Ktl-icon-tai-lieu

Sức Bền Vật Liệu

Được đăng lên bởi Khương Duy
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 2073 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 6: Uốn Phẳng
Các Khái Niệm

1

Nội Lực Trên Mặt Cắt Ngang

2

5

6

Thanh Thẳng

3

Thanh Chịu Uốn Thuần Túy

4

Thanh Chịu Uốn Ngang Phẳng

Biến Dạng Của Thanh Chịu Uốn

Thế Năng Biến Dạng Đàn Hồi

1

Các Khái Niệm

Uoán phaúng
p2

Pi

q

Mi

x

Pi

z
y

q

Mi

1

Các Khái Niệm

Uốn không gian (uốn xiên)
p

Pi

q

Mi

a

x

z
y

1

Các Khái Niệm

P

M

p2

x

x

z

l

y

z

y



Q 
y

Mx 

y

P

M
y

z

z

Q 
y

 

Uốn thuần túy

M

Pl

 

Uốn ngang phẳng

Mx 

2

Nội Lực Trên Mặt Cắt Ngang

Mx
C

C

z

Qx

z

My

x

x
Qy

y

* Uốn trong mặt phẳng (yz) tồn tại nội lực: Qy , M x

* Uốn trong mặt phẳng (xz) tồn tại nội lực: Qx , M y

y

2

Nội Lực Trên Mặt Cắt Ngang
P  qa

M  2 qa 2

q

* Biểu đồ nội lực
A

B

C

a
Pqa M  2qa2
A

a

YB

11
qa
4
Qy

qa

4a

q
C

B

4a

YC







I

3qa2

qa 2
Mx

 

25 2
qa
32

5
 qa
4

3

Thanh Chịu Uốn Thuần Túy

3.1 Các giả thiết
M
z
z

x

x
y

y

Giả thiết về mặt cắt ngang phẳng

 0
Giả thiết về các thớ dọc

 x   y  0

 z  0

const

3

Thanh Chịu Uốn Thuần Túy
Phía vaät lieäu bò giaõn ra Lôùp trung hoøa

Ñöôøng trung hoøa

M

M

Phía vaät lieäu bò co laïi

Phía vaät lieäu bò co laïi

M

M
Lôùp trung hoøa

Phía vaät lieäu bò giaõn ra
Phía chòu neùn

M
z
x
y

Lôùp trung hoøa
Phía chòu keùo

Ñöôøng trung hoøa

3

Thanh Chịu Uốn Thuần Túy

3.2 Ứng suất trên mặt cắt ngang
Lôùp trung hoøa.

M

r

o
z

x
m

x

z

y
z

dz

z

o
y

m

y

dz



Ñöôøng trung hoøa.

dj

r

mm  oo  r  y  dj  r .dj y
z 


oo
r .dj
r

Mx

(7.1)
o
m

o
x

n

z
y

nm y



3.2 Ứng suất trên mặt cắt ngang
mm  oo  r  y  dj  r .dj y
z 


oo
r .dj
r

(7.1)

y
r

(7.2)

Theo ñònh luaät Hooke:  z  E z

E

x

y

Quan heä giöõa öùng suaát vaø löïc doïc:
N z    z dF
F

 E
F

y
dF
r



E
ydF
r F



E
S x  0  S x  0 (7.3)
r

Quan heä giöõa öùng suaát vaø moâmen uoán:
M y    z xdF  

E
E
yxdF   yxdF
r
r F

M x    z ydF  
F

E 2
E
y dF   y 2 dF
r
r F

F

F

F





E
J xy  0  J xy  0 (7.4)
r
E
J (7.5)
r x

3.2 Ứng suất trên mặt cắt ngang



Mx
z 
y
Jx

(7.6)

- Mx : Moâmen uoán tại mặt cắt coù ñiểm tính ứng suất
- Jx : Moâmen quaùn tính chính trung taâm cuûa mặt cắt coù ñiểm
tính ứng suất
- y : khoaûng caùch töø ñieåm tính öùng suaát ñeán ñöôøng trung hoøa

=> ÖÙng suaát phaân boá ñeàu theo beà roäng maët caét vaø thay ñoåi tuyeán tính
theo chieàu cao cuûa maët caét.

3.2 Ứng suất trên mặt cắt ngang
* Söï phaân boá öùng suaát treân maët caét ñoái xöùng
...
Chương 6: Uốn Phẳng Thanh Thẳng
1
Các Khái Niệm
2
Nội Lực Trên Mặt Cắt Ngang
3
Thanh Chịu Uốn Thuần Túy
5
Biến Dạng Của Thanh Chịu Uốn
6
Thế Năng Biến Dạng Đàn Hồi
4
Thanh Chịu Uốn Ngang Phẳng
Sức Bền Vật Liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sức Bền Vật Liệu - Người đăng: Khương Duy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Sức Bền Vật Liệu 9 10 915