Ktl-icon-tai-lieu

Solidwork nâng cao

Được đăng lên bởi manh.vd
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 776 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Cách vẽ Threads (ren) trong đinh ốc bằng Solidworks
Giả thiết rằng bạn rất ít kinh nghiệm dùng SW, vì bạn đề
nghị hướng dẫn chi tiết cách dựng mô hình bu-lông và ê-cu
M8, nên tôi trình bày thật chậm như sau:
Cách thiết kế tốt nhất là làm như ta đang chế tạo thật (bạn
sẽ thấy rằng cách đó đưa ra các kích thước tự động trong
bản vẽ Drawing rất thuận tiện cho gia công). Trước tiên, ta
dựng thân bu lông là một khối trụ có đường kính 8mm và dài
30mm. Sau đó chọn một mặt đầu để mở một sketch mới,
dùng ngay lệnh Convert Entities để chép lại biên dạng
đường tròn của mặt đầu này:

Từ sketch vừa tạo, ta dựng đường xoắn với chiều dài 20mm
và bước 1mm, bạn đặt các tùy chọn như minh họa dưới đây:
Click this bar to view the full image.

Bạn lưu ý góc xuất phát của đường xoắn phải trùng với một
mặt phẳng tọa độ nhé, trong ví dụ này thì nó trùng với
Front Plane. Sau đó dùng lệnh Chamfer để vát mép cạnh
đầu 1x45o.
Chọn mặt Front Plane và mở sketch mới, vẽ một tam giác
đều có cạnh dài 0.95mm (hoặc một giá trị nhỏ hơn 1mm).
Bạn chọn đỉnh thấp của tam giác này, giữ Ctrl và chọn
đường xoắn rồi gán cho chúng tương quan Pierce để khi cắt
ren thì đỉnh tam giác đó luôn bám theo đường dẫn xoắn:
Click this bar to view the full image.

Bạn đóng sketch này lại rồi dùng lệnh menu Insert, Cut,
Sweep... để cắt ren với biên dạng là hình tam giác và
đường dẫn là đường xoắn:

Nếu cẩn thận nữa, bạn kiểm tra chỗ kết thúc ren trên thân
bu-lông, thấy nó chấm dứt đột ngột khác thực tế là có đoạn
thoát dao:
Click this bar to view the full image.

Bạn chọn mặt phẳng nhỏ này để mở một sketch và dùng
lệnh Convert Entities để chép lại biên dạng tam giác này,
rồi dùng lệnh Extruded Cut để làm chỗ thoát dao:

Chọn mặt đầu còn lại của thân bu-lông để mở một sketch và
vẽ một đường tròn đồng tâm:

Dùng lệnh Extrude để tạo thành khối trụ với chiều cao
4.8mm:

Sau đó vát mép 1x30o, chú ý chiều vát:

Chọn mặt trên của khối trụ và vẽ một lục giác:

Dùng lệnh Extruded Cut để cắt xuống phía dưới, với tùy
chọn Flip side to cut và ta có được con bu-lông hoàn chỉnh:

Bạn lưu tập tin này với một cái tên thích hợp (bulong.prt
chẳng hạn), rồi Save As với một cái tên khác (ecu.prt chẳng
hạn), để chuẩn bị thiết kế ê-cu M8.
Tại tập tin ecu.prt , bạn right-click thư mục Extrude2 trong
cây thiết kế bên trái (là lệnh đã tạo ra khối trụ đuôi bu-lông)
và chọn Edit Feature. Tại Bảng Extrude2 này, bạn đặt các
tùy chọn theo đúng như minh họa:
Click this bar to view the full image.

Bạn sẽ thấy khối trụ chuyển lên vị tr...
Cách v Threads (ren) trong inh c b ng Solidworks đ
Gi thi t r ng b n r t ít kinh nghi m dùng SW, vì b n ế đề
ngh h ng d n chi ti t cách d ng mô hình bu-lông và ê-cu ướ ế
M8, nên tôi trình bày th t ch m nh sau: ư
Cách thi t k t t nh t là làm nh ta ang ch t o th t (b n ế ế ư đ ế
s th y r ng cách ó a ra các kích th c t ng trong đ đư ướ độ
b n v Drawing r t thu n ti n cho gia công). Tr c tiên, ta ướ
d ng thân bu lông là m t kh i tr ng kính 8mm và dài đườ
30mm. Sau ó ch n m t m t u m m t sketch m i, đ đầ để
dùng ngay l nh Convert Entities chép l i biên d ng để
ng tròn c a m t u này:đườ đầ
T sketch v a t o, ta d ng ng xo n v i chi u dài 20mm đườ
và b c 1mm, b n t các tùy ch n nh minh h a d i ây:ướ đặ ư ướ đ
Click this bar to view the full image.
Solidwork nâng cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Solidwork nâng cao - Người đăng: manh.vd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Solidwork nâng cao 9 10 883