Ktl-icon-tai-lieu

Sữa chữa ô tô

Được đăng lên bởi hiepdcdt
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 512 lần   |   Lượt tải: 1 lần
t r × n h ® é ® µ o t ¹ o
1
bé lao ®éng - th¬ng binh vµ x· héi
Tæng côc d¹y nghÒ
Dù ¸n gi¸o dôc kü thuËt vµ d¹y nghÒ (VTEP)
Gi¸o tr×nh
a)
b)
c)
Hµ Néi - 2004
M« ®un: söa ch÷a vµ b¶o dìng
HÖ thèng nhiªn liÖu ®éng c¬ x¨ng
M· sè : har 01 24
NghÒ : SöA CH÷A ¤T¤
Tr×nh ®é lµnh nghÒ
Logo
Sữa chữa ô tô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sữa chữa ô tô - Người đăng: hiepdcdt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
Sữa chữa ô tô 9 10 425