Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng etabs để tính móng băng

Được đăng lên bởi eng.huyson
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1509 lần   |   Lượt tải: 9 lần
BÀI GIẢNG

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM
ETABS TRONG THIẾT KẾ
NHÀ CAO TẦNG

1. Khởi động chương trình: File > New Model........................................................................................6
2. Chọn đơn vị: kN-m................................................................................................................................6
3. Tạo lưới mô hình...................................................................................................................................6
4. Lưu file: File > Save..............................................................................................................................7
5. Khai báo đặc trưng vật liệu: Define > Material Properties...................................................................7
6. Khai báo tiết diện phần tử thanh (dầm, cột): Define > Frame Sections...............................................7
7. Khai báo tiết diện phầm tử tấm (sàn, vách): Define > Wall/Slab/Deck Sections................................7
8. Khai báo các trường hợp tải tĩnh: Define > Static Load Cases............................................................7
9. Tạo mô hình: Chọn chế độ “All stories” ..............................................................................................7
Draw > Draw Line Ojects > Draw Lines / Create Column….................................................................7
11. Xóa các phần tử thanh ở móng: View > Set Plan View > Base > Chọn các thanh dầm > delete......8
12. Gán ràng buộc liên kết: Chọn phần tử nút cần gán > Assign > Joint/Point > Restraints…...............8
13. Gán tải cho phần tử:.............................................................................................................................9
14. Đặt tên cho phần tử tấm vách: Chọn > Assign > Shell/Area > Pier Label …...................................9
15. Chia nhỏ phần tử: Chọn phần tử tấm sàn > Assign > Shell/Area > Area Oject Mesh Options.......10
16. Giải: Analyze > Run Analysis...........................................................................................................10
17. Thể hiện kết quả nội lực trong thanh, vách: Display > Show Member Forces/Stress Diagram
>Frame/Pier/Spandrel Forces… .............................................................................................................10
18. Xuất kết quả dạng text: File > Print Tables > Analysis Output…...................................................10
1.1. Undo..................................
I GIẢNG
ỨNG DỤNG PHẦN MỀM
ETABS TRONG THIẾT KẾ
NHÀ CAO TẦNG
Sử dụng etabs để tính móng băng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử dụng etabs để tính móng băng - Người đăng: eng.huyson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Sử dụng etabs để tính móng băng 9 10 217