Ktl-icon-tai-lieu

SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG XE MÁY

Được đăng lên bởi ngdoantuanfb
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 415 lần   |   Lượt tải: 3 lần
M 07

Söa ch÷a xe m¸y

Bé c«ng th­¬ng
Tr­êng c®cn viÖt ®øc

M« ®un ®µo t¹o
Söa ch÷a vµ b¶o d­ìng xe m¸y
M· sè: MD 07

Th¸ng 8-2008
1

M 07

Söa ch÷a xe m¸y

Bé c«ng th­¬ng
Tr­êng c®cn viÖt ®øc

M« ®un ®µo t¹o
Söa ch÷a vµ b¶o d­ìng xe m¸y
M· sè: MD 07

Th¸ng 8-2008
2

M 07

Söa ch÷a xe m¸y
Môc lôc
Trang

PhÇn 1: Giíi thiÖu vÒ xe m¸y
Giíi thiÖu vÒ xe m¸y
PhÇn 2: §éng c¬ xe m¸y vµ bé phËn truyÒn ®éng
§éng c¬ xe m¸y (lý thuyÕt c¬ b¶n)
Söa ch÷a n¾p m¸y, xi lanh
Söa ch÷a c¬ cÊu trôc khuûu – thanh truyÒn
Söa ch÷a c¬ cÊu ph©n phèi khÝ
Söa ch÷a hÖ thèng nhiªn liÖu vµ tho¸t khÝ
Söa ch÷a hÖ thèng b«i tr¬n vµ lµm m¸t
Söa ch÷a hÖ thèng truyÒn ®éng
PhÇn 3: HÖ thèng ®iÖn
Nguån ®iÖn
M¹ch ®iÖn c¬ b¶n
§äc vµ ph©n tÝch m¹ch ®iÖn th«ng dông
PhÇn 4: HÖ thèng ®iÒu khiÓn vµ di ®éng
Söa ch÷a hÖ thèng ®iÒu khiÓn
Söa ch÷a hÖ thèng di ®éng

3

M 07

Söa ch÷a xe m¸y

PhÇn 1 : Giíi thiÖu vÒ xe m¸y
1.1. LÞch sö phÊt triÓn vµ ph©n lo¹i xe m¸y
- LÞch sö ph¸t triÓn
N¨m 1860, kÜ s­ ng­êi Ph¸p tªn lµ Gi¨ngªchiªn L¬noa, chÕ t¹o thµnh
c«ng ®éng c¬ ®èt trong. Ngay tõ ngµy Êy con ng­êi ®· cã ý muèn g¾n ®éng c¬
vµo xe hai b¸nh (tiÒn th©n cña xe m¸y ngµy nay). Tuy nhiªn ®éng c¬ cña L¬noa
ch¹y b»ng khÝ nhiªn liÖu cã kÝch th­íc lín vµ nÆng, nªn kh«ng thÓ ®Æt lªn xe hai
b¸nh.
N¨m 1885, kÜ s­ ng­êi §øc tªn lµ G«tlÝt §¨mle cïng víi M©yB¸ch chÕ
t¹o thµnh c«ng ®éng c¬ ®èt trong ch¹y x¨ng tèc ®é 800 vßng/ phót, c«ng suÊt 8
m· lùc vµ kÝch th­íc chØ b»ng 1/10 ®éng c¬ cña L¬noa. Thµnh c«ng nµy më ®Çu
cho kh¶ n¨ng sö dông ®éng c¬ ®èt trong vµo xe hai b¸nh.
Ngay tõ n¨m 1970, kÜ s­ ng­êi Ph¸p tªn lµ Per« ®· lµm ®­îc chiÕc xe m¸y
®Çu tiªn cã ®éng c¬ h¬i n­íc ch¹y b»ng cån.
Nhê cã ®éng c¬ cña G«tlÝt §¨mle, nam 1885 ng­êi §øc ®· g¾n ®­îc ®éng
c¬ ®èt trong vµo xe hai b¸nh.
Tõ n¨m 1897, n­íc §øc vµ n­íc Anh ®Òu chÕ t¹o xe m¸y.
Tõ ®Çu thÕ kØ 20, xe m¸y ®­îc dïng nhiÒu trªn thÕ giíi, nhÊt lµ c¸c n­íc
ch©u ¢u, víi nh÷ng kiÓu xe hiÖn ®¹i vµ ®Ñp.
HiÖn nay nhËt b¶n lµ n­íc s¶n xuÊt xe m¸y næi tiÕng thÕ giíi. ë ViÖt Nam
®ang l­u hµnh rÊt nhiÒu chñng lo¹i xe m¸y mang nh·n hiÖu c¸c n­íc NhËt B¶n,
§µi Loan, ý, §øc, Ph¸p, T¹i ViÖt Nam ®· cã nh÷ng c¬ së l¾p r¸p xe m¸y, ®· tù
s¶n xuÊt ®­îc mét sè chi tiÕt vµ bé phËn xe m¸y.
Xe m¸y lu«n lu«n ®­îc c¶i tiÕn vÒ mÆt kinh tÕ, kÜ thuËt vµ mÜ thuËt nh­
kiÓu d¸ng xe thay ®æi theo tõng n¨m s¶n xuÊt cho phï hîp víi thÞ hiÕu cña ng­êi
tiªu dïng.
§éng c¬ ngµy cµng ®­îc chÕ t¹o gän, nhÑ, ®Ñp, vµ hiÖu suÊt cao. C¸c bé
phËn kh¸c còng ®­îc hoµn thiÖn vÒ kÕt cÊu, tÝnh n»ng vµ mÜ thuËt.
RÊt nh...
M 07 Söa ch÷a xe m¸y
1
c«ng th¬ng
Trêng c®cn viÖt ®øc
M« ®un ®µo t¹o
Söa ch÷a vµ b¶o dìng xe m¸y
sè: MD 07
Th¸ng 8-2008
SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG XE MÁY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG XE MÁY - Người đăng: ngdoantuanfb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG XE MÁY 9 10 108