Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng đồ thị smith

Được đăng lên bởi phunhi
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 7826 lần   |   Lượt tải: 35 lần
Telecommunications Program

Phần 2: Đồ Thị Smith (Smith Chart)

+ Được phát triển năm 1939 bởi Phillip Smith tại phòng Lab Bell
+ Có thể phát triển một cách trực quan các vấn đề về đường dây truyền
sóng và phối hợp trở kháng
+ Đơn giản trong việc tính toán, thiết kế một số bài toán thuộc lĩnh vực
siêu cao tần
+ Đồ thị Smith xây dựng dựa trên mối quan hệ 1-1 giữa hệ số phản xạ
và trở kháng đường dây chuẩn hoá

1 + Γz
1 + Γz
Z z = Z0
⇒ zz =
1 − Γz
1 − Γz

và

Z z − Z0 zz −1
Γz =
=
Z z + Z0 zz + 1

Chú ý: đồ thị Smith nằm trong vòng tròn đơn vị (vòng tròn bán kính bằng 1)

1

Telecommunications Program

Phần 2: Đồ Thị Smith (Smith Chart)

+ Các đồ thị vòng tròn
Ta có

1+ Γ
z=
= r + jx
1− Γ

và

z −1
= Γr + jΓi
Γ=
z +1

1 + Γr + jΓi (1 + Γr + jΓi )(1 − Γr + jΓi )
⇒ z = r + jx =
=
1 − Γr − jΓi
(1 − Γr )2 + Γi 2
2
2

1 − Γr − Γi
r =
(1 − Γr )2 + Γi 2

⇒ 
2Γi
x =

(1 − Γr )2 + Γi 2


2

Telecommunications Program

Phần 2: Đồ Thị Smith (Smith Chart)

+ Các đồ thị vòng tròn
Ta có

1+ Γ
z=
= r + jx
1− Γ

và

z −1
= Γr + jΓi
Γ=
z +1

1 + Γr + jΓi (1 + Γr + jΓi )(1 − Γr + jΓi )
⇒ z = r + jx =
=
1 − Γr − jΓi
(1 − Γr )2 + Γi 2
2
2

1 − Γr − Γi
r =
(1 − Γr )2 + Γi 2

⇒ 
2Γi
x =

(1 − Γr )2 + Γi 2


3

Telecommunications Program

Phần 2: Đồ Thị Smith (Smith Chart)

+ Đường đẳng r (r là hằng số)

(

)

r (1 − Γr ) + Γi = 1 − Γr − Γi
2

2

2

2

r − 2rΓr + rΓr + rΓi = 1 − Γr − Γi
2

(1 + r )Γr

2

2

2

2

− 2rΓr + (1 + r )Γi = 1 − r
2

 1− r 
2rΓr
2
Γr −
+ Γi = 
 (1 + r ) 

(1 + r )


2

 1− r   r   1 
r 

2
 Γr −
 + Γi = 
 (1 + r )  +  1 + r  =  1 + r 

1+ r 

 


 
2

2

2

4

Telecommunications Program

Phần 2: Đồ Thị Smith (Smith Chart)

+ Đường đẳng r (r là hằng số)
Γi

r=0

Tâm
r=1
Γr
r→∞

Bán kính

 r

,0 

1+ r 
1
1+ r

5

Telecommunications Program

Phần 2: Đồ Thị Smith (Smith Chart)

+ Đường đẳng x (x là hằng số)

(

)

x (1 − Γr ) + Γi = x − 2 xΓr + xΓr + xΓi = 2Γi
2

2

2

2

2Γi
1 − 2Γr + Γr + Γi −
=0
x
2

2

2

1 1

(Γr − 1) +  Γi −  =  
x  x


2

2

6

Telecommunications Program

Phần 2: Đồ Thị Smith (Smith Chart)

+ Đường đẳng x (x là hằng số)
r=1
Γi
Tâm
+jx

r=0
x=0

r=1
Γr

Bán kính

 1
1, 
 x
1
x

r→∞
-jx

7

Telecommunications Program

Phần 2: Đồ Thị Smith (Smith Chart)

+ Đồ thị Smith

Chú ý: trở kháng trên đồ thị Smith là trở kháng chuẩn hóa theo R0

8

Telecommunications Program

Phần 2: Đồ Thị Smith (Smith Chart)

+ Đọc đồ thị Smith
Biểu diễn trên đồ thị Smith
Γi

Γr

9
...
1
Telecommunications Program
Telecommunications Program
Phn 2: Đồ Th Smith (Smith Chart)
+ Được phát trin năm 1939 bi Phillip Smith ti phòng Lab Bell
+ Cóth phát trin mt cách trc quan các vn đề v đường dây truy
n
sóng vàphi hp tr kháng
+ Đơn gin trong vic tính toán, thiết kế mt s bài toán thuc lĩnh vc
siêu cao tn
+ Đồ th Smith xây dng da trên mi quan h 1-1 gia h s phn x
vàtr kháng đường dây chun hoá
z
z
z
z
z
z
zZZ
Γ
Γ
+
=
Γ
Γ
+
=
1
1
1
1
0
1
1
0
0
+
=
+
=Γ
z
z
z
z
z
z
z
ZZ
ZZ
Chúý: đồ th Smith nm trong vòng tròn đơn v (vòng tròn bán kính bng 1)
Sử dụng đồ thị smith - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử dụng đồ thị smith - Người đăng: phunhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Sử dụng đồ thị smith 9 10 987