:

•

Phầntảitrọnggiótácdụnglênmái(tínhtừđỉnhcộttrởlên)đượcquyvềthànhlựctậptrungWđặttạiđầucột(nút4):

•
•
•
•
•
•
•
•
•...
SƠ ĐỒ TĨNH TẢI TÁC DỤNG LÊN KHUNG TRỤC 2:
s¬ ®å t¶i träng tÜnh t¶i
E D c B
5.570
17.41417.414
52.503
81.24667.01671.587
5.570
17.41417.414
52.503
79.28665.05670.607
5.570
17.41417.414
52.503
79.28665.05670.607
13.47913.479
10.276
1.411.41
14.075
27.467
26.413
29.335
30.390
14.075
SƠ ĐỒ TĨNH TẢI TÁC DỤNG LÊN 1927 KHUNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SƠ ĐỒ TĨNH TẢI TÁC DỤNG LÊN 1927 KHUNG - Người đăng: minhbkxd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
SƠ ĐỒ TĨNH TẢI TÁC DỤNG LÊN 1927 KHUNG 9 10 814