Ktl-icon-tai-lieu

Sổ tay tra kích thước bu lông

Được đăng lên bởi Nguyen Quyet Thang
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 854 lần   |   Lượt tải: 3 lần
FULL THREAD HEXAGON HEAD SCREWS # 933 - DIN & ISO DIMENSIONS
Ref: DIN 933 - 1987

a

This standard contains specifications for fully threaded hexagon head screws with
coarse metric thread for diameters M 1.6 to M 52. Although long-term expectation is
for DIN to be superseded by ISO (lower half of page), current MMCC product # 933 is
supplied according to DIN dimensions below.

e

d

s

k

Dimensions in mm.
NOM. THREAD DIAMETER
(d)

M3

M4

M5

M6

(M 7)

M8

M 10

M 12

M 14

M 16

(M 18)

M 20

(M 22)

M 24

(M 27)

M 30

(M 33)

M 36

(M 39)

M 42

(M 45)

M 48

THREAD PITCH (coarse)
a
max.
min.
washer
face
max.
e min.
Nom. Dimensions
min.
k
max.
Max. = Nom. Dimensions
s
min.

0.5
1.5
0.15
0.4
6.01
2
1.88
2.12
5.5
5.32

0.7
2.1
0.15
0.4
7.66
2.8
2.68
2.92
7
6.78

0.8
2.4
0.15
0.5
8.79
3.5
3.35
3.65
8
7.78

1
3
0.15
0.5
11.05
4
3.85
4.15
10
9.78

1
3
0.15
0.5
12.12
4.8
4.65
4.95
11
10.73

1.25
3.75
0.15
0.6
14.38
5.3
5.15
5.45
13
12.73

1.5
4.5
0.15
0.6
18.9
6.4
6.22
6.56
17
16.73

1.75
5.25
0.15
0.6
21.1
7.5
7.32
7.68
19
18.67

2
6
0.15
0.6
24.49
8.8
8.62
8.98
22
21.67

2
6
0.2
0.8
26.75
10
9.82
10.18
24
23.67

2.5
7.5
0.2
0.8
30.14
11.5
11.28
11.72
27
26.67

2.5
7.5
0.2
0.8
33.53
12.5
12.28
12.72
30
29.67

2.5
7.5
0.2
0.8
35.72
14
13.78
14.22
32
31.61

3
9
0.2
0.8
39.98
15
14.78
15.22
36
35.38

3
9
0.2
0.8
45.2
17
16.65
17.35
41
40

3.5
10.5
0.2
0.8
50.85
18.7
18.28
19.12
46
45

3.5
10.5
0.2
0.8
55.37
21
20.58
21.42
50
49

4
12
0.2
0.8
60.79
22.5
22.08
22.92
55
53.8

4
12
0.3
1
66.44
25
24.58
25.43
60
58.8

4.5
13.5
0.3
1
71.3
26
25.58
26.42
65
63.1

4.5
13.5
0.3
1
76.95
28
27.58
28.42
70
68.1

5
15
0.3
1
82.60
30
29.58
30.42
75
73.1

a

e

Ref: ISO 4017-1979
This international standard gives specifications for fully threaded hexagon head screws
with metric dimensions and thread diameters from 3 mm up to and including 36 mm.

d
s

k

Dimensions in mm
NOM. THREAD
DIAMETER (d)

M3

M4

M5

M6

M8

M 10

M 12

M 14

M 16

M 20

M 24

M 30

M 36

THREAD PITCH (coarse)
a
max.
min.
washer
face
max.
e min.
Nom. Dimensions
min.
k
max.
max.
s
min.

