Ktl-icon-tai-lieu

SoTay_HDBDCN

Được đăng lên bởi thucdang86
Số trang: 197 trang   |   Lượt xem: 3260 lần   |   Lượt tải: 13 lần
NGUYỄN HỒNG LONG
LÝ THỊ THÙY DƯƠNG
VNCPC

SỔ TAY BẢO DƯỠNG
CÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN
1

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN..................................................................................................6
CÁCH SỬ DỤNG CUỐN SỔ TAY BẢO DƯỠNG.................................7

SỔ TAY
BẢO DƯỠNG CÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN

PHẦN 1. CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ BẢO DƯỠNG....................8

2

I. 	
1.1. 	
1.2. 	
	
1.3. 	
	
1.4. 	

BẢO DƯỠNG CÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN LÀ GÌ?.................9
Định nghĩa Bảo dưỡng..................................................................9	
Bảo dưỡng Tiên tiến khác với Bảo dưỡng truyền 			
thống như thế nào?.....................................................................11
Các loại hình Bảo dưỡng Công nghiệp Tiên tiến trên 		
thế giới..............................................................................................11
Mô hình bảo dưỡng đề xuất cho Việt Nam.........................18

II. 	
	
2.1. 	
2.2. 	
	
2.3	

TẠI SAO CẦN ÁP DỤNG BẢO DƯỠNG CÔNG 			
NGHIỆP TIÊN TIẾN?.....................................................................19
Các lợi ích của Bảo dưỡng Công nghiệp Tiên Tiến............19
Các điều kiện đảm bảo sự khả thi áp dụng Bảo 			
dưỡng Công nghiệp Tiên tiến ở Việt Nam...........................20
Các điển hình áp dụng................................................................28

III. 	
3.1.
3.2.
	
3.3.
	
3.4.

BẮT ĐẦU NHƯ THẾ NÀO?.........................................................32
Kiểm toán Bảo dưỡng – Bạn đang ở đâu?............................33
Triển khai hệ thống cơ sở hạ tầng cần thiết cho Bảo 		
dưỡng Công nghiệp Tiên tiến..................................................33
Tích hợp bảo dưỡng công nghiệp tiên tiến vào hoạt 		
động quản lý hàng ngày của doanh nghiệp......................33
TPM và Kaizen................................................................................34

	
	
	
	

3

PHẦN 2. CÁC TÀI LIỆU CHUYÊN SÂU...............................................................36
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
	
6.	
	
7.	
	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
	
19.	
	
20. 	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.
26.

4

5S trong bảo dưỡng công nghiệp...........................................................37
Bản chất hoạt động và quá trình hỏng của thiết bị..........................40
Bảo dưỡng sửa chữa (bảo dưỡng hỏng máy).....................................54
Bảo dưỡng phòng ngừa.............................................................................61
Bảo dưỡng dựa trên tì...