0.5
1.5
0.15
0.4
6.01
2
1.88
2.12
5.5
5.32

0.7
2.1
0.15
0.4
7.66
2.8
2.68
2.92
7
6.78

0.8
2.4
0.15
0.5
8.79
3.5
3.35
3.65
8
7.78

1
3
0.15
0.5
11.05
4
3.85
4.15
10
9.78

1.25
3.75
0.15
0.6
14.38
5.3
5.15
5.45
13
12.73

1.5
4.5
0.15
0.6
17.77
6.4
6.22
6.58
16
15.73

1.75
5.25
0.15
0.6
20.03
7.5
7.32
7.68
18
17.73

2
6
0.15
0.6
23.35
8.8
8.62
8.98
21
20.67

2
6
0.2
0.8
26.75
10
9.82
10.18
24
23.67

2.5
7.5
0.2
0.8
33....
1-2
d
k
s
a
e
d
k
s
a
e
FULL THREAD HEXAGON HEAD SCREWS # 933 - DIN & ISO DIMENSIONS
Ref: DIN 933 - 1987
This standard contains specifications for fully threaded hexagon head screws with
coarse metric thread for diameters M 1.6 to M 52. Although long-term expectation is
for DIN to be superseded by ISO (lower half of page), current MMCC product # 933 is
supplied according to DIN dimensions below.
Dimensions in mm.
NOM. THREAD DIAMETER
(d)
M 3 M 4 M 5 M 6 (M 7) M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 (M 18) M 20 (M 22) M 24 (M 27) M 30 (M 33) M 36 (M 39) M 42 (M 45) M 48
THREAD PITCH (coarse) 0.5 0.7 0.8 1 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5
a max. 1.5 2.1 2.4 3 3 3.75 4.5 5.25 6 6 7.5 7.5 7.5 9 9 10.5 10.5 12 12 13.5 13.5 15
washer
face
min. 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
max. 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1 1 1 1
e min. 6.01 7.66 8.79 11.05 12.12 14.38 18.9 21.1 24.49 26.75 30.14 33.53 35.72 39.98 45.2 50.85 55.37 60.79 66.44 71.3 76.95 82.60
Nom. Dimensions 2 2.8 3.5 4 4.8 5.3 6.4 7.5 8.8 10 11.5 12.5 14 15 17 18.7 21 22.5 25 26 28 30
k
min. 1.88 2.68 3.35 3.85 4.65 5.15 6.22 7.32 8.62 9.82 11.28 12.28 13.78 14.78 16.65 18.28 20.58 22.08 24.58 25.58 27.58 29.58
max. 2.12 2.92 3.65 4.15 4.95 5.45 6.56 7.68 8.98 10.18 11.72 12.72 14.22 15.22 17.35 19.12 21.42 22.92 25.43 26.42 28.42 30.42
Max. = Nom. Dimensions5.57 8 10111317192224273032364146505560657075
s min. 5.32 6.78 7.78 9.78 10.73 12.73 16.73 18.67 21.67 23.67 26.67 29.67 31.61 35.38 40 45 49 53.8 58.8 63.1 68.1 73.1
Ref: ISO 4017-1979
This international standard gives specifications for fully threaded hexagon head screws
with metric dimensions and thread diameters from 3 mm up to and including 36 mm.
Dimensions in mm
NOM. THREAD
DIAMETER (d)
M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36
THREAD PITCH (coarse) 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 3 3.5 4
a max. 1.5 2.1 2.4 3 3.75 4.5 5.25 6 6 7.5 9 10.5 12
washer
face
min. 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
max. 0.40.40.50.50.60.60.60.60.80.80.80.80.8
e min. 6.01 7.66 8.79 11.05 14.38 17.77 20.03 23.35 26.75 33.53 39.98 50.85 60.79
Nom. Dimensions 2 2.8 3.5 4 5.3 6.4 7.5 8.8 10 12.5 15 18.7 22.5
k
min. 1.88 2.68 3.35 3.85 5.15 6.22 7.32 8.62 9.82 12.28 14.78 18.28 22.08
max. 2.12 2.92 3.65 4.15 5.45 6.58 7.68 8.98 10.18 12.72 15.22 19.12 22.92
s
max.5.57 8 10131618212430364655
min. 5.32 6.78 7.78 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67 23.67 29.67 35.38 45 53.8
Comparison Chart on
ISO/DIN standards across
flat size differences
M 10 M 12 M 14
Thread Diameter Max. Min. Max. Min. Max. Min.
ISO mm 16 15.73 18 17.73 21 20.67
DIN mm 17 16.73 19 18.67 22 21.67
*Please note: Diameters shown in () should be avoided for new design.
© Copyright Metric & Multistandard Components Corp. 2000
Sổ tay tra kích thước bu lông - Người đăng: Nguyen Quyet Thang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Sổ tay tra kích thước bu lông 9 10 13